Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 16/3/2018 Služba Revive Israel

Šest věcí, které je třeba udělat proti duchovním útoku

Cody Archer

storm

Jako Ješuovi následovníci procházíme všichni obdobími útoků, které nás mohou vyvést z míry, pokud nevíme, jak zareagovat. Jelikož satan nenávidí Boha, nenávidí i tebe a mne. Jeho nenávist se projevuje ve formě pokušení, lží, strachů, nemocí, rozdělení apod. Bůh ze svého pohledu tyto útoky dovoluje, aby nás zkoušel, posiloval – a pak nás vede k vítězství, aby v nás a skrze nás bylo stále patrnější Boží království.

Stále více se blíží Ješuův návrat a duchovní boj bude sílit jako nikdy předtím (Zjevení 12:7-17); to znamená, že musíme být bdělí a neustále připraveni. Dobrou zprávou je, že nás spolu s Ješuou čeká konečné vítězství! Pokud se ale předtím ocitneme pod těžkou palbou nepřítele, je tu šest věcí, které nám pomohou projít „údolím stínu smrti“ k vítězství.

  1. Choď cestou pokání - Pokud se s nepřítelem dohodneme, dáme mu moc nadělat nám v životě paseku. Kajeme-li se z hříchu a smlouvu s nepřítelem zrušíme, uzavřeme démonickým útokům přístupové body. Tím to ale nekončí: pokání vede k odpuštění, a když odpustíme těm, kteří nám ublížili, zabráníme satanovi v pronikání do našeho života ještě důkladněji.

  2. Zůstávej ve společenství - V 10. kapitole Janova evangelia přichází satan jako vlk, rozhání ovce a vhání je do izolace. Bezpečí je ve stálé poddanosti a sepětí s duchovní rodinou, do níž nás Bůh postavil (Židům 10:25). Nedávno jsem zažil prudký duchovní útok proti své mysli a požádal jsem dva své vedoucí, aby se za mne modlili. Díky jejich modlitbě u mne došlo k průlomu, ke kterému bych se sám nikdy nedopracoval.

  3. Zůstávej v Božím slově- Podle Efezským 6:17 je Boží slovo mečem, útočnou zbraní. Římský meč, o kterém Pavel mluví, byla krátká dýka, která byla účinná nejen proti fyzickému nepříteli, nýbrž používala se i k odstranění šípů z těla zraněných vojáků. Jinými slovy, Božího slova užíváme jak k boji, tak i ke službě sobě a jiným. Rozjímáním nad Božím slovem se očišťujeme (Efezským 5:26), slovo osvětluje naši stezku (Žalm 119:105) a dává nám chodit v čistotě (Žalm 119:9).

  4. Mluv ve víře- Často nestačí jen v nitru rozjímat o Božím slově, nýbrž potřebujeme jeho pravdu ve víře vyslovit do své situace. Slovo změní atomosféru kolem nás. Vyslovováním pravdy porážíme nepřítelovy lži. Ve víře vyhlašujeme, co o nás říká Bůh, co pro nás v minulosti udělal a co se ještě chystá udělat.

  5. Neustále uctívej Boha- Nenech se nepřítelem znepokojovat a nedělej ho větším, než ve skutečnosti je. Středem tvé pozornosti ať je Bůh a jeho velikost. Během útoku se nebudeš zrovna cítit na chválení; udělej ale pravý opak toho, nač se cítíš! Přijď k Pánu s děkováním a vstup do jeho přítomnosti s chválou (Žalm 100). Prostřednictvím uctívání si proraž cestu k pravdě. Hodně se modli v Duchu. Pomocí smíchu vstup do radosti v Bohu. Tanči a radostně prokřikuj, ať to proniká až k Pánu!

  6. Stůj si na svém- Jedním z nejdůležitějších míst v Písmu o tom, jak odolávat duchovnímu útoku, je Efezským 6:10-18. Povzbuzuje nás, abychom si oblékli duchovní výzbroj a mohli tak obstát proti ďáblovým útokům. Stát znamená, že jsme rozhodnuti neustoupit ani o píď. Obrátíme-li se a utečeme z bitvy, pak ji nejen prohrajeme a ztratíme půdu pod nohama, ale ještě vystavíme záda dalším ohnivým střelám. Mezi útoky budou období klidu a útoky budou přicházet v různých podobách, avšak budeme-li pevně stát, pak v síle Pánovy moci zvítězíme!

Zpět