Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 14/9/2018 Služba Revive Israel

Sedmá polnice a vytržení (1. část)

Daniel Juster, Th. D.

shofar

Obnova ze Sijónu - Světová obnova 

Ti, kteří věří, že k vytržení svatých a vzkříšení spravedlivých v Ješuovi dojde na konci soužení (po soužení), nám prezentují dva názory na to, kdy má k vytržení dojít. Podle jednoho - dle mého pohledu převládajícího - názoru vytržení proběhne při sedmé polnici ve Zj 11; podle druhého v době sedmi nádob pohrom (krátké období na konci soužení). Toto pojetí se ztotožňuje s troubením na šofar na závěr Dne smíření (Jom Kippur). Souvisí s textem v 1 K 15:51-52, podle něhož budeme při poslední polnici proměněni.  

V knize Pesach, klíč ke Zjevení uvádím argumenty, že sedmá polnice je polnicí vytržení, kdy budeme vzati vzhůru do společenství s Pánem. To povede k tomu, že se vrátíme s ním. V jeho návratu vidím sled událostí a nemyslím si, že se vše odehraje naráz. Chápu, že v těchto věcech je náš pohled jako skrze zamlžené sklo a že jde u všech pohledů do jisté míry o spekulaci.

Zdůvodnění mého pohledu jsou tato: 

1.  U poslední polnice v 1 K 15 by se mohlo jednat jen o poslední z polnic ohlašujících soud a tato sedmá je poslední v řadě, která oznamuje poslední soud, vytržení a vzkříšení. Nicméně zdaleka není poslední, na kterou se bude troubit. V době milénia dojde ještě k mnoha dalším troubením.    

2.  Svátek Jom terú´á, neboli svátek troubení na polnici, nemá žádné velké naplnění jako jiné svátky, jež jsou očividně naplněny v Ješuovi. Pokud však Jom terú´á ohlašuje příchod mesiáše a uskutečňuje vytržení, vzkříšení a pak jeho sestoupení na zem, pak v něm půjde o odpovídající naplnění. Jiné možnosti neodpovídají velkému naplnění, které by bylo adekvátní pro tak významný svátek. Spojení 1 Te 4:16-17 s Jom terú´á nebo Roš ha-šáná (Novým rokem) představuje dominantní názor a je dobře racionálně zdůvodnitelné.

3.  Kniha Zjevení poskytuje progresivní chronologii (sedm pečetí, sedm polnic a sedm nádob pohrom). Sedmá pečeť se otevírá a zahrnuje sedm polnic. Zazní sedmá polnice a otevře sedm nádob Božích pohrom. Kniha uprostřed na sebe navazujících událostí obsahuje závorky, kterých není v progresivním vyprávění třeba. Je významné, že Jan vkládá svoje vyprávěcí závorky právě tam, kam je dává.

Jan píše, že se předtím, než zazní polnice sedmého anděla, naplní Boží tajemství (Zj 10:7). Pokud je to polnice vytržení a vzkříšení, pak to skvěle sedí. Tajemstvím je doplnění počtu těch, kdo patří k Nevěstě Mesiášově (jak učí Pavel v Efezským 3; o plném počtu pohanů učí v Římanům 11). Dojde-li ke vzkříšení a vytržení po zatroubení na sedmou polnici, pak by se tajemství podle Zj 10:7 nenaplnilo předtím, než polnice zazní. Lidé ještě pořád budou moci být spaseni a po zaznění sedmé polnice budou moci být účastni vytržení. To neodpovídá textu ve Zj 10:7.  
 
4.  Zjevení 11:3 říká, že na konci 1 260 dní (doba velkého soužení) vstanou z mrtvých dva umučení svědkové a vstoupí na nebesa. To je jistě obraz vytržení a vzkříšení, ke kterému podle mě dojde brzy potom. Pak bude velké zemětřesení a zemře sedm tisíc lidí v městě zvaném Sodoma: zmínka o tom, že jde o město, kde byl ukřižován náš Pán, jasně ukazuje na Jeruzalém. Pak přichází zpráva, že se Jeruzalém obrátí k Pánu. „Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích“  (Zj 11:13).

V žádném jiném případě soudů v knize Zjevení se lidé neobracejí k Bohu, nýbrž se více a více bouří a proklínají, neboť je klame antikrist a falešný prorok. To odpovídá době, kdy Izrael/Jeruzalém volá k Ješuovi o záchranu. (Matouš 23:39 nn.) 

To koresponduje se Zachariášem 14, kde národy oblehly Jeruzalém, dochází k zemětřesení a pak Pán dál bojuje proti nepřátelům těchto národů. Obrácení Jeruzaléma se sem hodí, pokud k němu dojde mezi Zach. 2-3 a okamžikem, kdy se jeho nohy dotknou Olivové hory. Svatí se vracejí s Pánem a válka dosud probíhá, ještě neskončila. Pro Izrael to ještě není zkušenost znovuzrození, ale Jeruzalém se zřejmě k Ješuovi obrací jako celek. Až po tomto obrácení ve Zj 11:14 čteme, že anděl troubí na sedmou polnici. Věřím, že až bude Izrael nebo Jeruzalém volat k Ješuovi, povede to k vytržení a tehdy se království tohoto světa stane královstvím našeho Pána a jeho Pomazaného. (Zj 11:15).


Vstup do jeho odpočinutí

Sára Singermanová

Sarah

Máme usilovat o vstup do Božího odpočinutí? Sára Singermanová ukazuje, že jsme do něj již skrze Ješuu, našeho dobrého Pastýře, vstoupili.

SLEDUJTE ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, portugalštině a španělštině.


Zpět