Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 16/11/2018 Služba Revive Israel

Generační pověření

Cody Archer

youth

Sloužím už řadu let jako pastor mládeže. Vím velice dobře, že Bible se o takovém druhu služby nezmiňuje; služba mládeži, jak ji známe dnes, je výsledkem novodobého vývoje v církvi. Věřím však, že má své místo a že je důležitá. Pro mne je jedním z hlavních způsobů, jak uposlechnout Ješuova příkazu o získávání učedníků a zvěstovat dobrou zprávu o vykoupení příštímu pokolení.

„Od pokolení do pokolení oslavují tvé skutky.“ Ž 145:4

„Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení; proto ti národy budou vzdávat chválu navěky a navždy. “ Ž 45:18

Přečti si tyto verše znovu: podle těchto žalmů má každý člověk sehrát svou úlohu v získávání učedníků v každé generaci - a když to budeme dělat, budou všechny národy chválit Boha.

Problém je ale v chybném úsudku, ze kterého plyne, že chceme-li získávat nové učedníky v nastupujícím pokolení, vyžaduje to zvláštní povolání, osobnost  i pomazání od Boha. Já si ale myslím, že když úkol vyučovat další pokolení svěřujeme několika málo lidem namísto toho, aby každý přijal tuto zodpovědnost za svou, velké poslání se nešíří tak rychle, jak by mělo.

Hraj tak, abys vyhrál
„A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.“ Dt 6:6-7

Hlavní zodpovědnost za to, aby se z mladých lidí stali učedníci, spočívá na rodičích. A kromě toho platí příkaz, aby vždy celé pokolení vedlo k učednictví to další. V tom tkví výzva, aby do hry vstoupili všichni, ne pouze pracovníci s dětmi a mládeží.

Podle světové statistiky valná většina věřících v Ješuu uvěřila před svými dvacátými narozeninami. Jestliže je tedy investování do nastupujícího pokolení tím nejstrategičtějším a nejúčinnějším prostředkem k získávání národů - proč se služba dětem a mládeži nestaví ve většině sborů na přednější místo? Může to být tím, že klademe větší důraz na to méně důležité, kdežto důležitější věci zanedbáváme?

Když nám Ješua přikazoval jít a získávat učedníky ze všech národů (Mt 28:19), neměl na mysli jen naše vrstevníky. „Národy“ jsou řecky ethné, v jednotném čísle ethnos, jde tedy o každou etnickou skupinu. A každá etnická skupina zahrnuje miminka, děti, mládež atd. Dnes je polovina světové populace mladší třiceti let.

Vzájemná závislost jednotlivých pokolení
Znamená to snad, že mi nemá záležet na těch, kteří mne věkem převyšují? To rozhodně ne! Lidí mnohem starších než já si velice vážím, mám s nimi hluboké vztahy a spolupráce s nimi mne těší. Všichni se navzájem potřebujeme. Kdyby do mne starší lidé neinvestovali, nebyl bych schopen dělat svou nynější práci.

Každý z nás jednou stane před Pánem a vydáme počet z toho, jak jsme nakládali se svým pozemským životem. Naše láska a investice do nastupujícího pokolení nebude vedlejší záležitostí.

Nesmíš dát na lži, podle nichž nemáš novému pokolení co dát;  jsi přece příliš starý či zaneprázdněný. Vztah s nimi nemůže fungovat. Kdepak - raději se zvedněme a bojujme za nastupující generaci! Bez ustání se za ni modleme, investujme do ní, veďme ji k učednictví a předávejme jí vše, co jí bude ku prospěchu. Bez ohledu na to, zda to jsou velké nebo malé věci. Jejich zdar je naším zdarem! 


Je tvé srdce správně nastaveno na tep mého srdce?

Asher

Ašer Intrater mluví o tom, jak se modlitbou cvičíme, aby naše srdce bila v souladu se srdcem Božím i bližních.

Sledujte zde!


Zpět