Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 20/4/2018 Služba Revive Israel

Ty nejsi Božím chrámem!

Ron Cantor

running

Představte si, jaký to pro mne byl během tréninku otřes a jak jsem se zpotil, když mi při rozjímání nad třetí kapitolou Prvního listu Korintským došlo, že Pavel nemluví o nějakém cvičení pomocí simulačního trenažéru!

Když tam mluví o odměnách v nebi a pak najednou začne o tom, že naše těla jsou Božím chrámem, užasle jsem si řekl: jak mohl přeskočit k tomuhle? Vždyť to nevypadá, že by obojí nějak souviselo. Vrátil jsem se na začátek a přečetl si ty verše znovu – to, co předcházelo, i to, co následovalo. A všiml jsem si slova, které jsem tak nikdy nevnímal: společně. A bum – trklo mne to!

A ta ironie, že mi to došlo během cvičení – zrovna jsem pečoval o chrám – když jsem si uvědomil, že zásady, jak se správně stravovat, nekouřit a cvičit VŮBEC nesouvisí s tím, co měl Pavel na mysli, když řekl:

„Nevíte, že [vy společně] jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ (1 K 3:16-17)

[Pozn. překl.: v řadě anglických překladů, stejně jako ve mně dostupných českých překladech – ekumenickém (citováno zde, s doplněním), studijním, kralickém i v Bibli 21. století, jakož i v řeckém originále  – lze to, že jsme tím chrámem společně, vyvodit pouze ze singuláru slova chrám a plurálu slovesa; zde však autor nakonec – poté, co zřejmě původně četl jiný překlad, kde nebylo slovo „společně“ - cituje jeden anglický překlad – New Living Translation – kde je slovo „společně“ opravdu uvedeno.]

Abychom v tom tedy měli jasno: v 1. Korintským 6 Pavel mluví o tom, že naše těla jsou chrámy Ducha svatého, ve vztahu k sexuální nemravnosti. Proto jsou pohlavní hříchy obzvlášť zvrhlé – vzhledem k Ježíšově přítomnosti v našich tělech (1 K 6:18-20).

To je něco jiného, než co má na mysli ve třetí kapitole. V šesté kapitole říká, že chrámem je vaše tělo – totiž fyzické tělo každého věřícího jedince, protože je v něm přítomen Bůh. Ve třetí kapitole však říká, že společně (číslo množné) jsme Božím chrámem (číslo jednotné) . Mluví zde o celém Mesiášově těle, které je náhradou za chrám v Jeruzalémě, jenž měl být brzy zničen.

Proč je právě toto důležité!?

Pavel má o Korinťany velkou starost: je to mezi nimi samý rozkol (1 K 1:12). Později, ve třetí kapitole, je za to kárá (1 K 3:3-4).

My si myslíme, že být „lidmi světa“ znamená poslouchat světskou hudbu, avšak světskost v novozákonním smyslu znamená žít v tělesnosti – zlostech, svárech, rozkolu, pýše, žárlivosti atd. Věřící, který přijal moc Ducha, je povolán k životu na vyšší úrovni. Ve verších 16 a 17 tedy vidíme, že Pavlovi šlo více o jejich jednotu než o jejich životosprávu.

„Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste [společně] vy.“ (1 K 3:16-17)

Druhá osoba zájmena je v řečtině v těchto verších v plurálu, proto zde překlad New International Version [podobně jako překlad New Living Translation, viz výše, ale na rozdíl od něj až v druhém z obou veršů, pozn. překl.] přidává na konci 17. verše slovo „společně“, čímž zdůrazňuje, že my společně jako Mesiášovo tělo jsme Božím chrámem – ne jako jednotlivci. To ve skutečnosti ukazuje na věc, která je v angličtině jedinečná a nebezpečná – je v ní jen jedno zájmeno pro druhou osobu, společné pro singulár i pro plurál, pro jedince i pro skupinu (pouze v hovorové angličtině v některých částech amerického Jihu se zájmeno v jednotném a množném čísle trochu liší). Jak ve Staré, tak v Nové smlouvě jsou žel stovky, možná tisíce míst, kde k nám Písmo mluví jako k lidu, ke společenství, ke kolektivu, ale jen v angličtině to může vyznívat, jako kdyby Bůh mluvil pouze k jednomu, k jedinci - „ty“. Když tedy Pavel říká, že Bůh zničí toho, kdo ničí Boží chrám, tak nemluví o jednotlivcích, kteří kouří cigarety nebo se přejídají (ne, že bych takové věci doporučoval!), nýbrž o těch, kteří působí rozkol! 

Vyvolávání roztržek

O hříchu schismatu čili rozdělení hovoří Nový zákon velice přísnou řečí. „Pokud někdo ničí Boží chrám, zničí Bůh jeho.“ Uprostřed rozkolu odpadají lidé od víry – další jsou sváděni na scestí. Rozdělení a roztržky lámou Bohu srdce – protože rozeštvávají Ježíšovo tělo.

Někdy jsou pro oddělení legitimní důvody: velký hřích, falešné učení nebo vedoucí, který zneužívá své stádo. Kořen většiny roztržek ale tkví v pýše a ve zraněných citech.

Jednota neznamená uniformitu

Pavel ve svém dopise mluví o tom, že někteří jsou oddáni Apollovi, jiní jemu a další Kéfovi (Petrovi). Mohli bychom to přehnat a tvrdit, že oddanost určité skupině nebo složce těla věřících je něco špatného. Ale to zde Pavel neříká. Na skutečnosti, že Apollos měl skupinu žáků, kteří mu byli jako svému vedoucímu oddáni, nebylo špatného nic.

Nejde o vytváření skupin; jde o to, že do hry vstupuje pýcha. Jakmile si začnete myslet, že zrovna vaše uskupení je to nejlepší, vstoupili jste na nebezpečnou půdu. Pavla uchvacovalo to, že Apollos nese ovoce – ale už ne to, že někteří z těchto učedníků byli přespříliš oddáni určitému člověku a že soudili jiné vedoucí či hnutí. Sám jsem ve spojení s organizací Mezinárodní obnova (Tikkun International), avšak nevede mne to k tomu, abych soudil jiná hnutí. Naopak si chválím, že máme každý jedinečná obdarování a povolání. Můžeme mít jednotu bez uniformity a navzájem oslavovat Boha za dílo, které v nás koná – v jednom tak a ve druhém onak.

Závěr

Bůh nenávidí rozdělení – to je ryzí a jednoduchá pravda! V listě Efezským Pavel naléhavě žádá: „Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje“ (Ef 4:3-6). Musíme pečlivě zvážit, než něco řekneme proti bratru či sestře. Potřebujeme ujištění, že nás vede Duch a ne tělo. Samou horlivostí pro spravedlnost můžeme nakonec bratra či sestru - nebo, což je ještě závažnější, mladého věřícího - zničit. Usilujme o pokoj a jednotu, a přitom se nikdy nevydejme cestou kompromisu.

Celý článek Rona Cantora si přečtěte zde!


Dar proroctví

Asher

Dar proroctví bychom vždy měli používat s pokorou, neboť naše prorokování je vždy jen částečné. Důležité je však i to, že prorokovat můžeme všichni! Jste-li znovuzrozeni a vnímáte, že vás Duch svatý vede, abyste pověděli něco, co vychází z Božího srdce a přinese posluchači požehnání, povzbuzení a posilu, pak uplatňujete dar proroctví!

SLEDUJTE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, angličtině, francouzštině a (brazilské) portugalštině!


Zpět