Terug naar de artikelen

logo

De paradox van macht
©September 2007, Asher Intrater

I. Alle macht
Yeshua (Jezus) deed een bijzondere uitspraak met betrekking tot macht:

Matteüs 28:18
Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.


Deze uitspraak is vergelijkbaar met Shaul’s (Paul) uitspraak in Romeinen 13:1 en Shimon’s (Petrus) uitspraak in I Petrus 2:13 dat alle macht van God komt. De claim van Yeshua dat alle macht Hem toebehoord is absoluut een uitdaging voor ons eigen gedrag met betrekking tot macht.

Als alle macht Hem toebehoord, dan is er geen macht die Hem NIET toebehoord. Elke keer dat we te maken krijgen met macht krijgen we uiteindelijk te maken met Yeshua. Hij is Koning Messias en Hij regeert Zijn koninkrijk.

II. De Paradox

De paradox is dat de meeste mensen in een machtspositie in deze wereld misbruik maken van hun macht (Psalm 2). Wij als gelovigen zitten gevangen tussen de macht die van God komt en het misbruik van die macht in handen van mensen. Het in balans wandelen tussen die tegenstellend lijkende twee is niet altijd makkelijk.

Zelfs Yeshua werd hierin uitgedaagd (Matteüs 21:25; Matteüs 22:21; Johannes 19:11), net zoals Petrus (Handelingen 4:19) and Paulus (Handelingen 23:5; Handelingen 25:10-11). Jeremia de profeet ontving geestelijke macht over alle de natiën in de wereld (Jeremia 1:10). Hij riep alle natiën in de wereld op om zicht te onderwerpen aan de regering van Babylon (hoofdstuk 27) en op hetzelfde moment voorspelde hij dat God Babylon zou straffen voor hun zonden (hoofdstuk 50).

We zijn NIET gehoorzaam aan een autoriteit waneer het een zondige of criminele daad van ons verlangd. We mogen NIET toestaan dat iemand met autoriteit in een bediening ons misbruikt (II Korintiërs 11:20). Maar, omdat we erkennen dat het systeem van macht en autoriteit door God is ingesteld, zijn we respectvol tegenover die autoriteit. De vijfde van de tien geboden zegt ons onze ouders te EREN en gezegend te zijn.

Toen Noach zich belachelijk maakte in een dronken bui, waren er drie verschillende reacties van zijn zoons. Een van de zoons respecteerde Noach’s autoriteit en bedekte zijn naaktheid. Hij werd generaties lang gezegend door God. Een van de zoons maakte zijn vader belachelijk en respecteerde zijn autoriteit niet. Hij was vervloekt voor generaties. Wij kunnen kiezen aan welke zoon wij een voorbeeld nemen.

III. Dimensies van macht
De bijbel claimt verder dat alle macht niet alleen Yeshua toebehoord, maar dat het feitelijk door Hem gecreëerd is.
Kolossenzen 1:16
in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.

Het valt weer op dat er twee systemen van macht – één onzichtbaar en hemels en één zichtbaar en aards. Het onzichtbare en hemelse systeem bestaat uit engelen; het zichtbare en aardse systeem bestaat uit mensen. Yeshua zegt dat Hij van beiden het hoofd is.
Deze claim wordt ook gedaan door het feit dat, nadat Yeshua uit de dood opstond, Hij naar de rechterhand van God opgerezen is –
Efeziërs 1:21
… hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten, ... niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.

Hier wordt macht verdeeld in twee tijd perioden: deze wereld en de wereld die komt. Yeshua is daarom het hoofd van alle machten in twee systemen in twee perioden, hetgeen vier dimensies maakt:

  1. engelen in de wereld die komt
  2. mensen in de wereld die komt
  3. engelen in deze wereld
  4. mensen in deze wereld

[PS: Yeshua heeft ons ook de macht over onreine geesten gegeven (Lukas 10:19) om hen uit te werpen (Markus 16:17) en om tegen hen te strijden (Efeziërs 6:12). Hun machtsomgeving wordt “onder de aarde” genoemd (Filippenzen 2:10). Dat geeft ons nog een vijfde gebied:
gevallen engelen.]

IV. We zullen genezen
Centraal in ons leven als gelovigen staat onze persoonlijke relatie met God door Yeshua. Hij is volledig liefde. Toch is Hij ook “alle macht”. Zodra ik God wil liefhebben, dan moet ik onmiddellijk aan mijn gedrag ten opzichte van macht werken.

Er was een historische afbreuk in de macht in de Westerse wereld in de jaren tussen 1967 en 1973, hetgeen overeenkomt met de tijd van de Vietnam oorlog tot de periode tussen de Zesdaagse- en de Jom Kipoer oorlog in Israël.

Bijna iedereen heeft een probleem met autoriteit. Yeshua zei dat Hij niet eens ÉÉN persoon in heel Israël kon vinden met een goede houding tegenover macht (Lukas 7:9). Je hebt heel veel vertrouwen nodig in een liefdevolle en volledig machtige God nodig om een gezonde houding ten opzichte van autoriteit te hebben.

Vorig jaar, terwijl ik voor de preek op het loofhuttenfeest aan het bidden was, voelde ik in mijn hart het volgende woord van God met betrekking tot onze verkeerde houding ten opzichte van autoriteit: “OPSTAAN EN DOORGAAN!” Iedereen is verwond of heeft iemand verwond door macht. We moeten genezen. Sommigen misbruiken; anderen doen er afstand van. Sommigen nemen het onrechtmatig; anderen rebelleren. We moeten de balans vinden.
Wij zijn geroepen om een positieve en uitdagende invloed te zijn in deze wereld (“zout en licht”). We kunnen de machtssystemen van deze wereld beïnvloeden door

  1. te bidden voor machthebbers

  2. machthebbers te evangeliseren

  3. een standaard van morele rechtvaardigheid neer te zetten

  4. toegerust zijn om met meer verantwoordelijkheid te kunnen omgaan

  5. het binden van duivelse krachten en hen verdelen

V. Als we maar…
Yeshua is niet alleen gezeten in een machtspositie ver boven alle menselijke en hemelse macht, we zijn ook, vanuit geloof, uitgenodigd om door de Heilige Geest met Hem te delen in die positie:

Efeziërs 2:6
…en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus.


Naast mijn appartement ligt een promenade die uitzicht bied over de skyline van Jeruzalem. Ik houd er van om over die promenade te lopen tijdens de zonsondergang. Laatst, op een avond, was ik aan het bidden voor regeringsleiders, zakenmensen en leiders van bedieningen. Opeens voelde ik me in de Geest opstijgen, vergelijkbaar met opstijgen in een helikopter. Ik was me bewust van de realiteit van onze positie ver boven alle machten en krachten in Yeshua. Op hetzelfde moment voelde ik een droefheid in Gods hart – dat er maar zo weinig zijn die willen bidden voor diegenen in een machtspositie (I Timoteüs 2:1-2).
Als we maar als gelovigen deze principes van geestelijke autoriteit konden begrijpen en aanvaarden. De meeste vertalingen citeren II Kronieken 7:14 verkeerd en zeggen “wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt... ". Wat deze tekst eigenlijk zegt is: "Wanneer dan mijn volk zich onderwerpt...” (De stam in het hebreeuws van onderwerpen is kana'a zoals in het woord voor het land Kanaän).

Het probleem is niet alleen dat van nederigheid, maar dat van een onderworpen hart. “Als Gods volk genezen kon zijn van hun houding ten opzichte van autoriteit, dan zal God...”


Terug