Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 8/6/2018 Služba Revive Israel

Sedm pravdivých informací potřebných k překonání obav z času konce (2. část)

Cody Archer

1. část čtěte ZDE!

ship

5) Nadpřirozená ochrana a zaopatření

Exodus židovského lidu z Egypta vidíme jako prorocký předobraz pro čas konce (Micheáš 7:15). Zatímco Egypťany sužovaly mouchy, vředy, tma...byl židovský lid v ústraní a pod ochranou v Gošenu (Ex 8:22-23; 9:4; 8:11; 10:21-23). Cílem Božích soudů v čase konce je odstranit zlo z planety, nikoli vyhladit svaté. 

Bůh nejen vzal svůj lid stranou pod svou ochranu v Gošenu, nýbrž také jim po čtyřicet let na poušti nadpřirozenou cestou zajišťoval vodu, manu a křepelky. Elijášovi v době sucha posílal jídlo po havranech (1 Kr 17). Ješua rozmnožoval potravu a sytil tisíce (Mt 14:13-21).Tento model zaopatření bude pokračovat v čase konce (Žd 13:8).

6) Vylití Ducha svatého 

Při růstu potíží sílí i nadpřirozené pomazání a vedení. „A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi …“ (Skutky 2:17-21). K tomuto vylití dojde, až se objeví významnější znamení a zázraky těsně předcházející velkému a hroznému dni Páně.To znamená, že můžeme během soužení očekávat mocný nárůst pomazání, proroctví, snů a vidění. Bůh prorocky ukáže, co se chystá vykonat (Ámos 3:7) a jak máme reagovat my. Pečuje o náš život do nejmenších podrobností a ví, co potřebujeme (Mt 6:8)

7) Ješuova krása

S rostoucími tlaky a vyléváním Ducha svatého bude neustále  růst  zjevení Ješuovy krásy.  Izajáš 4:2 říká,že „… bude výhonek Hospodinův chloubou a slávou". Ageus 2:7 nazývá Jěšuu „touhou všech národů“. Pokud pokračujeme v hledání, pak hle - Ješua, Duch svatý bude našemu srdci postupně odhalovat svou krásu a slávu tak, jako nikdy předtím. Bude to hluboce fascinující, posvátný úžas, touha a neochvějná oddanost jemu. Laska a náklonnost vůči němu v srdci jeho nevěsty bude silnější než smrt (Píseň Šalomounova 8:6). Nebudeme se bát smrti, protože víme, že ihned po smrti budeme navždy, bez trápení a starostí, v jeho slavné přítomnosti!

Pomoz nám, Pane. abychom neignorovali závažnost nadcházejících dní a abychom byli střízliví, pokorní a pečliví, až budeme zkoumat tvé slovo a tvé srdce v otázkách budoucnosti. Amen.

Podobně bychom mohli uvést další pravdivé skutečnosti:

  • moc Božího slova ochránit nás před klamem (Jan 8:31-32)
  • Boží slávu, která září nad jho lidem, když je na zemi hluboká tma (Iz 60:1-2)
  • že jsme Božími ovečkami a nikdo nás nemůže vyrvat z jeho ruky (Jan 10:27-30)

Budu rád, když se mi ozvete. Prosím, pošlete mi mail o tom, co sami můžete k tomuto seznamu přidat!

Napište mi: Cody Archer


Den v Jeruzalémě

Jerusalem

Zažijte krásu Jeruzaléma v tomto neuvěřitelném krátkém filmu.

Sledujte ZDE!


Zpět