Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 9/3/2018 Služba Revive Israel

Silný vítr po celou noc

Ašer Intrater

Moses

Hospodin řekl Jozuovi, že s ním bude stejně, jako byl s Mojžíšem (Jozue 1:5). Podobně řekl Ješua nám, že s námi bude po všechny dny bez ustání od nynějška až do konce (Matouš 28:20). Skrze Ducha svatého lze potenciál těchto veršů dokonce i dnes aplikovat na tebe a na mne.

Jedním z největších Mojžíšových vítězství bylo překročení Rudého moře. (Věřím, že Ješua s ním tehdy byl také – jako anděl Hospodinův v ohnivém sloupu.) Byla to situace, jež se vyznačovala vnitřním tlakem a v níž mohlo dojít i ke katastrofě. Podívejme se na základní prvky tohoto zázraku, ať vidíme, jak je dnes uplatňovat v našem životě.

  1. Poddání se Boží vůli – Bůh řekl Mojžíšovi, aby vyvedl děti Izraele z Egypta. Mojžíš to ve skutečnosti udělat nechtěl, nebo si nepřipadal schopný podle té výzvy jednat (Exodus 3). Podřídil se však a uposlechl. Neudělal to podle své vůle, ale podle vůle Boží (Matouš 6:10; 26:39).
  2. Zvedni svou hůl – Děti Izraele byly u Rudého moře v pasti a křičely k Mojžíši. Egypťané na ně doráželi. Situace byla beznadějná a nemožná. Bůh řekl Mojžíšovi, aby nad Rudé moře vztáhl ruku (Exodus 14:16). Hůl symbolizuje víru a autoritu.
  3. Duj, silný větře – Když Mojžíš vztáhl ruku s holí, Bůh způsobil, že silný východní vítr „vál po celou noc“ (Exodus 14:21). Pro vítr i ducha má hebrejština totéž slovo - ruach, .רוחPoté, co Mojžíš učinil krok víry, Bůh způsobil, že mocný vítr vál po celou noc, až otevřel uprostřed 1moře cestu. Udělal to Bůh, nikoli Mojžíš. Mojžíš věřil: Bůh se mocně projevil a učinil nemožné.
  4. Proveď lid – Nyní, když byla cesta volná, Mojžíš lid prostě otevřenou cestou provedl. Bůh otevřel; Mojžíš vedl; lid přešel na druhou stranu. Přišli na úplně nové místo.
  5. Znič nepřátele – Bůh Mojžíšovi řekl, aby opět zvedl svou hůl. Tentokrát jedná Bůh za účelem zničení nepřítele. Mojžíš použil prutu vyjadřujícího autoritu víry k vedení lidu, k uvolnění Ducha a ke zničení nepřítele.

Poté už zbývalo jen jediné: zpívat, tančit a chválit Hospodina. „Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil …“ Exodus 15:1

Haleluja, chceme chodit v duchu radosti, chvály a vítězství i uprostřed nejobtížnějších situací.


Dva typy lží

Asher

Pokud vám to uniklo, zde je jedno z nejpopulárnějších nových videí: Některé lži můžeme snadno identifikovat, neboť jejich obsah lze konfrontovat s fakty. Existuje však jiný druh lží – jemnější a daleko nebezpečnější.

Sledujte!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, angličtině, francouzštině, němčině, korejštině, (brazilské) portugalštině a španělštině!


Zpět