Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 5/4/2019 Služba Revive Israel

Příprava na pronásledování

Cody Archer

bars

Podle světových statistik čelí dnes 200 miliónů Ješuových následovníků pronásledování na vysokém stupni, především na Blízkém východě, v Asii a v Africe. Věřím však, že podle Písma se blíží doba, kdy se takové pronásledování stane normou v každé zemi světa.

Když jsem krátce po svém obrácení uvěřil, vyslovil nade mnou bratr, který mne vedl, následující proroctví: "Cody, studuj TEĎ Boží slovo do hloubky, neboť nastane doba, kdy ti je vezmou, pravděpodobně proto, že tě pro víru uvrhnou do vězení.“

Povzbuzující slovo pro nově obráceného, že?!!! Skutečně jsem vzal to slovo vážně a neustále – posledních deset let téměř denně - jsem mnoho času věnoval hloubání v Božím slově.

Srdce a jeho výcvik

Při studiu konce časů mou pozornost neustále přitahovalo jedno téma – pronásledování. Při svém ztišení si znovu a znovu představuji, jak mne pro mou víru zatýkají, bijí, zavírají do vězení a dokonce mučí. Cvičím nyní své srdce, abych chodil v lásce k Ješuovi a v tom, abych, až přijdou ty časy krajního útlaku, ve víře obstál.

V církvi na Západě dnes tento postoj srdce podle mého názoru téměř neexistuje. Je tady možnost, že se nakonec vy a já s vrcholným pronásledováním nestřetneme. Já věřím, že je moudré, abychom na to, co se blíží, připravovali svá srdce i nové pokolení.

Co se blíží?

Nač bychom se tedy měli připravovat? Zde je několik míst z Písma, nad nimiž rozjímám:

  • Ale před tím vším (čtěte předešlé verše -falešní mesiášové, války, velká zemětřesení, hlad, morové rány, hrozná vidění…) na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení ...“ Lukáš 21:12 Pokud si myslíte, že budete vytrženi před příchodem pronásledování a soužení, budete mít důvod prožít VELIKÝ otřes.
  • Lukáš 21:16 nás varuje, že nás zradí biologická i duchovní rodina a přátelé a některé že vydají na smrt.
     
  • A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno." Lukáš 21:17 Všimněte si toho slova – všichni. Ateisté, příslušníci jiných náboženství a humanistická, světská společnost vás dnes třeba do jisté míry tolerují, to však nepotrvá věčně. Jste na nenávist ze všech stran připraveni?
  • Budou vás vylučovat ze synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha.“ Jan 16:2 Půjde o klam tak hlubokého rázu, že si lidé budou myslet, že vaším zabitím poslouží Bohu.
  • Před Ješuovým návratem vyjdou proti věřícím nové zákony, které z nás před zraky světa udělají zločince. Výzva k národům, aby se odvrátily od svých hříchů, s tím, že jedinou cestou k Bohu je nevyhýbat se Ješuovi, bude považována za hlavní překážku světového míru. Protože se rozmnoží bezzákonnost a vystydne láska mnohých, neměli bychom při útocích na nás očekávat od lidí pomoc nebo slitování; naopak začnou plenit náš majetek, pustě o nás lhát a osočovat nás ve sdělovacích prostředcích, pronásledovat pomocí soudů, pokut, věznění… (Iz 24:5-6; Mt 24:12; Žd 10:34)
  • Antikrist bude zmocněn k válce proti svatým, v níž zvítězí. (Da 8:23-25; Zj 13:7) Věřím, že podle biblických předobrazů v Písmu, jako byly v Est 3 a Da 3 zákony nutící lidi k nepravé bohoslužbě a nařizující vyhlazení židovského lidu, objeví se totéž před Ješuovým návratem.
  • Jako bylo za dnů Noeho a Lota, bude i za dnů Syna člověka. (Lukáš 17:26-30) Zkaženost, násilí a pohlavní zvrácenost projevující se za dnů Noeho a Lota se dnes opět vymykají kontrole. Tyto věci budou nabývat na síle a budou namířeny proti věřícím (Gn 6; 19).

Závěr: Židé a křesťané budou nejvíce nenáviděnými lidmi na zemi. Nezoufejte však nad budoucností – je tu dobrá zpráva! Současně s tímto celosvětovým pronásledováním dojde k obrovskému vylití Ducha svatého a sklizni duší (Sk 2:17). V každém národě bude ostatek věrných věřících, kteří budou poslouchat Boha víc než člověka (Sk 5:29) a nebudou milovat svůj život tak, aby se zalekli smrti (Zj 12:11).

Kéž nám Pán pomáhá řídit se Ješuovým nabádáním, stále bdít a modlit se o posilu, ať odoláme kompromisům, hříchu a strachu (Lukáš 21:36).


Izrael, církev a přicházející probuzení

Asher

Ašer Intrater hovoří o posledním proroctví Staré smlouvy na konci 3. kapitoly Malachiáše. Mluví o tom, jak se plní v naší době, v izraelském národě a v celosvětové církvi.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, francouzštině a holandštině.


Zpět