Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 26/10/2018 Služba Revive Israel

Sedmero služebností?!?

Ašer Intrater

desk

Ve Skutcích 1 byli služebníky pouze „apoštolové“. Říkejme jim Beránkovi apoštolové (Zjevení 21:14). Bylo jich dvanáct.

Ve Skutcích 6, když sbor rostl, bylo třeba více služebníků. Dostali pojmenování diakoni. Těch bylo sedm. To byla druhá etapa. Mnozí z nich mluvili řecky.

Ve Skutcích 8 se v souvislosti s pronásledováním, s rozptýlením jeruzalémského společenství a šířením zvěsti evangelia objevila nová služba „evangelisty“. Prvním byl Filip, ordinovaný předtím na diakona (Skutky 21:8); šel do Samaří.

Podle Skutků 11 počet sborů narůstal takovou měrou, že pro nová společenství bylo třeba vedoucích. Byli pojmenováni podle vedoucích starověkého Izraele, kterým se říkalo „starší“. Označení „starší“ dostali i noví sboroví vedoucí; první zmínka je o tom ve Skutcích 11:30. Během několika málo let se stalo standardní praxí ordinovat starší v KAŽDÉM sboru (Skutky 14:23). Podle Skutků 15 (verš 2) tvořili rozšířený tým vedoucích místní sboroví starší a apoštolové vyčlenění pro nadsborovou službu.

Ve Skutcích 13, když rostl sbor v Antiochii, vznikly vedle starších a apoštolů další typy vedoucích. Dostali jméno „proroci a učitelé“ (Skutky 13:1). Označení „proroci“ bylo převzato od dávných izraelských proroků, reprezentovali však novou etapu proroctví. V novozákonních sborech se stali součástí obyvyklého týmu vedoucích. Do té doby vykonávali službu vyučování apoštolové (Skutky 2:42), jenže nyní biblického vyučování přibylo a stalo se též úkolem dalších sborových vedoucích.

Podle Skutků 14 byli Pavel a Barnabáš antiochijským sborem vysláni se zdarem na misii: měli kázat evangelium a vyučovat Písmu. V Antiochii byli mezi proroky a učiteli. Když ale začali budovat další sbory a jmenovat v nich starší, stali se sami „apoštoly“ (Skutky 14:13). Je ovšem jasné, že nepatřili k dvanácti Beránkovým apoštolům.

Pavel a Barnabáš reprezentovali novou etapu apoštolské služby. Charakteristický po ni byl růst pole působnosti a rozšíření původního rozsahu apoštolské služby. Později je mělo následovat mnoho dalších apoštolů (například i „Andronikus a Junia" z Listu Římanům 16:7). Někteří se dokonce stali „superapoštoly“, třeba Apollos (1. Korintským 3:3-6) a Jakub (1. Korintským 15:7). Nových apoštolů přibylo natolik, že se mezi nimi našla i řada nepravých. Prvotní společenství víry muselo rozlišovat, co je pravdivé a co ne (Zjevení 2:2).

Rozmanitost úkolů

Standardní apoštolští vedoucí dosáhli na novou úroveň služby a jejich počet se rozrostl do té míry, že se nakonec v novozákonním společenství zařadili mezi obdarování a způsoby služby (1. Korintským 12:28-29).

Výčet všeho, co obsáhla služba původních „apoštolů“, snad nalézáme v listě Efezským 4:11, totiž „apoštoly, proroky, zvěstovatele evangelia, pastýře a učitele.“ Původní apoštolové vykonávali všech těchto pět typů služby. Nyní je však úloha apoštola rozčleněna do pěti různých rolí, někdy zvaných též „patero” služebností. Těchto pět úkolů reprezentuje druhy obdarování Ducha svatého, která dal Ješua společenství víry po svém nanebevstoupení (Efezským 4:7-10).

Apoštolové vykonávali všech pět druhů služby, dnes však tyto úkoly vykonává pět různých služebníků. Šlo o logický a nezbytný vývoj plynoucí z růstu poštu věřících a rozlišení jednotlivých úkolů. Je dost zajímavé, že slovo pastýř či „pastor“ (řecky poimén) se jako role služebníka zmiňuje v Nové smlouvě jen JEDNOU (!) - zde v Efezským 4. Nemůže tedy dojít k situaci, že by pastor nespolupracoval s apoštoly, proroky, evangelisty a učiteli.

Logický vývoj

Ironií je, že v knize Skutků není žádná doslovná zmínka o pastorovi, zatímco apoštolové jsou zmiňováni mnohokrát. Přitom si dnes mnoho lidí myslí, že apoštolů již není potřeba. Každému jednotlivému vedoucímu sboru by se mělo říkat jednoduše „pastor“. Mnoho starších pastorů ve sborech je ve skutečnosti spíše učiteli nebo apoštoly než pastory.

Zdálo by se, že role pastora, která se vyvinula z role staršího, je obsahově typem hlavního staršího, který vede místní sbor.

Shrňme si vývoj a rozmnožení jedinečné služby apoštola a její přerod do mnohostranných oblastí služby v novozákonní církvi:

  1. Skutky 1 - dvanáct apoštolů
  2. Skutky 6 - sedm diakonů
  3. Skutky 8 - evangelisté
  4. Skutky 11 - starší
  5. Skutky 13 - proroci, učitelé
  6. Skutky 14 - noví apoštolové
  7. Efezským 4 - pastoři.

Bylo by tedy přesnější hovořit o „sedmero“ služebnostech. Z unikátní služebnosti apoštola vzniklo sedm vzájemně spolupracujících služebností. Chronologicky šlo o diakona, evangelistu, staršího, proroka, učitele, apoštola a pastora. To je úplné spektrum vedoucích, kteří mají sloužit ve společenství víry. My všichni, jako Boží „svatí“, jsme pokračovateli původního apoštolského povolání.

Všichni dohromady jsme odrazem úžasné povahy našeho Mesiáše Ješuy, který je sám Hlavním apoštolem a Pastýřem našich duší (Židům 3:1; 1. Petrův 2:25).


Velký zvrat

Dan

Dan Juster hovoří o blahoslavenstvích u Matouše 5 a povzbuzuje k vítězství.

Sledujte ZDE!


Zpět