Terug naar de artikelen

logo

Twee Jeruzalems
©Juli 2008 Asher Intrater

De Bijbel spreekt van twee Jeruzalems; één aards en één hemels. Het overgrote deel van de Bijbelverzen spreekt van het aardse Jeruzalem, toch zijn er referenties naar het hemelse Jeruzalem in het Nieuwe Testament.

Galaten 4:26 – "Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder"
Hebreeën 12:22 – "u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem..."

Het grootste deel van begrip en openbaring met betrekking tot het aardse Jeruzalem is te vinden bij het Joodse volk; terwijl the grootste deel van begrip en openbaring met betrekking tot het hemelse Jeruzalem bij de internationale Christelijke kerk te vinden is.

De geschriften van de Rabbi’s hebben altijd verwezen naar een “hemels Jeruzalem” en een “aards Jeruzalem”. En in de laatste generatie, sinds de inname van Jeruzalem in 1967, is het begrijpen van Gods plan voor het aardse Jeruzalem onder de Christenen ontzettend toegenomen. Het is interessant dat de Koran Jeruzalem geen enkele keer noemt en dat wanneer Moslims in Oost-Jeruzalem in de richting van Mekka bidden, dat ze dan hun rug naar de tempelberg richten.

Er is niet alleen een hemels Jeruzalem, er is in die stad ook een hemelse Tabernakel (zie Openbaring 15:5-8 en Exodus 25:40).

Zoals met alle aspecten van Zijn koninkrijk wil God harmonie tussen de hemelse en de aardse realiteit. Wat gebonden is op aarde, zal gebonden zijn in de hemel (Mattëus 16:19, 18:18). Wij dienen te bidden dat Gods wil op aarde en in de hemel zal geschieden (Mattëus 6:10). Gods Koninkrijk komt te voorschijn wanneer hemel en aarde in één lijn staan.

Vanwege de afscheiding tussen Israël en Kerk is er de laatste 2.000 jaar geen correcte harmonie geweest tussen het aardse en hemelse Jeruzalem. Onze generatie is echter gezegend om het begin van het herstel tussen de twee te zien. Gods wens voor eenwording van het aardse en hemelse Jeruzalem zal worden vervuld als Israël en de Kerk één worden.

Vandaag leven er Messiaanse Joodse gelovigen in Yeshua (Jezus) in Israël en zijn er engelen die op en naar gaan tussen hemel en aarde om die eenheid te bewerkstelligen. Yeshua regeert in het hemelse Jeruzalem omdat hij de Zoon van God is, in het aardse Jeruzalem zal Hij regeren wanneer Hij terugkomt omdat hij de Zoon van David is. Dank God dat Hij beide is (Romeinen 1:4).

Het aardse Jeruzalem is niet allen van belang in de geschiedenis (vastbinden van Isaac, Davids hoofdstad, de tempel van Salomo, Yeshua’s dood en opstanding), het is ook van belang in toekomstige profetieën. (centrum van lering en opwekking – Jesaja 2; de eindstrijd – Zacharia 14; Yeshua’s tweede komst – Handelingen 1:11; de hoofdstad van het duizendjarig koninkrijk – Ezechiël 40-48, Micha 4).

De uiteindelijke eenwording tussen het hemelse en het aardse Jeruzalem zal plaatsvinden aan het einde van de Duizend jaar in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zullen de twee samengebonden worden. Het boek Openbaring noemt drie keer dat het hemelse Jeruzalem zal neerdalen.

Openbaring 3:12 – “het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen …"
Openbaring 21:2 – " Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht."
Openbaring 21:10 – “de heilige stad Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde …"

Waar vandaan zal Jeruzalem neerdalen? – vanuit de hemel. Waar naartoe zal Jeruzalem neerdalen? – naar de aarde. Wanneer het hemelse en het aardse Jeruzalem bijeen zijn gebracht, dan zal het koninkrijk van God één worden (Zacharia 14:9) en alle dingen in de hemel en in de aarde zullen één worden in Yeshua (Efeziërs 1:10). Hij is en het Hoofd van de kerk en de Koning van Israël. In Hem worden het hemelse en het aardse Jeruzalem één.

Er zijn meer dan 1.000 referenties naar Jeruzalem in de Bijbel. Het heeft een belangrijke rol te spelen in het koninkrijk van God. Geen wonder dat het een punt van controversie en zelfs van oorlog is voor alle natiën op aarde (Zacharia 12:3, 12:9, 14:2, 14:12). Het bijeenbrengen van het hemelse Jeruzalem met het aardse vertegenwoordigt het herstel van het Hof van Eden met de hemel zoals het voor de zondeval was.

Dank u voor uw deelname met ons in ons gebed voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6), in ons delen van het evangelie hier voor heel bekering van heel Israel (Handelingen 1:8, Romeinen 11:26); in onze hartenwens voor Yeshua’s terugkomst: “Gezegend is Hij die komt” (Mattëus 23:39). Onze samenwerking maakt op dit moment al deel uit van het samenbrengen van het hemelse en aardse Jeruzalem.


Terug naar de artikelen uit 2008