tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

©16 maj, 2014 Revive Israel

Evangeliet om Riget

Af Asher Intrater

Når vi tænker på evangeliet, evangelion, tænker vi som oftest på personlig frelse. Dette er indgangen til Guds Rige for alle mennesker. Imidlertid refereres der også til evangeliet som ”evangeliet om Riget.”

Matthæus 9:35 - ”…prædikede evangeliet om Riget”
Matthæus 13:19 - ”…ordet om Riget…”
Matthæus 24:14 - ”Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”

Frelse fortsættes indtil dens fylde. Riget er ligesom et lille sennepsfrø, som til slut fylder jorden (Matthæus 13:31-32). Frelse er plantningen af frøet; Riget er dets proces med at fylder jorden (Markus 4:26-29). Ligesom alle elementerne af et træ allerede er inden i frøet, således er Riget allerede kommet ind i os. Ligesom frøet gror i etaper for at blive et træ, sådan gror Riget indtil fuldkommenhed ved Yeshuas tilbagevenden.
Vi kan definere det hele evangelium i 7 stadier:
1.  Frelse - tilgivelse af synder og evigt liv gennem omvendelse af tro på korsfæstelsen og Yeshuas genopstandelse.
2Dåb i Helligånden - opfyldt af Guds nærhed og kraft, som giver karakter og gaver hos den troende.
3.  Helliggjort liv - et liv som dedikeret Yeshuas’ discipel i lydighed overfor Skrifterne og værdien i integritet og loyalitet.
4.  Social retfærdighed - ændring af verden og samfundene omkring os til det bedre under indflydelse af de guddommelige værdier og åndelig kraft.
5.  Kirken og Israel - arbejde for den historiske fylde, genoprettelse og forening af både Kirken og Israel, der leder op til Yeshuas komme.
6.  Den anden komme - forberedelse af Gud folk til endetiden, som erklærer Yeshua snar-lige komme i herlighed og dom.
7.  Tusindårsriget - Messias’ Rige vil blive etableret på jorden med fred blandt nationerne og Yeshuas regering fra Jerusalem.

Denne forståelse af evangeliet som en præsentation af alle Guds Riges dimensioner, som starter med omvendelse og frelse og slutter med Yeshuas regering over denne planet, vil have større og større betydning nu, hvor vi nærmer om Yeshuas tilbagevenden.


Krig i Nigeria

Nigeria er den største nation i Afrika med en befolkning på 178 millioner! Den nordligste del af landet er overvejende muslimsk, mens den sydlige er kristent eller andet. Boko Haram er en Al Qaeda relateret jihadisk organisation i Nigeria og er ansvarlig for op til 10.000 mord i det sidste årti. Den 14. april bortførte de en gruppe kristne kvinder fra en skole. (det er lykkedes 54 at undslippe, mens 275 stadig er gidsler). De lever med trusler om tvangskonvertering til islam og om at blive solgt som sexslaver.

Vestlige medier er på det seneste blevet opmærksomme på denne afskyelige terrorist-handling og har vist sympati for ofrene, endda Michelle Obama og Hillary Clinton. Imid-lertid er begivenheden i høj grad blevet fremstillet ukorrekt. Det er ikke en kriminel handling begået af banditter. Der er derimod tale om en planlagt terrorist felttog fra muslimske fanatikere, som er blevet motiverede af jihadisk religiøs teologi med det klare formål af ødelægge kristendommen, det vestlige uddannelsessystem og kvindernes ret-tigheder, ligesom de har et ønske om erobring af Nigeria, dræbe de vantro og indføre sharialov.

Det skræmmende i denne tragedie er hele den muslimske verdens larmende tavshed. Deres mangel på fordømmelse (en reminiscens af den manglede respons på angrebet på tvillingetårnene 11. september) kan kun tolkes som stiltiende støtte.
I 1993 genoprettedes de diplomatiske relationer mellem Nigeria og Israel, herunder et sik-kerhedssamarbejde. Nogle rapporter indikerer, at Israel har sendt et anti-terror korps efter anmodning af den nigerianske regering.

Lad os bede for, at denne jihadiske sekt vil blive fuldstændig ødelagt og de skyldige bragt til ansvar; lad os bede for både den muslimske og ikke-muslimske verden vil vågne op og se farerne ved radikal islamisme; lad os bede for, at de nigerianske piger vil blive bragt i sikkerhed, og lad os bede for frihed og sikkerhed i Nigeria.


Profetiske vers bliver bragt til live

I vores menighed Ahavat Yeshua præsenterede lovsangslederen, Evan Levine en ny sang, som han selv havde komponeret ud fra ordene i Esajas kapitel 53. Mens menigheden sang denne nye lovsang, viste Elhanan Ben Avraham, som er en messiansk kunstner, et maleri, som han havde malet i den samme uge også baseret på Esajas kapitel 53 (se foto). Dette var mere end en tilfældighed. I takt med at den messianske rest i Israel vokser, bliver de messianske profetier fornyet i vores personlige liv, i menighedens liv, i tilbedelse, kunst og i alle livets sfærer. De gamle tekster får nyt liv.

Hvis du er interesseret i at købe et af disse unikke malerier (20 US dollars + forsendelse), kontakt Elhanan på denne e-mail adr.: [email protected]


Christy fra Bethlehem

Christy er en palæstinensisk kristen kvinde fra Bethlehem, som er nået til den konklusion, at landet Israel blev lovet det jødiske folk gennem en pagt, og at de kristne har det bedre under jødisk styre end i det muslimsk dominerede Palæstina eller Gaza - en konklusion hun nåede frem til gennem læsning af Bibelen. Hun har interviewet det palæstinensiske parlamentsmedlem Saib Erekat; hun har undervist på universiteter, og hun har delt sit vidnesbyrd i de sociale medier. På grund af dødstrusler er hun flygtet til udlandet.
Bed for beskyttelse af hende og hendes familie og for udbredelsen af hendes undervisning. Lyt til hendes vidnesbyrd (på engelsk) tryk HER.


Video invitation til Shavout (Pinse)

I næste måned beder vi jer samle jeres familie, venner og menigheder og være med os i vores årlige Pinse-bønnemøde gennem hele natten. I 12 timer fra den 3. juni om aftenen vil vi bede for en ny udgydelse af Helligånden. Begivenheden vil blive transmitteret på internettet. Gå ikke glip af begivenheden.


Tre bøger af Asher Intrater på dansk

Af Jens Ørnbøl

”Hvem spiste frokost med Abraham” (164 sider, pris kr. 125,- plus forsendelse).
Asher kobler i bogen Det Gamle Testamente sammen med Det Nye Testamente, så det bliver tydeligt, at Yeshua er til stede i en førfødt form i Den Gamle Pagt, og hvordan Den Nye Pagt dermed bygger på Den Gamle.

”Hans øjesten" (87sider, pris kr. 85,- plus forsendelse)
Menneskets ånd indeholder uendelige resurser, idet Gud er en åndelig eksistens, og men-nesket er skabt i Hans billede. Derfor ligger svaret på den menneskelige søgen efter at realisere potentialet gennem en opdagelse af, hvem vi er i forhold til en uendelig og personlig Gud.

”Hvad siger Bibelen egentligt om landet?” (86 sider, pris kr. 85,- plus forsendelse).
Mange konflikter i verden i dag hænger sammen med spørgsmålet om ejerskabet og besættelsen af landet Israel. Asher giver i sin bog en balanceret opsummering af de grund-læggende bibelske spørgsmål om emnet fra et jødisk-messiansk synspunkt.
Bøgerne kan erhverves ved en mail direkte forlaget C. Sundgaard, [email protected] eller til [email protected].


Tilbage