Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 28/4/2017 Služba Revive Israel

Náš podíl na Božím království

Převzato z vyučování Matiho Šošaniho

Nedávno jsme si s manželkou dali dostaveníčko tady na judských pahorcích a navštívili jsme jednu místní vinici. Díval jsem se na krásné terasy s řadami révových keřů; v průvodci jsme se dočetli, že před sto lety tu nebylo nic než trní a plevel. Myslel jsem na proroctví:

Amos 9,14
Změním úděl svého lidu Izraele: Vystavím opuštěná města a budou v nich bydlet, budou vysazovat vinice a pít jejich víno…
 (Český studijní překlad)

Uvědomil jsem si, že prožíváme částečné naplnění vize, kterou měl před téměř třemi tisíci lety Ámos, když hleděl do budoucnosti a viděl to, co my dnes. Všechno kolem nás je zázrak; vše, co se týká života v izraeli, je naplněním proroctví; vše je jevištěm přicházejícího Božího království a my – naše pokolení – v něm máme sehrát svou roli.

Jak funguje Boží království?

  1. Králem je Ješua.
  2. Království má dva rozměry – nebe a zemi.
  3. Je postupné, po celá tisíciletí prochází různými stadii růstu.
  4. Všechno na tomto světě může být součástí království, zasvětíte-li to službě Bohu.
  5. Jako Ješuovi následovníci jsme občany neboli „dětmi” království.
  6. V království jsme vlastníky a náleží nám autorita.
  7. Odpovědnost za prosazení a nastolení Ješuova království leží tudíž na nás.

Království začalo před Ješuovým narozením. Jsme součástí procesu, kdy se jeho království postupně ujímá vlády nad planetou Zemí. Posledním stadiem tohoto procesu bude: 

Zjevení 11,15
Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista (Mesiáše), a bude kralovat na věky věků. (Český studijní překlad)

My máme v tom království hrát svou roli, jako jednotlivci I jako kolektiv. Boží království není od záležitostí tohoto světa odděleno: žije-li Ješua v nás, pak je v nás jeho království. Stojíme v mezeře, abychom ovlivňovali tento svět a abychom vším, co konáme v kterékoli oblasti života, přinášeli do světa Ješuovo panování.


Evangelizace vojáků izraelské armády (IDF)

Rachel Netanelová

Sekulární ješiva (talmudická škola) v západojeruzalémské čtvrti Ejn Kerem má zvláštní program pro armádní nováčky a Bůh nám – příslušníkům „Domu Netanelových“ (vizhttps://www.facebook.com/Beit-Netanel-20288794393/http://www.rachelnetanel.net/ ) – daroval velkou přízeň ze strany jejich vedoucích. Jeden důstojník, který byl předtím u nás, nás minulý měsíc požádal, zda může přijít ještě s třiceti dalšími mladými vojáky – a to zvlášť proto, aby slyšeli mé vyučování o Ješuovi!

Připravili jsme tedy s Giladem obvyklé bohaté pohoštění, neboť v naší kultuře se u chutně prostřeného stolu lámou ledy a lidé jsou pro slovo, které mám vyřídit, otevřenější. Překvapilo mne, s jakým hladem ti mladí lidé naslouchali vyučování o Ješuovi. Vyprávěla jsem jim, jak na sebe Boží Syn vzal lidské tělo a jak přišel, aby sňal naše hříchy a daroval nám svou spravedlnost. A oni se tolik vyptávali!

Jeden se například zeptal: „Co můžeme udělat pro Mesiášův příchod?“ Řekla jsem, že především musí člověk prosit Boha, aby mu ukázal pravdu. Při četbě Tenachu (Tenach, přepisováno též Tanach , je židovská Bible, soubor Tóry, prorockých spisů a dalších knih) najdeme první zmínku o Mesiáši v knize Genesis 3,15:

A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její; ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Český studijní překlad)

Co znamená „símě ženy“? Na tom místě se nemluví o žádné jiné ženě, protože Mesiáš se nemá narodit z muže. Podívejte se, co se píše u Izajáše 7,14:

Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).“

Žasli a říkali: „Cože? Tohle že je v našem Tanachu?“

Rozhovor se po obědě protáhl na více než tři hodiny. Byli přešťastni, a někteří chtěli přijít zase, dokonce i se svými rodinami. Před odchodem mi dali za službu vojákům diplom, kde stálo: „Z vděčnosti za poučné ovzduší a úvchvatný rozhovor.“ Chvála Bohu!


Dan Juster vyučuje v Koreji – 2. část

Druhé vyučování Dana Justra na pesachové konferenci v Koreji. Anglicky s korejským překladem zde .


Revive Israel v České republice - rekapitulace

Tal a Roni hovoří o svém nedávném výjezdu do České republiky. Anglicky zde.


Toužíme se vám ozvat!

Měsíc co měsíc dostáváme finanční příspěvky bez podrobnějších údajů, tedy bez adres, telefonních čísel a mailů, takže vám nemůžeme poděkovat a navázat s vámi spojení.

Pokud jste přispěli na Revive Israel a my jsme se vám neozvali, obětujte prosím minutu času a dejte nám vědět.  Pošlete nám mail!


Zpět