Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 28/12/2018 Služba Revive Israel

Ponaučení pro konec časů od izraelské železné lady Goldy Meirové

Cody Archer

Golda Meir

Když jsem si přečetl knihu „"My Life" – the autobiography of Golda Meir“ ("Můj život“ - autobiografie Goldy Meirové") , má úcta k Otcům zakladatelům a Matkám zakladatelkám moderního státu Izrael ještě vzrostla. Museli řešit neuvěřitelně náročné úkoly a přitom ještě pomáhat „národu ke zrození v jediném dni” (Izajáš 66:8). Věřím, že pro poslední léta před Ješuovým návratem má příběh Goldy prorocký význam. Vidím v něm tento vzorec:

Golda se narodila roku 1898. Vyrůstala v drsných podmínkách ruského Pinsku. V roce 1906 její rodina v touze po svobodě a úspěšném životě emigrovala do Ameriky. V době pobytu v Americe na ni měli vliv politicky aktivní přátelé její starší sestry. Tématem, o němž často debatovali, byl sionismus, což v Goldě probudilo hlubokou touhu jednou se přestěhovat do Palestiny.

Její sen, že se připojí k jiným pionýrům v Palestině, došel naplnění v roce 1921, kdy s manželem opustili pohodlný život v Americe. Její rekapitulace cesty na člunu přes oceán a následný příjezd vlakem do Tel Avivu, k němuž došlo o měsíc později (str. 52-55) – to je jedení zlý sen.

Její srovnání prvního pohledu na Tel Aviv s Tel Avivem dnešním ukazuje obrovský zázrak vytrvalosti a rozvoje . Zapojili se v kibucu v údolí Jezreel a dnem i nocí za nesnesitelných podmínek obdělávali půdu. Manželovo zdraví se tak rychle zhoršilo, že po třech letech byli nuceni odjet. V té době se rozšířily její politické kontakty.

Když začali v Jeruzalémě vychovávat děti, zápasila Golda o to, aby mohla zůstat doma. Vzhledem k její horlivosti pro židovské osadnictví v Palestině ji pověřovali mnoha vedoucími úlohami v předstátní izraelské vládě. Svěřené úkoly vyžadovaly časté cestování, což pro její manželský a rodinný život znamenalo velkou zátěž. Připouští, že tím, že se rodině dost nevěnovala, zavinila ochladnutí svého manželství.

V úzkých

V roce 1934 nastala její cesta do úzkého vedoucího týmu předstátní vlády. Úkoly, jež před ní vyvstávaly, byly nesmírně náročné. Hitler vraždil Židy v Evropě. Britská vláda kladla silný odpor přistěhovalectví evropských Židů, kteří prchali do Palestiny za bezpečím. Po celé Palestině narůstala agrese Arabů proti Židům, jíž Britové bránili jen velice málo. Židům chyběl formální bojový výcvik i prostředky pro vybudování vlastní armády, která by zajistila adekvátní sebeobranu.

Ben Gurion, Golda a ostatní vládní představitelé dospěli k pevnému společnému rozhodnutí, že už nadále nemohou dovolit, aby jejich budoucnost určovaly okupační síly. Bylo třeba vše, co měli, zapojit do boje za zřízení vlastního nezávislého státu.

Golda byla ateistka, Boží ruka však byla jasně nad ní. Jí i dalším vůdcům bylo jasné, že kdyby vyhlásili stát, došlo by ze strany okolních blízkovýchodních Arabů k velkému útoku. Naléhavě potřebovali získat milióny dolarů na nákup zbraní pro sebeobranu. Počátkem roku 1948 zvolili Goldu jako delegátku do Ameriky, kde měla získat prostředky od židovské komunity. Pochybovali, že by mohli získat více než 8 miliónů dolarů. Zázrakem se však za pouhých šest týdnů Goldě podařilo získat 55 miliónů dolarů! Když líčila naléhavou situaci v Palestině, američtí Židé plakali a mnozí si dokonce brali půjčky, jen aby mohli přispět.

Ve dnech po vyhlášení izraelské nezávislosti na Izraelce Arabové z okolních zemí podle předpokladu zaútočili. Izrael útok nejen dokázal zastavit, ale přešel do útoku a armády porazil.

Blížící se převzetí

Podle toho, co Písmo říká o čase konce, vidím, že před Ješuovým návratem a zřízením jeho království na zemi se tento vzorec opakuje. Předtím, než se v den jeho příchodu „za jediný den zrodí“ na zemi Boží království, dojde k bezprecedentním tlakům a výzvám. Bude jim čelit Izrael i všichni věrní Ješuovi následovníci. Satan bude zuřit (Zj 12:12-17). Antikrist přemůže mnoho svatých (Zj 13:7). Rozmůže se oklamání a bezzákonnost (Mt 24).

Tělo Mesiášovo však rozpozná znamení doby. Stejně jako se v Goldiných dobách předstátní vůdcové připravovali na zrození národního státu, zaměří se Mesiášovo tělo na konání všeho, co umožní připravit cestu Ješuovi a „globálnímu převzetí“. Jednotu, za niž se Ješua modlil (Jan 17), bude možno vidět a cítit.

Stejně jako tomu bylo v kibucech, rozhojní se bezprecedentní obětavost, lidé se budou dělit o majetek a finance (Skutky 2:44-45). I když temnota přikryje zemi, bude do Izraele proudit bohatství národů (Iz 60).
Lid se sám připraví podle vzoru Jana Křtitele (Lukáš 1:16-17; 80). Očištěná Ješuova nevěsta bude vycvičena a připravena, aby zaujala své místo, až spolu s ním bude vládnout národům (Zj 20).

Zaměřujme se stále na růst v lásce a konejme nyní vše, co můžeme, abychom sebe i jiné připravili na to, co je před námi!


Přidej sek našemu týmu překladatelů!

Raphael

A co takhle ve spolupráci s námi ovlivnit tvůj vlastní národ v jeho jazyce?

E-mail pro další informace - [email protected]


Zpět