Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 6/4/2018 Služba Revive Israel

Nová úroveň proroctví

Ašer Intrater

man

Pojetí proroctví se v Písmu vyvíjelo postupně. Původní praotcové měli mnoho přímých setkání s Bohem. Pak posunul Mojžíš prorocký zážitek na vyšší úroveň a stal se „otcem“ proroků. Sám se modlil za to, aby všechen Boží lid byl schopen prorokovat a obdržel dar Ducha svatého (Numeri 11:29), odpověď na tuto modlitbu však přišla teprve s vylitím Ducha svatého o Letnicích/Šavuot. 

Mojžíšova proroctví vyvrcholila na sklonku jeho života, v posledních kapitolách Deuteronomia: dotkla se téměř všeho, co máme ve zbývající části Bible, ba i na jejím konci – v knize Zjevení. Poprvé se v nich dokonce objevuje myšlenka, že v čase konce bude izraelský národ spasen a že k tomu dojde v souvislosti s „plností“ pohanských národů  a jejich „popouzením k žárlivosti“, přičemž Izrael je nazván „spaseným“ lidem (Deuteronomium 32:20-21; 33:29; Římanům 10:19; 11:11; 11:25-26).

Když děti Izraele přišly do Zaslíbené země, mluvili první proroci od Samuele po Elíšu především o Davidově království; věřili, že je královstvím Božím. O několik staletí později si proroci uvědomili, že něco je od základu špatně, protože Davidovi potomci neustále upadali do hříchu a modlářství. K obratu došlo, když zemřel král Uzijáš a Izajáš měl vidění o slavném božském králi (Izajáš 6:1-6; Jan 12:40-41). Od té doby začali proroci mluvit o „Mesiáši“ na vyšší úrovni.

Evangelia zjevují Ješuu jako Krále - Mesiáše. Po jeho ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení začal Bůh vylévat Ducha svatého na všechny, kteří měli uvěřit (Skutky 2:1-4, 17) – na Židy i na pohany. Tím se prorocké dary a zjevení staly dosažitelnými pro všechny příslušníky církve Nové smlouvy neboli „ekklésie“ (1. Korintským 14:26, 31).

Poslední stadium

Nyní vstupujeme do posledního stadia biblického proroctví -  proroctví času konce. Zjevení 10:11: „Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům.“

Toto nové stadium proroctví je dovršením proroctví Izraele i církve. Jestliže jedním „okem“ jsou proroctví o obnově pro izraelský národ a druhým „okem“ proroctví o „plnosti“ celosvětové ekklésie, pak je čas otevřít obě oči!! K tomu bude moci dojít teprve po dvoutisíciletých dějinách, v nichž nyní mesiánský ostatek v Izraeli i mezinárodní ekklésia vstupují do své „plnosti“ (Římanům 11:12, 15, 25).

Prorok Izajáš řekl:

"Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným." -  Izajáš 61,1 

Ješua tyto verše citoval v Lukášově evangeliu. Druhý verš u Izajáše 61 říká „vyhlásit léto Hospodinovy přízně“. V evangeliích zde citát končí. U Izajáše verše pokračují slovy: „(vyhlásit) ... den pomsty našeho Boha.“

První část proroctví souvisí s Ješuovou zvěstí o milosti a spáse, která začala tehdy, zatímco „den pomsty“ měl přijít mnohem později, v čase konce. Nastane při druhém Ješuově příchodu v čase soudu a války. Ješua povede armádu z nebe, která zničí zlovolníky, odstraní z planety démony, vzkřísí mrtvé a zřídí své království.

Zjevení 11:15: „Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.“

Obsahem biblického „proroctví“ je dnes zvěstování evangelia, povzbuzování církve, obnova Izraele a také konfrontace národů s brzkým příchodem království: „Království se vrací, aby si vzalo království tohoto světa zpátky.“ Před naším pokolením nebyl tento typ proroctví v plnosti možný. Věřím, že Bůh právě přináší „dvojité“ prorocké pomazání, které nám má umožnit mluvit o tom, co Bůh v těchto dobách konce určil pro Izrael, pro církev a pro národy.


Boží slovo včera, dnes a zítra

Asher

Božím slovem často nazýváme Písmo, to je však ve skutečnosti Božím slovem psaným. O Boží slovo ve vlastním slova smyslu jde tehdy, když Bůh něco říká. Bůh má coby Bůh schopnost mluvit.

SLEDUJTE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, angličtině, francouzštině, korejštině, portugalštině a španělštině!


Zpět