Terug naar de artikelen

logo

Drie mysteries in de Brief aan de Efezi ërs
©5 Augustus, Asher Intrater

De brief aan de Efeziërs spreekt van drie spirituele mysteries. Alle drie zijn gebaseerd op het symboliseren van het huwelijk tussen Adam en Eva, waar de twee één worden. De drie mysteries zijn te vinden in de hoofdstukken 1, 3 en 5 (we zullen ze hier in omgekeerde volgorde bespreken).

Efeziërs 5:31-32
‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk.
 
I.     Het eerste mysterie is de bruidsintimiteit met de Messias. In de geest worden we één met Yeshua (Jezus) net zoals een man en een vrouw één lichaam worden. De gelegenheid voor mensen om één te worden met God, één met hem door de Messias, is verbluffend. Het Nieuwe Testament is een huwelijksovereenkomst tussen ons en God.

God heeft de mens naar zijn evenbeeld gemaakt en heeft gezegd dat alleen zijn niet goed voor hem was. Op een bepaalde manier sprak God hier ook over zichzelf. Hij heeft ons gemaakt om in een relatie met Hem te zijn. Zoals een man en vrouw alleen in het huwelijk intiem met elkaar kunnen zijn, zo kunnen wij alleen intiem met God zijn door onze geloofsverbintenis met Yeshua.

De internationale geloofsgemeenschap – de ecclesia, de kehila, de Kerk, het Grootgemenebest van Israël – is gemaakt om de bruid van de Messias te zijn. We zijn van Hem en Hij is van ons. De huwelijksintimiteit die wordt beschreven in Hooglied wordt geestelijk in ons vervuld door onze verbintenis met God door Yeshua.

II.    Het tweede mysterie is partnerschap tussen Jood en niet-Jood door het evangelie.

Efeziërs 3:3, 6
Mij is in een openbaring het mysterie onthuld ... de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.

De 2000 jaar vanaf Abraham tot de vernietiging van de Tempel in 70AD heeft God geïnvesteerd in het leggen van de verbondsfundering van het koninkrijk van het volk Israël. De 2000 jaar van Yeshua tot heden heeft God geïnvesteerd in het verspreiden van het goede nieuws van dat koninkrijk over alle volken in de wereld.

Nu, sinds de tijd van de bevrijding van Jeruzalem in 1967 (Lucas 21:24), is God bezig om Israël en de Kerk samen te brengen in een nieuw partnerschap en samenwerking in Zijn koninkrijk. Het kruis brengt ons niet alleen samen met God, maar ook met elkaar: blank en zwart, man en vrouw, Jood en niet-Jood. Eén van de meest dierbare expressies van ons geloof in Israël is de eenheid en liefde tussen de Messiaans Joodse gelovigen en de Palestijns Christelijke Arabieren.

Gods plan om Israël te creëren, dan de Kerk en dan hen samen te brengen is parallel aan de creatie van Adam, dan Eva en dan het samenbrengen van hen. En het mysterie van de relatie tussen Israël en de Kerk is parallel aan het mysterie van onze huwelijksintimiteit met de Messias.

III.   Het derde mysterie is het herstel van Hemel en Aarde in Yeshua de Messias.

Efeziërs 1:9-10
Hij heeft ons dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

Opnieuw valt op dat het mysterie ligt in het bij elkaar brengen van twee zaken die verschillend van natuur zijn. God heeft en hemel en aarde gemaakt. Zij waren “goed”. Toen de mens werd gemaakt, was het “zeer goed”. De zonde van de Mens en satans rebellie maakte de creatie kapot. Door Yeshua zullen de invloed van zonde en satan worden verwijderd en zullen hemel en aarde worden hersteld.

In Yeshua zullen hemel en aarde meer dan “zeer goed” zijn, ze zullen uitstekend, perfect zijn. Het uiteindelijke plan van het koninkrijk van God is niet om onze ziel zonder lichaam naar een spiritueel nirvana te verplaatsen, maar om ons uit de dood in een opgewekt nieuw lichaam in een herstelde creatie te brengen (Romeinen 8:18-23)

[We krijgen een voorbeschouwing van onze opstandingslichaam in de verschijning van Yeshua in Zijn hernieuwde lichaam na Zijn opstanding; en ook in Zijn glorierijke verschijning op de berg van transfiguratie. De nieuwe creatie zal een parallel herstel en vernieuwing van de wereld zijn zoals de opstanding voor het fysieke lichaam.]

Er zal harmonie zijn tussen hemel en aarde (“Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde” – Matteüs 6:10). De laatste twee hoofdstukken van het boek Openbaringen beschrijft een glorieus herstel van de eerste twee hoofdstukken van het boek Genesis.

Alle drie van deze grote mysteries kunnen gevonden worden in de persoon van Yeshua zelf. We hebben een huwelijksverbond met God omdat Yeshua God én mens is. We hebben eenheid tussen Jood en niet-Jood omdat Yeshua hoofd van de Kerk én koning van Israël is. We hebben eenheid tussen hemel en aarde omdat Yeshua zoon van God is én zoon van Adam.

PS: Een Hebreeuwse wereldvisie zou deze drie mysteries in de 1, 3, 5 volgorde plaatsen: eerst een begrip van hemel en aarde, dan begrip van Jood en niet-Jood en dan begrip van onze unificatie met God. Een Griekse wereldvisie zou met de goddelijke eenheid beginnen, dan de eenheid met Jood en niet-Jood en eindigend met het herstel van hemel en aarde. In beide gevallen is de Jood – niet-Jood relatie de brug tussen beide andere. Net zoals de Bijbel is geschreven in Hebreeuws en Grieks, zo zijn beide wereldvisies gelijkwaardig accepteerbaar voor God.


Terug naar de artikelen uit 2008