Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 2/6/2017 Služba Revive Israel

Agresivní ovoce Ducha

Ašer Intrater

Mnoho lidí na světě je agresivních; jsou agresivní kvůli moci, slávě, bohatství…zkrátka ze sobeckých důvodů. Přitom však Ješuovo učení zřejmě ukazuje na jiný charakter: ve svém prvním zaznamenaném kázání – v Kázání na hoře – řekl „Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví” a „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha“ (Matouš 5,5.8).

To je agresivita opačného druhu. Opakem agresivity není pasivita, nýbrž cílené úsilí jít přesně opačným směrem – pryč od choutek a sobectví ovládajících lidskou společnost. Znamená to plavat proti proudu. Je v tom obětavá láska (Jan 3,16), vítězství nad světem (1 J 2,13) i ukřižování těla (Ga 5,24), což můžeme nazvat agresivním „ovocem Ducha“ (Ga 5,22).

Ovocem Ducha je láska. Ješua nám dokonce řekl: „Milujte své nepřátele“ (Matouš 5,44). I radost je ovocem Ducha. Ješua nám řekl, že se máme radovat, pronásledují-li nás pro spravedlnost (Matouš 5,11-12). Máme mít v bouři pokoj (Marek 4,39) a v soužení trpělivost (Římanům 12,12).

Nejenže máme být štědří, ale I z velké chudoby má vycházet naše bohatá štědrost (2. Korintským 8,2). Pán nejenže nás povolává k víře, nýbrž chce, abychom byli věrní, když jiní jsou nevěrní (2 Tm 2,13.15); máme se nejen vyznačovat sebeovládáním, nýbrž „Duchem usmrcovat činy těla“ (Římanům 8,13, Český studijní překlad).

Lze uvažovat v pojmech „agresivní pokory“ nebo „agresivní štědrosti“? Můžeme si položit za cíl žít podle učení o blahoslavenstvích a o ovoci Ducha? Právě toto znamená „být stvořeni k obrazu Božímu“ (Genesis 1:26) a „připodobněni obrazu jeho Syna“ (Římanům 8,29, Český studijní překlad).


Syn přikázání

Moti Cohen

Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma“ (Dt 6,7)

Nedávno jsme ve sboru „Tiferet Ješua“ (Ješuova krása) slavili Bar micvu dvou chlapců, kteří dosáhli věku třinácti let.

Výraz „Bar micva“ znamená „syn micvy“ (přikázání). Třináct let je v judaismu věk, kdy se z dítěte stává dospívající a začíná přebírat odpovědnost za své činy. Psychologicky a intelektuálně vyjádřeno, je chlapec v tomto věku schopen s konečnou platností pochopit hloubku důsledků svých činů. Pro nás je důležité, abychom tyto děti vyučovali o tom, že je třeba, aby do sboru chodily na základě své vlastní víry v Boha a v Mesiáše Ješuu a ne proto, aby udělaly radost rodičům nebo kamarádům.

V rámci vyučování před Bar micvou studujeme mnoho proroctví o Mesiáši, která máme v Bibli, hovoříme o důležitosti všech smluv, které Bůh uzavřel s naším otcem Abrahamem, s Mojžíšem, a ovšem o významu Nové smlouvy. Krom toho míváme každý týden „porci Tóry“, kdy určitý úsek Bible čteme z původních svitků. „Syn micvy“ musí umět celou svou porci Tóry přečíst, což je velice těžké, protože svitky jsou srolovány a napsány na koženém pergamenu. Nemají punktaci (znaménka označující samohlásky), čárky ani tečky mezi slovy a proto se „synové micvy“ musejí v četbě svých porcí Tóry cvičit. Navíc si každý z nich připravuje krátké napsané kázání vztahující se k jeho porci Tóry a musí je přečíst před celým shromážděním.

Pokaždé mne uvádí v úžas, když vidím, jak rychle naše děti rostou. Máme jako sbor duchovní odpovědnost – vyučovat naše děti o Božím království, zásobit je hodnotami a povzbuzovat je ve víře v Mesiáše Ješuu; víme, totiž, že jedním z důvodů, proč si Bůh vybral našeho otce Abrahama, bylo to, že věděl, jak svou víru v Boha odkázat své rodině:

Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: ‚Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil.‘“ (Genesis 18,19)

Příště vás seznámíme s neuvěřitelným svědectvím o tom, jak si Bůh naší nedávné oslavy Bar micva použil k proměně života jednoho konkrétního Izraelce: překvapí vás, o koho jde!


Přiklonění– zájezd „Baruch haba“ (Požehnán, kdo přicházíš) v roce 2017

Ve svém vyučování předneseném během zájezdu „Baruch haba“ se Ašer hlouběji zabývá otázkou, jak je důležité přiklonit se k Božímu plánu.

Anglicky ZDE.


Zpráva o mezinárodní evangelizaci [video]

V tomto videu Cody Archer vypráví o loňských aktivitách našeho týmu po světě a o tom, co se chystá dál.

Titulky jsou v čínštině, dánštině, holandštině, francouzštině a portugalštině. Podívat se můžete ZDE.


Zpět