Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 12/10/2018 Služba Revive Israel

Globalizace

Ašer Intrater

globe

Loni prezident Trump tváří v tvář OSN řekl, že nacionalismus má přednost před globalizací; letos prohlásil, že vyšší než globalizace je vlastenectví - tedy v podstatě totéž.

Jsme pro globalizaci? Jistě věříme ve věk světového míru, jak jej popisuje Izajáš 2 a Micheáš 4. Přitom ale víme, že ten se uskuteční teprve ve věku tisíciletého království po Mesiášově návratu, až bude vládnout a panovat z Jeruzaléma.

Avšak do té doby - a zasahuje to dokonce i do milénia - je Boží plán takový, aby národy zůstaly odděleny. Trump hovořil ve chvíli, kdy se v židovských synagogách četl úsek iHa'azinu (Naslouchejte):

Deuteronomium 32:8 – Když Nejvyšší přiděloval pronárodům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu podle počtu synů Izraele.

U etnik čili národů došlo nejprve k odlišení kmenovému, tělesnému a jazykovému (Gn 10). Při kázání v Aténách Pavel tyto verše z Deuteronomia vykládá obšírněji:

Skutky 17:26 - On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel.

Podle Bible tedy odpovídá Boží vůli a plánu, aby mezi národy byly hranice a rozlišující znaky kvůli zachování řádu a ochraně jedinečného dědictví každého z nich. V těchto národních hranicích po celém světě můžeme vidět obdobné dědictví, jako bylo vlastnické právo Izraele k zemi Kenaan, tedy rozšíření Boží smlouvy s lidem Izraele.

Přijetí jeho plánu
Jsme pro vizi Mesiášova míru pro celý svět a pro celosvětovou rodinu věřících jakéhokoli rasového původu. Jsme však proti globalizaci ve smyslu jediné celosvětové vlády, náboženství či kultury.
Nacionalismus - tady a teď - NEznamená, aby se jedny národy snažily ovládnout jiné, nýbrž aby naopak každý národ RESPEKTOVAL hranice a práva národa druhého. Je to opak kolonialismu, nacismu/fašismu, komunismu nebo radikálního islámu.

Téměř všichni proroci popisují apokalyptickou světovou válku těsně před Mesiášovým příchodem. Všechny národy se sjednotí k útoku na Izrael. V tomto okamžiku zasáhne Bůh: válku zastaví a zřídí na zemi Mesiášovo království (Zacharjáš 14, Ezechiel 38-39).

Pro sjednocení k útoku na Izrael bude třeba alespoň dvou prvků:

  1. Organizace určitého typu, která sjednotí národy světa v záměru vytáhnout proti Izraeli.
  2. Celosvětové filozofie či náboženství, jež národy vyzve k jeho zničení.

Zdá se, že za našich dnů naplňuje OSN první potřebu a radikální islám druhou. Bizarní partnerství mezi radikální levicí a radikálním islámem je kombinací nebezpečnou, ta však odpovídá tomu, co předpovídá Bible.

Moc má sklon lidi kazit. Proto Bůh zřídil systém dělby oblastí autority - s brzdami a protivahami - mezi rodinu, podnikání, náboženství, národní a místní vlády. Pokouší-li se jedno ovládnout druhé, má to obvykle ničivé důsledky.


Kdo je zodpovědný za příští pokolení?

Cody

Mají příští generaci ovlivňovat pouze rodiče a pracovníci s mládeží? Co k tomu říká Bible?

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v portugalštině, holandštině a francouzštině.


Zpět