Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 27/4/2018 Služba Revive Israel

Zázrak sedmdesátého výročí Izraele

Liat Archerová a Ašer Intrater

Isarel

Opětovné shromáždění židovského národa je událostí mnohokrát prorokovanou v Písmu. Je těžké pochopit, že to, co nyní vidíme, bylo skutečně napsáno tisíce let předtím, než se to stalo.   

„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: ‚Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země,‘ nýbrž: ‚Jakože živ je Hospodin, který vyvedl a přivedl potomstvo domu Izraelova ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal.‘ Usadí se ve své zemi.“ Jeremjáš 23:7-8

Je to úžasné konstatování. Prožíváme něco většího, než co zažili lidé, kteří odcházeli s Mojžíšem z Egypta. Je to zázrak biblických rozměrů.

Nadpřirozený zásah

Skutečnost, že k tomu opravdu došlo, je důkazem pravdivosti Bible. Z přirozeného hlediska to není možné. Není možné, aby národ byl rozptýlen na dva tisíce let a opět shromážděn. Bez nadpřirozeného zásahu se to ani nemohlo dostat do proroctví, ani se splnit. Je to důkaz Božího původu biblického proroctví.
Jestliže se splnilo toto velké historické zaslíbení, oč více se splní osobní zaslíbení, která má Písmo pro náš vlastní život! Když se díváme na zázrak moderního Izraele, čerpáme z toho mnoho osobního povzbuzení pro biblická zaslíbení.

Rozptýlení a opětovné shromáždění Izraele je tedy úžasnou paralelou k smrti a vzkříšení Ješuy. Co se děje králi Izraele, děje se Izraeli. Stejně jako Ješuu zabili Římané a jeho duše na dva dny opustila tělo, právě tak byl izraelský lid vyhnán na dva tisíce let ze své země. Jako se Ješua po dvou dnech vrátil do svého těla, aby byl vzkříšen, vrátil se lid do své země, aby byl po dvou tisících let obnoven. Obnova Izraele je paralelním zázrakem k Ješuovu vzkříšení.

Konečná plnost

Proč se to stalo? Za jakým účelem? Biblické proroctví popisuje další časové období, které je teprve před námi. Je to mesiánské neboli tisícileté království na zemi – konečné naplnění jak mezinárodní církve, tak izraelského národa.  

Bude to čas pokoje a prosperity, práva a spravedlnosti pro všechny národy. Hlavním městem tohoto království bude Jeruzalém. Má-li totiž být ustaveno celosvětové království, musí nejprve dojít k obnově Izraele: ta je součástí přípravy na budoucí Mesiášovo království.  

Máme radost, že můžeme vidět všechny tyto významy sedmdesátého výročí státu Izrael:

  1. Zázrak biblických rozměrů
  2. Důkaz pravdivosti Bible
  3. Osobní povzbuzení plynoucí z biblických zaslíbení
  4. Zázrak, který je paralelou k Ješuovu vzkříšení
  5. Přípravu na přicházející Mesiášovo království

Radujme se spolu z obdivuhodných věcí, které Bůh koná v našem pokolení!


Rozšiřme svá srdce pro církev

Asher

Ašer vyučuje o Božím plánu pro jeho lid a o skutečném významu slova „ekklésia“, jímž se označuje církev.

SLEDUJTE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, angličtině, francouzštině, korejštině, polštině a (brazilské) portugalštině!


Zpět