Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 22/6/2018 Služba Revive Israel

Islám, OSN a druhý příchod

Ašer Intrater

UN

Jedno z nejjasnějších vylíčení druhého příchodu Ješuy (Ježíše) nalézáme u Zacharjáše 14:2-3:

„Shromáždím k Jeruzalému do boje všechny pronárody. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy zhanobeny. Polovina města bude vysídlena, zbytek lidu však nebude z města vyhlazen. Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm pronárodům, jako bojoval kdysi v den bitvy.“

Skutečnost, že je druhý Ješuův příchod spjat s bitvou o Jeruzalém, vytváří několik teologických problémů. A je zajímavé, že na to, jak se toto proroctví uskuteční, vrhají světlo dnešní dramatické vývojové trendy spojené s terorismem, islámem a Organizací spojených národů.

První problém se týká koalice: jak by se všechny ty národy světa, které se od sebe tolik liší, mohly mezi sebou dohodnout? V posledních letech vidíme, jak se blok islámských států spojuje se státy liberálně humanistickými - zvláště evropskými - v protiizraelských rezolucích OSN. Ačkoli se humanistické národy a náboženští muslimové tak světonázorově liší, proti Izraeli se dokáží sjednotit.

Druhým problémem je ohnisko zájmu: Jak je možné, že se zájem všech národů světa soustředí na jedno malé město? Opět zde vidíme trojí vliv - terorismu, islámu a OSN. Terorismus útočí na všechny národy světa, avšak jeho primárním cílem je Jeruzalém. Islámské uplatňování nároků na Jeruzalém jako na třetí nejsvětější město (al-Kuds) a palestinská protiizraelská propaganda v OSN činí v našem pokolení z Jeruzaléma hlavní ohnisko mezinárodního konfliktu.

Třetí problém se týká křesťanské eschatologie: jak mají křesťané celého světa ztotožnit svou víru v Ježíše s Jeruzalémem? Jistě, takovému křesťanovi, který je v biblických proroctvích jako doma, je už určitě jasné, že se bitvy posledního času budou točit okolo Jeruzaléma; události moderní doby však pohled křesťanů také obracejí ke vztahu mezi Ježíšem a moderním Izraelem. Stejně jako někteří křesťané vidí v OSN kořeny globální antikristovské vlády, vidí v této organizaci rovněž fórum protiizraelské propagandy. Islám se v našem pokolení stal hlavní překážkou světové evangelizace a tím zároveň i hlavním faktorem probouzejícím protiizraelské nálady. Militantní islámský terorismus se nezaměřuje pouze proti Židům, nýbrž je v současném světě i největším původcem křesťanského mučednictví.

Čtvrtý problém se týká židovského očekávání Mesiáše: mnoho náboženských Židů sice biblická proroctví chápe ve smyslu příchodu Mesiáše v době velké apokalyptické bitvy o Jeruzalém. nespojují si to však s Ješuou. Ale s tím, jak se národy světa stále nepřátelštěji stavějí proti Jeruzalému, přichází izraelský lid na to, že našimi jedinými spojenci jsou křesťané, kteří se věrně drží evangelia. 

Pátý problém je mravní: pokud Ješua brzy přijde, aby soudil svět ve spravedlnosti (Žalm 98:9), proč by zvlášť trestal ty, kteří jsou proti Izraeli, když druhů zla, které by měl soudit, je v dnešním světě tolik? Ovšem sebevražedný terorismus, zvlášť protiizraelský, se ukazuje jako jedno z největších zel, jaká náš svět viděl. A ještě budeme muset zažít účinky toho, co budou sebevražední teroristé provádět, až vztáhnou ruce po malých jaderných zařízeních nebo biologických či chemických zbraních. Terorismus a způsob jeho interpretace se stále více stává faktorem, který vytváří dělicí čáru mezi dobrem a zlem. Proti terorismu se musí postavit každý opravdu mravný člověk. A protože pro světový terorismus je cílem číslo jedna Jeruzalém, stává se Jeruzalém de facto mravním dělítkem všech národů.

Liberální humanismus OSN, náboženská militantnost v Islámu a narůstající vlna sebevražedného terorismu společně nutí křesťany, izraelský lid i všechny lidi kdekoli, jimž je prostě vlastní morálka, aby se spojili. Toto spojenectví vytváří jeviště pro uskutečnění proroctví o druhém příchodu Ješuy.


Duchovní velvyslanci nebo zvědové?

Sarah

Ve videu mluví Sára Singermanová o tom, jak je důležité nechat se vést Duchem svatým, chceme-li se naučit správně zvěstovat evangelium.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v holandštině, dánštině, portugalštině a francouzštině.


Zpět