Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 26/4/2019 Služba Revive Israel

Obnova království pro Izrael (1. část)

Ašer Intrater

Třetí rozměr apoštolského pověření

gate

Kniha Skutků líčí počátek činnosti původního společenství apoštolů, v jehož stopách dnes všichni pokračujeme v cestě. Chceme-li bezpečně zjistit, že děláme správnou věc a jdeme správným směrem, je dobré vrátit se k našim začátkům.

Jak prvotní apoštolové začínali a jaké byly jejich cíle? V dnešní době v každé zemi a etnické skupině jsou lidé věřící v Ješuu povoláni ke službě a k dovršení toho, co zahájila prvotní apoštolská komunita. My dnes máme totéž veliké pověření.

Přehled první kapitoly Skutků

Ješua vstal z mrtvých. Ukazuje se fyzicky naživu svým učedníkům během čtyřicetidenního období, které navazuje na Velikonoce (Pesach) a vede ke dni Letnic. Byl to neklamný důkaz vzkříšení – a pro Ješuu příležitost dát jim jasné pokyny pro nadcházející léta (Skutky 1:1-11).

Hlavním námětem jeho vyučování bylo „království Boží“ (Skutky 1:3). Říká učedníkům, že aby obdrželi moc ke splnění těchto pokynů, musí být brzy „pokřtěni Duchem svatým“ (Skutky 1:5). Křest v Duchu svatém byl zmocněním ke splnění jeho pokynů týkajících se Božího království.

Potom se učedníci na Ješuu obrátili s otázkou, která jim tehdy připadala důležitá a logická: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ (Skutky 1:6). Tato otázka nebyla nikdy plně zodpovězena; je naší otázkou dodnes – a o ni jde v tomto článku především.

Podívejme se na to očima učedníků

Ješua je dlouho očekávaným Mesiášem, synem Davidovým, ustanoveným králem Izraele a králem rozsáhlého království Božího. Svou smrtí na kříži, kde podstoupil zástupný trest, se vypořádal se základním problémem lidstva – s hříchem. Svým vzkříšením z mrtvých umožnil věčný život a našel řešení pro smrt.

Vzhledem k tomu všemu, o čem Ješua učedníky vyučoval jak před ukřižováním, tak i během čtyřiceti dnů po vzkříšení, jim připadalo jasné, že dalším krokem bude zřízení království v Izraeli a poté jeho rozšíření po celém světě. Tato myšlenka byla zčásti pravdivá a zčásti mylná.

V celkovém učení Bible, kterou měli v té době k dispozici (hebrejský rukopis Zákona a Proroků), bylo zřízení izraelského království jedním z ústředních témat. Zdálo se tedy, že ustanovení království v Izraeli a poté jeho rozšíření do zbytku světa je naprosto logické a zcela biblické. Království v Izraeli a v národech bylo ústředním tématem nikoli jen Staré smlouvy, nýbrž i evangelijních vyučování (Matouš 1:1; 4:17; 6:10; 8:11; 10:6-7…). O žádném jiném plánu Ješuovi učedníci, kteří s ním předtím několik let žili a naslouchali mu, nemohli ani uvažovat.

Nejprve to nejpřednější

Avšak v době naplňování Duchem svatým je Ješua informuje o významné změně ve strategii pro zřízení Božího království na zemi. Říká učedníkům, že není jejich věcí vědět, kdy v Izraeli zřídí Boží království (Skutky 1:7), protože předtím se musí něco stát. „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“ (Skutky 1:8, Izajáš 49:6).

To, co zde Ješua říká, nepředstavuje změnu v základních hodnotách království, nýbrž ve strategii jeho ustanovování. Když učedníci obdrželi Ducha svatého, duchovní podstata Božího království se ocitla v nich samotných (Římanům 14:17). V tomto rozsahu tedy v okamžiku, kdy je o Letnicích naplnil oheň, Boží království v Izraeli ustanovili (Skutky 2:1-5).

Přijali vnitřní podstatu Ješuova království, nikoli však vnější výraz jeho vlády. Duch mesiánského království měl být v Izraeli a v národech nastolován pomocí naplňování Duchem svatým a kázání poselství evangelia. To odpovídá Ješuovým podobenstvím o království, které nejprve přichází do nitra a teprve potom je zjevné navenek (Matouš 13, Marek 4, Lukáš 17).

Oheň Ducha svatého je palivem; evangelium je střelivem; království Boží je cílem. Nechceme mít moc a přitom se minout cílem – avšak ani usilovat o cíl bez moci.

V příštím týdeníku sledujte druhou část.


Boží láska 

Asher

Ašer Intrater hovoří o všeobsáhlé Boží věčné lásce – agapé, která převyšuje všechny ostatní druhy lásky. 

Sledujte ZDE!


Zpět