Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 26/5/2017 Služba Revive Israel

Modlitba v Jeruzalémě o letnicích [se zvacím videem]

Již celá léta jsme měli v srdci vizi Druhých letnic, neboť podle knihy proroka Jóele a podle Sk 2,17 Bůh zaslíbil: „I stane se v posledních dnech, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo“ (Český studijní překlad). Podle některých to v prvním století přestalo a skončilo, Písmo však, jak se zdá, zřetelně ukazuje, že má ještě dojít k daleko většímu vyvrcholení a probuzení.

Za příchod tohoto probuzení se proto o Šavuot (Svátku týdnů, Letnicích) každoročně modlíme. A prosíme vás – připojte se k nám! Toto pozvání a přímluva by měly obsáhnout několik bodů:

  1. Že budoucí probuzení je zaslíbeno.
  2. Že je spjato se svátkem Šavuot.
  3. Že naše modlitba může napomoci jeho uskutečnění.

Tyto tři body by měly jasně vysvítat z textu a souvislosti u Jóele a ve Skutcích, avšak naráží na ně a potvrzuje je také událost s apoštolem Pavlem: „Pavel se totiž rozhodl minout Efez a neztrácet čas v provincii Asii, neboť spěchal, aby byl pokud možno na den Letnic v Jeruzalémě“ - Sk 20,16. Mohlo to být tak deset nebo více let po vylití Ducha svatého o Velikonocích.

Je tu výslovná zmínka o svátku Letnic: měl tedy pro Pavla určitý současný I budoucí význam – a Pavel dokonce spěchá. Spěchá, protože je to pro něj důležité. A jestliže to bylo důležité pro něj, tedy I pro nás; k této důležitosti patřilo I to, aby byl v Jeruzalémě.

Možná rozumí Pavel tomu proroctví podobně jako my: že je naléhavě třeba modlit se o Letnicích v Jeruzalémě za splnění budoucích Letnic, k nimž bude patřit probuzení v Izraeli i po celém světě. Modleme se a věřme.


Naše nohy již stojí ve tvých branách, ó Jeruzaléme

Jako připomínku znovudobytí Jeruzaléma slavíme tento týden „Den Jeruzaléma“. Název „Den Jeruzaléma“ je převzat ze Žalmu 137,7.

Náš milý přítel Hanoch Maoz nám převyprávěl svůj příběh. Byl členem jednotky, která při vstupu vojska do Starého města a k Západní zdi (Zdi nářků) prorazila uzavřenou bránu Sijónu. Zážitek nadpřirozené ochrany jeho života, kdy létaly kulky, kamarádi umírali a vybuchovaly bomby, byl součástí jeho cesty k víře.

Připomněl, že si po této válce povšiml doslovného naplnění verše ze Ž 122,2 „A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme“ v jeho životě. „Téda,“ my na to, „to tedy není zrovna o tom, že jste cestou museli tu bránu nějak prorážet!“

Den Jeruzaléma je naplněním slibu, který dal Bůh před třemi tisíci let králi Davidovi, a Ješuova dva tisíce let starého proroctví, že po Jeruzalému budou šlapat pohané, „dokud se jejich čas neskončí“ – Lukáš 21,24. Když Bůh splnil tato proroctví po dvou až třech tisících letech a zdánlivě nemožných situacích, můžeme si být jisti, že splní I ta ostatní.


Momentky z Trumpova projevu v Saúdské Arábii

Zpráva z organizace Clarion Project (sdružení, které varuje před islámským extrémismem) – autorem původního článku je Ryan Mauro

V Trumpově projevu v Saúdské Arábii se objevilo několik velmi silných konstatování, která si zaslouží, abychom se k nim vrátili:

  1. Máte na vybranou mezi dvěma budoucnostmi – a tuto volbu za vás NEMŮŽE provést Amerika. Ta lepší může nastat jedině v případě, že vaše národy zcela vyhladí teroristy a extrémisty. Vyhladí. Je. Zcela.

Jsou to ta nejpřímější a nejútočnější slova o islámském extrémismu, jaká jsme z úst amerických prezidentů slyšeli od Jedenáctého září…

  1. Náboženští vůdcové musejí zcela jasně prohlásit: barbarství vám nepřinese žádnou slávu – pietní zacházení se zlem vám nedodá důstojnosti. Zvolíte-li cestu teroru, bude váš život prázdný, bude krátký – A VAŠE DUŠE BUDE ODSOUZENA.

Trump vyzval náboženské vůdce, aby převzali odpovědnost nejen za to, čemu sami učí, nýbrž I za to, co schvalují svým mlčením.

  1. Znamená to poctivě se utkat s krizí, jíž je islámský extrémismus, a s jím inspirovanými islamistickými skupinami. A společně se postavit proti vraždění nevinných muslimů, útlaku žen, pronásledování Židů a masakrování křesťanů.

Při vyjmenovávání všech obětí ocenil místo, jaké v boji proti islámskému extrémismu zaujímá Izrael.

  1. Skutečný úhrn obětí ISIS, Al-Káidy, Hizbolláhu, Hamásu a tolika jiných nesmíme měřit jen počtem mrtvých, nýbrž I počtem pokolení, jejichž sny byly zmařeny.

Ve své výzvě k odporu zahrnul do seznamu extrémistických skupin, které přispěly k současnému chaosu na Blízkém východě, také Hamás.

Celý článek najdete anglicky ZDE


Evangelizace v Thajsku

Rekapitulace nedávného evangelizačního výjezdu Tal do Thajska.

Anglicky ZDE


Zpět