Terug naar de artikelen

logo

Johannes 17 Gebed
©7 december 2008 Asher Intrater

Het Hogepriesterlijk gebed van Yeshua (Jezus) is een watermerk voor voorbede, een goudmijn van openbaring. Velen verwijzen naar Johannes 17 als Yeshua’s gebed voor eenheid in the Kerk. Dat is absoluut deel van het gebed, het gebed in zijn geheel is echter veel meer dan dat.

De verwijzing naar onze “Eén”wording met hem kun je hier 5 keer vinden, terwijl de verwijzing naar de glorie van Yeshua of naar onze glorificatie in Hem 8 keer terugkomt. Het is meer een gebed voor de verheerlijking van de Kerk dan voor eenheid in de Kerk.

Een verandering in ons begrip van Johannes 17 kan een doorbraak naar voorbede wereldwijd brengen. Het is een gebed voor het Lichaam van Christus is om wereldwijd in zijn plaats van glorie, voorbestemming en heiligheid te komen.

Er is een verschil tussen eenwording en eenheid. Het voornaamste gebed van Yeshua is voor ons om "Eén" met Hem en de Vader te worden. Het is een gebed voor onze eenwording met God. Zeker indien wij één met God worden zullen wij één met elkaar worden. De eenwording met God neemt echter voorrang over onze eenheid met elkaar.

De voorstelling dat alle mensen van God wereldwijd één worden in Gods heerlijkheid, zal ons begrip van de doelen van God exponentieel vergroten. Peter schreef dat wij deelnemen in de goddelijke natuur (II Peter 1:4). Paul bad dat wij met de volheid van God (Efeziërs 3:20) zouden worden gevuld.

Johannes 17 is een gebed dat wij de Grote Opdracht zullen vervullen zo dat alle werelden zullen weten dat Yeshua Heer (Johannes 17:21, 23) is. Het is een gebed dat wij de twee grote geboden zullen volbrengen; om van God te houden en van elkaar te houden (Mark 12, Luke 10). Het is een gebed dat wij de zuivere Bruid van Christus zullen worden als beschreven in de boeken Openbaring en Efeziërs.

Yeshua bad dat wij Zijn glorie konden zien. Johannes ervoer een antwoord op dat gebed toen hij Yeshua in Zijn verheerlijkte verschijning in Openbaring 1 zag. De glorie van God is de kracht die met de aanwezigheid van de Heer komt. Het vloeit als een rivier van vuur van Zijn troon (Daniel 7:10). Het is als een reusachtige tornado van nucleaire kracht (Ezechiël 1). Het werd door de discipelen op de Berg van Transfiguratie (Luke 9, Matteüs 17) gezien. Zij ervoeren enkele "tongen" van die glorie op Pinksteren morgen (Handelingen 2).

Yeshua zei dat Hij de glorie met de Vader deelde VOOR de stichting van de wereld (Johannes 17:5). Die glorie was daar tijdens de creatie. De glorie van God was de macht die het heelal creëerde.

Hoe veel macht is dat? Einstein bewees dat energie is gelijk aan massa vermenigvuldigd met de snelheid van licht in het kwadraat (E = MC2). Als wij de totale massa van alle gecreëerde materie nemen en we vermenigvuldigen het in deze formule, krijgen we de totale hoeveelheid van pure energie die nodig was om het heelal te creëren. Dat is de kracht van de glorie van God.

Qassams
Dit jaar werd een overeenkomst tussen Israël en Hamas bereikt voor een "Regiah"– een tijd van kalmte waarin er geen aanvallen van de één op de ander zijn. In de maand van november alleen werden er 215 Qassam raketten van Gaza naar Israël geschoten! (tot zo ver de vredesakkoorden met Hamas).

Hebron
Vorige week donderdag om 14:30 overviel Israëls speciale machtpolitie het "Vredes"-huis in Hebron, verwijderde alle Joodse kolonisten en laste de deuren dicht. De operatie werd met verrassende doeltreffendheid in enkele (36!) minuten volvoerd, ondanks voorspellingen aan een gewelddadige confrontatie.

Echter, het onderwerp van Hebron is één die een conflict tussen Israëli's en Palestijnen zal blijven, binnen de Israëlische maatschappij zelf en zelfs tussen Messiaanse gelovigen onderling. Hier is een korte samenvatting van moderne gebeurtenissen in Hebron:

Juni 1967 – Tijdens de Zesdaagse Oorlog nam Israël controle over Hebron
April 1968 – Religieuze kolonisten komen om Pascha te vieren en beginnen een Joodse gemeenschap
Oktober 1968 – Palestijnse terroristen werpen een handgranaat in midden tussen Joodse kolonisten die in de Machpela Grot bidden (waar Abraham en Sarah liggen begraven); 47 gewonden.
Mei 1980 – Terroristen vuren op een groep Joden die komen te bidden. Zes worden gedood.
September 1988 – Rabbi Levinger vuurt op een groep Palestijnen in het centrum van Hebron. Eén wordt gedood. Levinger wordt door de Israëlische rechtbank veroordeeld.
Februari 1994 – Dr. Baruch Goldstein gaat de Machpela Grot binnen met een automatisch geweer en vermoordt 29 Palestijnse moslims die daar bidden.
Maart 2001 – Joodse Baby Shalhevet Pas wordt door terroristische sluipschutter vermoord.
November 2002 – Terroristische hinderlaag doodt 11 Israëlische soldaten, agenten en burgers.
Maart 2007 – Enkele honderden Joodse kolonisten bezetten het "Vredes"-huis op de grens van een Palestijnse buurt in Hebron.

Sandra
Vorige week redde Indische kinderzorgwerker Sandra Samuel de 2 jaar oude Moishi Holtzberg uit de handen van terroristen die zijn ouders vermoordden. Deze week kwam zij in Israël aan voor de begrafenis, ze zegt dat haar plaats is met Moishe om voor hem te zorgen.

Sandra getuigde in een interview met een Israëlische journalist: "Ik ben een katholieke christen en voor mij om met een Joodse familie te werken is een geschenk. Ik groeide op met de verhalen van de Bijbel en met hoe het Joodse volk het verkozen volk is. Ik geloof dat wie de Joden helpt een speciale zegening zal ontvangen".

Barkat –
Nir Barkat, de nieuwe burgemeester van Jeruzalem, zei in een interview op de Israëlische tv, dat, hoewel hij zelf "seculier" is, zijn grootvader toenertijd Lubavitcher hoofdrabbi was. De Lubavitcher Rebbe was een rechtstreekse nakomeling van de Baal Shem Tov Rebbe, die beweerde een rechtstreekse nakomeling van Koning David te zijn. Met andere woorden, Barkat beweert een rechtstreekse nakomeling van Koning David te zijn. In een ander interview vermeldde hij dat hij zichzelf "Koning Davids voetstappen” zag volgen.


Terug naar de artikelen uit 2008