Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 22/3/2019 Služba Revive Israel

Obnova Davidova stánku

Ariel Blumenthal

writing

Proroctví o Davidově stánku z Amose 9 se ve Skutcích 15 stalo klíčovým místem pro porozumění, jak a proč Bůh přivádí pohany k víře. V naší době se „obnova Davidova stánku“ stala populárním termínem, který označuje obnovu Duchem naplněných chval, modlitby a proroctví.

Vzhledem k tomu, že sám král David byl mužem chval, modlitby a proroctví (podle 1. Paralipomenon 16 zavedl v Jeruzalémě čtyřiadvacetihodinové chvály), je takto zjevný výklad textu docela vhodný. Toto hledisko však v biblickém proroctví tvoří pouze třetinu.

Amos 9:11-12, 14-15
V onen den postavím padající Davidův stánek a jeho trhliny zazdím … a zbuduji jej jako za dnů dávných. Podrobí si pozůstatek lidu edómského a všech pronárodů; i budou nazývány mým jménem ... Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je … Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal ...

David nebyl pouze mužem chval; byl to král, král Izraele. Proroctví tedy nemluví jen o duchovních věcech, nýbrž o autoritě vlády. „Obnova Davidova stánku“ se tedy podobá požadavku apoštolů „obnovit království pro Izrael“ (Sk 1:6).

Obnova Izraele – změna jejich údělu zajatců – se vztahuje k obnově izraelského národa, země i státu. Pohanské národy, o nichž Bůh praví, že „budou nazývány mým jménem“, označují mezinárodní církev (ekklésii).

Proroctví má tedy tři dimenze: církev, izraelský národ a mesiánský ostatek. Prvky této trojí obnovy jsou navzájem propleteny, protkávají se a jsou na sobě vzájemně závislé. Bůh v církvi obnovuje modlitbu, chvály i proroctví; v Izraeli spravedlivou národní vládu; a uvnitř Izraele apoštolské mesiánské hnutí.


Jak se modlit za vlády a za volby

Asher

Ašer Intrater a Ariel Blumenthal mluví o tom, jak se v celosvětovém měřítku účinně a cílevědomě modlit za volby a za vlády.

Sledujte ZDE!


Zpět