Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 30/3/2018 Služba Revive Israel

Pesach a křest

Ašer Intrater

sand

Nejdůležitější výrok rabínů o Pesachu říká, že „každá osoba v každém pokolení musí sama sebe vidět tak, jako by vyšla z Egypta“.

Je to souběžné s pojetím Nové smlouvy, podle nějž musí každý sám sebe vidět jako účastníka smrti a vzkříšení Ješuy (Ježíše). Ponoření do vody skutečně znamená zástupnou účast na Ješuově smrti, pohřbu a vzkříšení (Římanům 6:4-5).

Proč si Nová smlouva jako prohlášení víry zvolila ponoření do vody? V Božích očích je vyjití z Egypta a vzkříšení Mesiáše jedna a tatáž událost. K obojímu došlo zároveň.

Jan 20:1 – „První den po sobotě, když ještě byla tma...“

Exodus 14:27 – „Mojžíš vztáhl ruku nad moře, a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci.  …“

Třetího dne po vyjití z Egypta, zhruba v pět ráno, prošel izraelský lid vodami Rudého moře. Přesně v tu hodinu, třetího dne po Pesachu, vstal Ješua z mrtvých a vyšel z hrobu.

Děti Izraele přijaly symbolicky křest ve vodách Rudého moře (1. Korintským 10:2). A každý křesťan se symbolicky účastní Pesachu Izraele (1. Korintským 5:7). Bůh určil, aby vody Rudého moře a vody křtu tvořily souběžný zážitek – stejně mocný i osvobozující. V Ješuově smrti a vzkříšení se každý věřící účastní svého vlastního, osobního vysvobození z Egypta.

Pesach a konec časů

Rabíni měli ještě přísloví, že „poslední vykoupení bude jako první vykoupení“. Myslí tím, že Mesiášův příchod se bude podobat příběhu o vyjití z Egypta.

V knize „Zjevení: klíč k Pesachu“ líčí Dan Juster mnoho paralel mezi knihou Zjevení a knihou Exodus. Dva svědkové (Zjevení 11) jsou paralelou k Mojžíši a Aronovi, faraón k antikristovi, rány v soužení k ranám v Exodu.

Izrael během ran zůstal v Egyptě, v zemi Gošen. Hospodin je chránil. Touto ochranou dokázal svou svatost a moc jako svědectví pro Egypťany.Tak tomu bude i při soužení: budeme stát pod ochranou Boží milosti a moci jako svědectví o pravdě evangelia pro celý svět. Uprostřed temnoty tohoto světa bude v „Gošenu“ světlo (Exodus 10:23).

Pesach a sionismus

Je vzrušující slavit Pesach v moderním obnoveném izraelském státě po dvou tisíciletích vyhnanství. Nové shromáždění našeho lidu do izraelské země je dokonce větším zázrakem než samotné vyjití.

Jeremjáš 16:14-15 – „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: ‚Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země,‘ nýbrž: ‚Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal‘. Přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům.“

Jaké je to neuvěřitelné požehnání, že můžeme vidět, jak různé roviny zjevení a zázraků spolupracují na uskutečnění jednoho plánu!

Svědectví o Pesachu

Asi mnoho rodin v Izraeli, které slaví Pesach, má dnes nějakého příbuzného, který věří v Ješuu. Modlete se za milost Ducha svatého pro situace, kdy se sejdou s příslušníky vlastních rodin, kteří věří v Ješuu a dodržují Pesach. Kéž lidé v Izraeli postřehnou v pesachovém beránkovi symbol Mesiáše! Kéž si křesťané po celém světě povšimnou smluvního a prorockého významu Pesachu!

Zvrácení kletby

Před dvěma tisíci lety naši předkové vyslovili nad sebou i nad námi kletbu, neboť odmítli Ješuu a prohlásili:

Matouš 27:25 – „Krev jeho na nás a na naše děti!“

Pomysli na moc této kletby. Jeruzalém a chrám byly zničeny. Náš lid byl odeslán do vyhnanství a v každé zemi trpěl.
Přitom však záměrem Ješuovy krve nebylo prokletí. Oč větší bude moc jeho krve, až ji náš lid vyhlásí jako požehnání!

V listě Římanům 11:15 zaznívá táž otázka: „Co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!“ Táž moc, která rozháněla a ničila, opět shromáždí a obnoví. Nastane vzkříšení z mrtvých, jednota církve, shromáždění svatých a Království Boží na zemi.

My mesiánští Židé v Izraeli, jednohlasně povstáváme za zvrácení této kletby. Prohlašujeme, že krev Ješuova bude na nás a na našich dětech k dobrému a ne ke zlému. Vyhlašujeme, že moc této krve má přinést požehnání izraelskému lidu i celému světu. Prosím, spojte se v tomto prohlášení s námi!


Naše slova mění náš svět

Asher

To, co říkáme, má veliký vliv na způsob našeho života a jednání. Používejme svých slov k tomu, abychom se osvobodili od otroctví  a stali se Božími dětmi.

SLEDUJTE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, angličtině. francouzštině,  portugalštině a španělštině!


Zpět