Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 13/4/2018 Služba Revive Israel

Sedm příznaků svatosti

Ašer Intrater

clouds

Jedním z nejdůležitějších míst v Písmu o svatosti je zjevení, jehož se dostalo Izajášovi o oslaveném Mesiáši.

Izajáš 6:1-5
… spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“

Upřeme zrak na Ješuu a přejme si být svatí jako on. Svatost má sedm příznaků.

1. Vysoký a vyvýšený
V té vizi o svatosti bylo cosi vznešeného a vysokého. Znamená to žít na vyšší rovině - musím přitom myslet na pilota vrtulníku: na zemi je ranní špička s dopravní zácpou, a on je vysoko nad tím. Izajášovi došlo, že ten, koho v tom vidění spatřil, má něco více než on. Pomyslel si: „Chci mu být nablízku, být s ním, být jako on. Chci být svatý.“

2. Zářící ve světle
Bytost naplněná Boží přítomností září světlem, které se nazývá Boží sláva. Být svatý znamená být naplněn slávou. Svatost je slavná. Celá země bude jednou plna Boží slávy, a to prostřednictvím Božích dětí. Když se posvěcujeme, jsme zároveň naplňováni světlem.

3. Plný moci
Svatost je opakem světskosti. Abychom byli svatí, musíme světu, tělu a ďáblu říci „ne“. Svatost je však něco víc, než jen seznam toho, co „neděláme“; vždyť koneckonců existovala už před světskostí! Být svatý znamená vstoupit do Boží moci. On to dokáže! V daném úseku z Písma už sama jeho přítomnost otřásá celou stavbou.

4. Zářící krásou
Ta svatá a slavná postava je nanejvýš žádoucí a půvabná. Svatost je krásná! Největším potěšením v budoucím světě bude hledět na Pánovu krásu (Žalm 27:4). I tento svět je plný krásných věcí: žádost našich očí nás k nim může vábit. Krása, jakou září Pán ve své svatosti, je však krásnější a přitažlivější než věci tohoto světa. My máme něco lepšího, nač se můžeme dívat! Můžeme uctívat Pána v jeho svatosti (Žalm 96:9).

5. Duchovně čistý
Je-li někdo svatý, je svobodný od pocitu viny a hanby. V jeho nitru není nic nečistého. Izajáš, pravděpodobně nejčistší z lidí, kteří v jeho pokolení žili na zemi, si při pohledu na onu dokonale čistou bytost hned připadal nečistý. Cítil svou špinavost a prosil o očištění. Vnímat špinavost ve svém srdci je něco hrozného. Už jen osvobození od tohoto pocitu nečistoty – čistota svědomí – má větší cenu než radovánky a žádosti tohoto světa. My jsme očištěni Ješuovou krví a ohněm Ducha svatého.

6. Mravně čistý
Svatost je nejvyšší úrovní čistoty, vrcholnou rovinou mravnosti. Jedním z aspektů svatosti je mít čisté motivy. Motivy mnoha z nás jsou slušné a dobré, ale ani ty nejsou doopravdy čisté. I když lidé dělají dobré věci, může za nimi být nějaká sobecká motivace. Být skutečně čistý by znamenalo, že každý může naše myšlenky a motivy vidět jako na talíři. Opravdu ryzí motivy můžeme mít jedině tehdy, když se poddáme vedení Ducha svatého v našem nitru a  jednáme v souladu s jeho motivy.

7. Úplně dokonalý
Být svatý znamená být dokonalý. Náš Otec v nebesích dokonalý je, a Ješua nás povolává, abychom takoví byli i my (Matouš 5:48). Po přijetí spásy vstupujeme do procesu zdokonalování Duchem svatým, neboli posvěcování. Na základě Božích zaslíbení se sami očišťujeme na duchu i na těle, abychom se stali dokonalými ve svatosti (2. Korintským 7:1). I když ještě nejsme naplno posvěceni, spějeme snažně za tím cílem – stát se dokonale svatými (Filipským 3:12).


Proč věříme v Ješuu

Asher

„Zvolil jsem si život. Vybral jsem si, že budu věřit v dobré věci. I když je to lež, i když se mýlím. Je to moje volba! Raději budu věřit v dobro než ve zlo. A právě to, co si vybereme, vytváří skutečnost. Tak si tedy vyber; co si zvolíš?“ – Juval Janaj

SLEDUJTE!

Titulky jsou v čínštině, dánštině, holandštině, angličtině, francouzštině, korejštině a (brazilské) portugalštině!


Zpět