Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 24/3/2017 Služba Revive Israel

Trojí kněžství

Ašer Intrater

Někdy se nás lidé ptají, zda pokládáme křesťany za „kněze“. V Písmu se mluví o třech typech kněžství – dvou na zemi a jednom na nebi: židovském levitském, křesťanském mezinárodním a nebeském duchovním. Nejopravdovější je to duchovní – Ješuovo: ten je naším veleknězem na nebeských místech (Židům 7, Žalm 110). Každý věřící v Mesiáše Ješuu má právo být duchovním knězem skrze modlitbu a uctívání pod inspirací Ducha svatého (1. Petrův 2).

Na zemi jsou dva obecné typy kněžství: levítské a mezinárodní. Levítské kněžství je spjato s chrámem nebo svatostánkem.  Levíté (lévijci) byli jedním z dvanácti kmenů. Já jsem Žid, ale nemám důkaz o levitském původu, takže by mne za levitu nepovažovali. Chrám dnes neexistuje, levitské kněžství tudíž ztratilo většinu svých funkcí. Rabínský judaismus se však snaží zachovat rámec a světonázor kněžství pomocí náboženských symbolů a obřadů.

Dále existuje i mezinárodní kněžství, jehož základem jsou dnes různé proudy křesťanství. Jeho raným zosobněním je Melchisedech, který Abrahamovi přinesl chléb a víno (Genesis 14). Tyto symboly dnes najdeme všude, kde se podává chléb a víno jako večeře Páně (1. Korintským 11). Chléb a víno odpovídají obětem zvířat v chrámě. Mezinárodní kněžství chrám nenahrazuje, ani nepřináší zvířecí oběti (Jozue 22); je pokračováním a rozšířením kněžství židovského.

Máme úctu ke kněžským prvkům jak v židovské, tak v křesťanské tradici a jsme si vědomi, že tato symbolická znamení ukazují na Ješuovo duchovní kněžství v nebi.


Víra v Tel Avivu – 2. část

Moti Cohen

Minulý týden jsme si povídali o našem novém kurzu Základy víry, který jsme zahájili v našem sboru Tiferet Ješua (Ješuova krása). Mluvili jsme i o „M“, jednom z našich nových studentů, který si po skončení kurzu přeje být pokřtěn. Dnes vás chceme seznámit s dalším svědectvím – příběhem studentky R.

Přišla k nám do sboru asi před měsícem; našla si nás na internetu. Měla předtím těžký život, zápasila s odmítáním. Nakonec si uvědomila, že potřebuje Boha, avšak o náboženství neměla zájem. Když potom slyšela o Ješuovi a začala sledovat videa o něm – zkrátka se do něj zamilovala. Věděla, že jen On jí může pomoci, a tak našla nás. Hned první týden, co byla ve sboru, jsme ji pozvali na kurz. Souhlasila a přestala hledět do minulosti. Nyní se činorodě podílí jako dobrovolnice na mnoha našich aktivitách, jimiž pomáháme potřebným a chudým lidem v Tel Avivu, a jasně vidíme, že jí Pán dal srdce pro službu.

Chcete-li se o telavivském sboru Tiferet Ješua dozvědět víc nebo si poslechnout další svědectví, navštivte  ZDE   jeho webové stránky.


Výjezd Revive Israel do Japonska 2017 ​​

Cody,  Andrew a já jsme na cestách po Japonsku, vyučujeme o Ješuově království a uctíváme jej v hebrejštině společně s našimi japonskými bratry a sestrami v Pánu, nyní to bylo ve sboru Nové zjevení v Nagoji.  ZDE se podívejte, jak Bůh buduje mosty mezi Izraelem a Japonskem!


Modlitba za židovský národ

ZDE Ašer v angličtině mluví o tom, jak je důležité modlit se za spásu židovského národa a k čemu taková modlitba vede. 


Zpět