Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 17/8/2018 Služba Revive Israel

Modlitby za Blízký východ podle 1. listu Timoteovi

Ašer Intrater

globe

Situace na Blízkém východě je tak složitá, že často nemáme jistotu, zač se přesně modlit. Mnoho věřících se v dobrém úmyslu natolik soustředí na ten či onen aspekt konfliktu, že se jim vytratí celkový obraz. Někdy se může stát, že se kvůli nesprávně zaměřené horlivosti dokonce modlíme proti Boží vůli.
Myslím si, že v souvislosti s přímluvami za události na Blízkém východě by bylo dobré projít si některé hlavní zásady podle 2. Timoteovi 2:1-5.

1. „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi.

Obrat „za všechny lidi“ souvisí se skutečností, že Bůh miluje každého. Současný konflikt má i svou národnostní stránku. Většina křesťanů se zaměří jen na jedno hledisko, modlí se buď jen za Židy, nebo jen za Araby. Musíme se modlit, aby se Boží dobrota rozprostřela nad oběma národy.

2. „Za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

Prvořadé je modlit se za to, aby mezi nejvyššími vládními představiteli působila Boží moudrost a ryzost. Je třeba, abychom se modlili za židovské i palestinské vůdce, jakož i za různé členy vládního kabinetu; abychom aplikovali nadpřirozenou víru, že se skrze ně může uskutečňovat Boží vůle.
Budeme-li se modlit za moudrost a za jasnější myšlení vládních vůdců, může v bezpečnostní situaci nastat zlepšení.

Vládní představitelé mají funkci diakonického typu (Skutky 6), která má ve společnosti zajišťovat pokoj a řád. Jejich úkolem není řešit duchovní otázky; to je naše práce. Nespojujme si s nimi přemrštěná očekávání, že nastolí Mesiášovo království; to přijde na základě modlitby a evangelizace. Úlohou politických vůdců je omezovat násilí, dbát o občanská práva a spravedlnost a vnášet řád do vládních institucí.

3. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy.“

Důležitější než obsazování země, zlepšování hospodářství nebo občanských práv je otázka věčné spásy. Veškeré politické záležitosti Blízkého východu mají sice ohromný prorocký význam, avšak prioritou číslo jedna stále zůstává evangelizace. Z tohoto důvodu nelze podcenit svobodu náboženského vyznání. I uprostřed opozice a řešení palčivých sociálních otázek si může evangelium razit zázračným způsobem cestu vpřed.

Mějme na paměti stálou modlitbu a dárcovství, jež napomohou pokroku upřímné evangelizace a učednictví jak mezi Izraelci, tak mezi Palestinci.

4 . „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,“

I ti nejoddanější Ješuovi následovníci se mohou při veškeré náboženské horlivosti na Blízkém východě často odchýlit od prostého, ústředního faktoru: neexistuje pokoj bez Knížete pokoje. Jedinou odpovědí je Ješua (Ježíš). Dokud jej většina Izraelců i Palestinců odmítá, je všechno dobře míněné úsilí odsouzeno k selhání. K úplnému naplnění Božích zaslíbení ohledně země, míru, prosperity atd. dojde teprve při jeho návratu - v Mesiášově království.

S růstem Božího království na Blízkém východě přijde ruku v ruce i požehnání v politické a přírodní oblasti. Současné blízkovýchodní konflikty nejsou bez souvislosti s dějinnou a všeobecnou vzpourou lidstva proti Bohu a jeho pomazanému Králi (Žalm 2:1-7). Tím, co ukončí konflikty, je poddání se Ješuovi - Mesiáši.


Probuzení v Africe a na Blízkém východě

Sarah

Sára Singermanová vypráví o svých nejnovějších zkušenostech s Božím působením na Blízkém východě a v Africe v souvislosti s Izraelem.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v holandštině, francouzštině, korejštině, polštině, portugalštině a španělštině.


Zpět