Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 1/3/2019 Služba Revive Israel

Zapřít sám sebe? Proč?

Ašer Intrater

man

Ješua řekl, ať „ano” zůstane “ano” a “ne” zůstane “ne“. V této souvislosti hovořil o náboženských slibech, můžeme se však posunout o krok dále: dobro je dobro a zlo je zlo (Izajáš 5:20).

Čemu máme přitakat? Všemu dobrému! Veškerá Boží zaslíbení jsou skrze Ješuu „ano“ a „amen“ (2. Korintským 1:20). Máme přemýšlet o všem, co je dobré a čisté (Filipským 4:4-8). Rozjímáním o Božích zaslíbeních rozvíjíme svůj optimistický postoj a naše smýšlení se proměňuje (Ř 12:1-3).

Musíme však také říkat „ne“ špatným věcem. Zlo pochází ze tří zdrojů: ze světa (společenský tlak), z těla (pýcha a hříšné choutky) a od ďábla (démoničtí duchové). Odmítat máme vše, co vede k hříchu a smrti.

Jak pohřbít svou tělesnost

Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne“ – Lukáš 9:23. Následování Ješuy nás přivádí do plnosti slavných Božích požehnání.

Chození v jeho stopách však začíná „zapřením sebe samého“. To znamená říci „ne“ všem svým sobeckým přáním. Rabíni to nazývají יצר הרע, jecer hara', zlý pud.

Uvažuj:

  1. Všimni si, kolik přikázání Desatera začíná „Ne-“!
  2. Žalm 1 začíná trojím „ne-“: neřídit se radami svévolníků, nestát na cestě hříšných, nesedávat s posměvači.
  3. Ve své velké modlitbě v Getsemane Ješua zas a zas opakoval „ne jak já chci, ale jak ty chceš“ (Matouš 26:37nn).
  4. Posledním z ovoce Ducha je „sebeovládání“ (Galatským 5:22-23).
  5. K tomu, abychom se „stali účastnými božské přirozenosti“, je rovněž třeba zdrženlivosti (2. list Petrův 1:3-7).

Pavel mluvil též o ukřižování „svého já“, o „sebeukřižování“ (Galatským 2:19); o „ukřižování světa“ (Galatským 6:14) a o „ukřižování sebe samého“ (Galatským 5:24). Vůbec se tu nemluví o nějakém sebemrskačství nebo sebeodsuzování, nýbrž o tom, že máme říci „ne“ všem zlým vlivům, zejména svým vlastním hříšným pudům.

Sebezapření je pravým opakem sebeodsouzení: je to dílo milosti skrze Ducha svatého. „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši“ – Římanům 8:1. Díky Bohu, že nás krev Ješuova očistila od veškeré viny (Židům 9:14, 10:1-3, 12:24).

Nicméně tentýž Duch svatý, který nás osvobozuje od odsouzení, také „umrtvuje“ sobectví a hříšné touhy. „Pakli byste Duchem skutky těla mrtvili…“ (Římanům 8:13). Nezačali jsme – po všech těch úžasných, kladných verších o díle Ducha svatého – kolem toho verše tak trochu chodit jako okolo horké kaše? Duch svatý nám brání, abychom konali skutky těla.

Z nitra ven

Proč je kvalita zdrženlivosti tak důležitá? To souvisí s naším určením: jako Boží děti si máme podmanit stvoření (Genesis 1:26-29). Jsme povoláni, abychom „vládli a kralovali“ spolu s Ním (Římanům 5:17; Zjevení 5:10; 20:6). Být zdrženlivý totiž znamená vládnout sám sobě. Dokážeš-li vládnout sám sobě, budeš schopen vládnout světu.

Přísloví 16:32 – Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města. Člověk musí být schopen vládnout vlastním pocitům a přáním, a pak teprve bude moci vládnout nad vnějšími věcmi. Převzetí vlády nad sebou samým předchází převzetí vlády nad Božím stvořením. Je to základní povahová vlastnost, která nám umožní splnit vrcholné Boží záměry pro náš život.


Neodvolatelné povolání Izraele

Dan

Dan Juster hovoří o významnosti spásy Izraele v souvislosti s návraty Mesiáše.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v čínštině, dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině, portugalštině, polštině a španělštině.


Zpět