Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 21/9/2018 Služba Revive Israel

Sedmá polnice a vytržení (2. část)

Daniel Juster, Th. D.

1. část si můžete přečíst ZDE. 

shofar

5.  Ve Zjevení 14 čteme o tom, co mnoho učitelů z hlediska historie vykládalo jako vytržení a vzkříšení svatých. Jsou zde dva andělé, jeden žne zemi v rámci něčeho, co vypadá jako žeň spravedlivých (14:16). Druhý anděl pak shromažďuje hrozny do lisu Božího hněvu. To odpovídá myšlence, že Boží hněv představuje velice krátké období na konci soužení a že my tu už nebudeme. Odpovídá to době mezi Svátkem troubení a Dnem smíření.

Zde nalézají podporu pro své tvrzení ti, kteří věří ve vytržení před hněvem. Někteří z nich mluví o době uprostřed soužení. K vytržení podle nich dojde před hněvem, což ale špatně odhaduje soužení jako sedmileté období a koordinuje ho se sedmi polnicemi, zatímco nám Bible říká, že je to 3 ½ roku neboli polovina sedmiletí. Nádoby hněvu se tedy objeví až úplně na konci, až se s Pánem budeme vracet z nebe vysvobodit Izrael.  Patří k tomu i obraz Pánova vítězství nad armádami národů, které se shromáždily, aby zničily Izrael (Zjevení 19, Jóel 3; Zachariáš 12, 14). 

6.  Vidění sedmé polnice se zase hodí k tomu, co se stane po zničení armád národů. Svátek polnic/Nový rok vede podle židovské tradice ke Dnům posvátného úžasu - dnům soudu mezi Novým rokem a Dnem smíření, ale o Dni smíření máme poslední den pokání. Uskuteční se tedy velký den smíření v Jeruzalémě, Izraeli a mezi národy.

Vypadalo by to, že Ješuův návrat na zemi po vytržení a vzkříšení vede k pokání těch, kteří nebyli vytrženi. To se hodí k obrazu ze Zacharjáše 12:10-14, kdy truchlí všechny izraelské kmeny. Hledí na toho, jehož probodli, a truchlí pro něj. Nezdá se, že by šlo o vidění v nebi, kde jej vidí, nýbrž že bude doslova tady a bude vidět na zemi. Někteří v tom vidí obrácení Izraele před vytržením, podle mě však nejprve přichází myšlenka poslední války a vysvobození. Obraz veřejného truchlení by nezapadl do válečného období, jelikož by probíhaly boje. Jde skutečně o obraz z poválečného období, kdy bude Izrael - ve svých přirozených tělech - truchlit a uvědomovat si, že to byl po celou dobu právě On, jejich Mesiáš a Spasitel. Do tohoto obrazu Den smíření zapadá jakožto den následující po vytržení a vzkříšení.

7.  Na závěr Dne smíření se troubí na polnici (šofar). Mohlo by jít o poslední troubení tohoto věku a o zahájení věku budoucího. V Lv 25:10-12 troubení na polnici o Dni smíření ohlašuje milostivé léto. Opravdu - Izrael i národy činily pokání a nyní mohou všichni slavit společně svátek Sukot neboli Svátek stánků (Za 14:16). První Svátek stánků ve věku milénia bude odpovídat oslavě spojení Mesiášovy nevěsty s Mesiášem nebo svatební večeři Beránkově.

Troubení na polnici o Dni smíření by se tedy podle tohoto schématu netýkalo vytržení a vzkříšení, nýbrž jubilejního troubení. To uzavírá starý věk a zahajuje věk milénia a vládu Mesiáše a jeho nevěsty, Židů a pohanů, kteří budou vládnout v Izraeli a nad národy. Polnice vytržení není polnice oznamující věk pokoje, jak tomu je po pokání na závěr Dne smíření. Sedmá polnice ohlašuje i poslední soud ze Zjevení 19 a Zachariáši 14 a také úplně poslední bitvu.


Duch milosti a přízně

Asher

Ašer Intrater hovoří o načasování doby, kdy se Jeruzalém stane vzpěračským balvanem národů. Ve stejné době dojde k vylití Ducha milosti a přízně.

SLEDUJTE ZDE!

Titulky jsou v holandštině, francouzštině a portugalštině.


Zpět