Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 11/5/2018 Služba Revive Israel

Vítězství nad nepřítelem

Ašer Intrater

team

Jednou z úžasných milostí, které dostáváme skrze Ješuu od Boha – spolu s odpuštěním hříchů, věčným životem a šechínou (přítomností Ducha svatého) – je moc a autorita k uzdravování nemocných a vymítání démonů. Ve světě zábavy se sice o vymítání démonů mluví jako o jakémsi podivném, zákeřném a temném obřadu, ale ve skutečnosti jde o praxi, která má v životě opravdových Ješuových následovníků pevné místo, s tím, že ji musí provázet pravé pokání a poté oddanost ryzímu a počestnému životu. Pomyšlení na to, že někdo je schopen vyhánět démony, je sice vzrušující, existuje však i duchovní boj proti ďáblovu působení na širší, týmovější rovině. Jednotliví démoni plodí hřích a nemoci, avšak úkolem větších mocností zla je  ničit společenství víry jako celek. Týmový útok na církev probíhá ve třech rovinách:

1. Obžalovávání bratří.

2. Rozdělování církve.

3. Rozhánění oveček.

Je ironií, že právě sourozenců nejnadšenějších pro uzdravování a pro vymítání démonů si ďábel někdy používá k ještě daleko větším škodám na společenství víry jako celku.

Bible popisuje Izrael a církev jako oslavenou nevěstu, která je cílem útoku zlého hada satana (Zjevení 12). Ústřední složkou jeho útoku podle Písma je, že působí jako

„žalobce našich bratří …" – Zjevení 12:10

Střelba do vlastních řad

"Bratřími" jsou zde míněni naši spoluvěřící v Ješuu. Obviňování většinou probíhá v podobě klepů a stížností pod rouškou jakoby upřímného „napravování“. Cílem může být kdokoli z nás, nejčastěji se však démonský útok obrací proti vedoucím. Pokud sám sebe přistihneš při pomlouvání pastorů a jiných vedoucích nebo při stěžování si na ně, pak je možné, že ses nevědomky stal žalobcem svých bratří, jemuž energii k takové činnosti dodávají démoni.

Sjednocený dům obstojí

Druhý typ útoku je ještě horší: dochází nejen k obviňování vedoucích, nýbrž i k rozkolu v Mesiášově těle. Když Ješua mluvil o duchovním boji, řekl, že

„Každé království vnitřně rozdělené pustne …" – Lukáš 11:17

Někdy si jsou lidé tak jisti, že pravdu mají oni, že raději rozpoltí Mesiášovo tělo. Škoda způsobená „rozdělením církve“ je často mnohem horší než zdánlivě spravedlivá věc, kvůli níž k rozdělení dochází. Jistě, zásadní mravní kázeň a vykazatelnost je pro sbory i pro vedoucí nezbytná. V případě hříchu – za velmi specifických okolností – lze rozdělení ospravedlnit. To ovšem není totéž, jako když někdo zapříčiní rozkol kvůli různosti názorů.

Lepší je to ve společenství

Jako nejhorší úroveň rozdělení označuje Ješua činnost zloděje, ničitele a vlka. Ješua je Dobrý pastýř, kdežto nepřítel přichází s tím, že ovce „uchvacuje a rozhání" – Jan 10:12

Někteří z těch nejhorlivějších věřících hlásají závažně klamné učení – totiž, že není důvod, proč bych měl patřit do nějaké církve nebo sboru. Uvádějí pro tuto lživou kampaň všechny možné duchovní důvody, ale výsledkem je, že slabí, od ovčince a pastýřů odhánění věřící jsou bez ochrany, vydáni na pospas „branám pekel“ (Matouš 16:18).

Jistě, máme být horliví v uzdravování nemocných a vymítání démonů; právě tak ale buďme horliví v boji proti démonickým útokům na společenství víry jako celek.


Moc v krvi

Asher

V tomto kázání Ašer vyučuje o Ješuovi jako o onom zabitém Beránkovi v knize Zjevení. Prolil svou krev nejen na odpuštění našeho hříchu, nýbrž i proto, aby nás od hříchu osvobodil, aby nás očistil a učinil z nás kvalifikované krále a kněží. Jedině Ješuova krev má dostatek moci k přemožení démonického obviňování a k tomu, abychom chodili ve vše přemáhající, sebeobětující lásce. 

SLEDUJTE

*Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, portugalštině, korejštině a španělštině


Zpět