Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 27/1/2017 Služba Revive Israel

Nový věk v knize Skutků apoštolských

Ašer Intrater

Na přelomu roku 2017, při modlitbách během naší konference v Brazílii, jsem v srdci zaslechl hlas Ducha Páně. Říkal mi, abych se „vrátil k novému věku v knize Skutků apoštolských“. 

Už po desítky let hledíme na knihu „Skutků apoštolských“ jako na vzor služby. Již dávno – v roce 1984 – jsme cítili, že nás Pán vede k obnově apoštolského týmu mesiánských Židů. V rámci Revive Israel jsme považovali první kapitolu Skutků za svou vůdčí vizi pro dovršení toho, co v Jeruzalémě zahájil tým prvních apoštolů. Ve sboru Ahavat Jeěua (Ješuova láska) jsme druhou kapitolu Skutků pokládali za vůdčí vizi pro sbor v Jeruzalémě. Ve sboru Tiferet  Ješua (Ješuova sláva) jsme viděli příslib záchrany větší telavivské oblasti podle deváté kapitoly Skutků a to, že se stane sborem vysílajícím služebníky podle vzoru Antiochie ve třinácté kapitole Skutků. V mezinárodním, společenství Tikkun (Obnova) jsme hledali jednotu spolupráce s jinými apoštolskými sítěmi založenými na společném setkání apoštolů a starších v patnácté kapitole Skutků.

Většina křesťanských organizací zaměřených na obnovu vidí v knize Skutků vzor pro svou práci. Já jsem však vnímal, že to slovo „vrať se k novému věku v knize Skutků apoštolských“ znamená něco zcela jiného: ne pouze vzor, nýbrž „věk“ v tom smyslu, jak jej uvádí 1. list Korintským 10,11 (podle Českého studijního překladu) – „k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věků “. 

K vylití Ducha svatého ve druhé kapitole Skutků došlo přibližně léta Páně 33, ke stětí apoštola Pavla podle tradice přibližně léta Páně 67. Město Jeruzalém bylo zničeno léta Páně 70. Jan žil a psal dále přibližně do léta Páně 90, avšak doba prudkého nárůstu služby konané v době knihy Skutků byla v té době již ukončena. K hnutím apoštolského probuzení jistě docházelo ve světě i nadále, avšak „akčnost“ knihy Skutků proběhla v poměrně krátkém období: začala krátce po roce Páně 30 a skončila před rokem Páně 70.

Co bylo pro Pavla a ostatní učedníky „dokonáním věků“?  V jejich pokolení to bylo zničení Jeruzaléma léta Páně 70. Další „dokonání věků“ nastane při druhém příchodu Páně (k němuž podle všeho dojde již v našem pokolení). „Dokonání věků“ se uskutečnila již dříve – jedno při zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem a druhé předtím za doby Noema (2 Pt 3,5-10).  A ještě jedno nastane na konci Tisíciletého království (Zjevení 20-21). 

Ješua, Petr, Pavel i Jan – všichni hovoří o dvojím „skonání“: o jednom v jejich vlastním pokolení a o druhém, k němuž dojde brzy (Matouš 24,3).  Při užívání termínu „časy konce“ se tudíž proroctví překrývají. První doba apoštolů proběhla právě před „dokonáním věků“ v jejich době. Nový věk apoštolů nastane právě před „dokonáním věků“ v našem pokolení. Obě zahrnují zničení Jeruzaléma.

První apoštolský věk nastal krátce po Ješuově vystoupení ze země do nebe. My se nacházíme v období krátce před jeho sestoupením z nebe zpět na zem. Jedinečným faktorem v těchto dvou časových obdobích je překrývání mezinárodní církve a mesiánského společenství v Izraeli. Do léta Páně 33 žádná církev neexistovala. Od léta Páně 70 neexistoval Izrael. Během toho jednoho pokolení byla jak církev, tak ostatek (Izraele) na správném místě. Poprvé za dva tisíce let se soužití obou na své místo vrátilo.

Nevíme přesně, jak dnešní dobu příležitosti počítat. Začala léta Páně 2000 a skončí roku 2040? Začala nyní v roce 2017 a skončí někdy v tomto pokolení? Nevím. 

Situace, jaká byla v době knihy Skutků, je ale opět tak připravena jako nikdy v dějinách předtím. Nyní se poprvé sbližuje probuzenecká, apoštolská církev ve všech národech s probuzeneckým, apoštolským mesiánským ostatkem v Izraeli. V předešlých pokoleních příležitost pro toto sblížení neexistovala.

Je to čas, kdy se dějiny dostávají do tempa – pro národy, pro Izrael, pro církev, pro komunikace, pro zjevení, pro probuzení, pro pronásledování, pro dovršení velkého poslání podle Skutků 1,8, pro vylití Ducha na všechny lidi podle Skutků 2,17 a pro obnovu všech věcí, jak se o ní hovoří ve Skutcích 3,21. Rok 2017 představuje průlom, nový počátek („restart“) k uskutečnění apoštolských i apokalyptických proroctví. 


Soud | Dan Juster

Proroci učí, že před plným příchodem Božího království bude souzena celá země. Anglicky ZDE!


Zpět