Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 13/1/2017 Služba Revive Israel

Čtyři klíče k odolnosti vůči sexuálnímu hříchu

Cody Archer

O sexuálním hříchu se v Bibli píše mnohokrát a jak z vítězných příběhů, tak z těch o selhání se můžeme hodně naučit. Jednoho z nejinspirativnějších vítězství nad sexuálním pokušením dosáhl podle mého soudu Josef.

V 39. kapitole knihy Genesis prodali Josefa Potífarovi. Bylo mu sedmnáct a zřejmě prožíval těžké trauma: odmítnutí, zlost, hořkost a zoufalství kvůli tomu, co mu provedli vlastní bratři. Nyní byl hebrejským otrokem v cizí zemi a neviděl žádnou možnost návratu domů. Musel si připadat neuvěřitelné osamělý a izolovaný: nikde žádný přátelský vztah… Když si uvědomíme, čemu všemu musel čelit, snadno bychom pochopili, kdyby byl každodennímu nadbíhání Potífarovy manželky podlehl.

Vím, že všichni jsme „nastaveni“ jinak, ale něco takového by bylo obrovským pokušením pro každého muže – ledaže by Potífarova žena byla tou nejošklivější a nejnepříjemnější ženskou na světě. Co tedy Josefovi zabránilo podlehnout sexuálnímu pokušení?

  1. Věz, že Bůh je s tebou (Gn 39,2-3)

Josef si byl vědom, že Bůh je s ním a že nadpřirozený zdar, který ho provází, je Božím dílem. Pro nás, děti Nové smlouvy, jež věříme v Ješuu, platí ještě víc – Bůh není pouze s námi, nýbrž prostřednictvím Ducha svatého žije přímo v nás. Být si toho vědom a být napojen na přítomnost Ducha svatého ve vlastním nitru má pro vítězství zásadní význam. Pokud víme, že Bůh je vždy s námi a na naší straně, máme přístup k neomezené moci a k odvaze odolat hříchu a zvítězit nad ním.

  1. Věz, co je ti svěřeno (Gn 39,8-9)

Čím reagoval Josef na pokušení k sexuálnímu hříchu? Zopakoval si, jaká odpovědnost je mu svěřena. Potífar nevyňal ve svém domě nic z jeho pravomoci – s výjimkou své manželky. Díky zdravé bázni před Hospodinem si byl Josef vědom, že kdyby dal přednost chvilkovému pohlavnímu požitku, připravil by se tím o svoji rostoucí úspěšnost a kapitál důvěry. 

„Jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu?“ - Gn 39,9

Jako občané Božího království jsme velvyslanci Krále Ježíše a obdrželi jsme nesmírnou odpovědnost: reprezentovat jej a jeho vůli na zemi. Cizoložství, pornografie a tajný pohlavní hřích v jakékoli podobě vnášejí rozklad do našeho života i do života našich nejbližších a negativně ovlivňují naši schopnost dostát všem úkolům, které nám byly svěřeny.

  1. Odmítni (Gn 39,8.10)

Josef rovnou odmítl se podvolit. Neměl v úmyslu věnovat pozornost jejím každodenním požadavkům nebo dokonce trávit čas v její blízkosti. Rozhodl se pro úzkou a obtížnou cestu a ve svém rozhodnutí byl nesmlouvavý. Co kdybychom si počínali stejně? Co kdybychom tak ode dneška odmítli pohrávat si s myšlenkami na nevěru, odmítli věnovat čas lascívnímu fantazírování, odmítli nechat se svádět k sledování pornografie a odmítli provozovat jakoukoli podobu pohlavního ukájení mimo manželství?

  1. Uteč (Gen 39:11-12)

Zrovna v pravou dobu, když nikdo nebyl doma, se Potífarova manželka rozpálila touhou po tělesném styku. Ale Josef, stejně jako vždy jindy, měl pohotově předem připravenou odpověď - „Ne, ne a ne!“ Značkové běžecké tretry měl pevně zašněrované a vyrazil hned, jakmile se po něm natáhla.  Příliš často se mylně domníváme, že když u toho nikdo není, dokážeme vybojovat svůj zápas s pohlavním pokušením na vlastní pěst. Útěk může mít různou podobu: fyzicky opustit nebezpečné místo.  Vypnout počítač.  Požádat telefonicky o modlitbu… Říkám tomu „aktivní čistota”. Pokud tě nebaví muset vyznávat svůj hřích jiným, cvič se, ať dokážeš utéci dřív, než k němu dojde!

Už před lety řekl Bůh skrze proroka: „ Nežiješ-li nevěrně, dám ti Ducha nezměrně!“ Věřím, že Josefovo úsilí o čistotu je prorockým příkladem vyzývajícím naše pokolení: Za každou cenu se přestaňte v pohlavních záležitostech kompromitovat a staňte se čistou nevěstou bez poskvrny, pro kterou si přijde Ježíš. 


Rekapitulace cesty do Brazílie

Ašer Intrater

Betty a já jsme se spolu s Malikem a Zuzanou vydali do Brazílie. Sloužili jsme společně na celé škále konferencí a shromáždění v oblastech měst São Paulo a Rio De Janeiro. Pro tamní lidi bylo požehnáním, když nás viděli pohromadě – dva mesiánské Židy a dva arabské křesťany v jednom a témže týmu. Navíc jsme tím předvedli náš způsob vystrojování mladých vedoucích a naše heslo „napřed lidé, potom projekty“.

Měli jsme mocná shromáždění a obnovili jsme své přátelské vztahy s našimi milovanými partnery ve sborech Impacto (Zasažení), Beit Tefila (Dům modlitby), Convergencio (Sblížení), Churches in Defense of Israel, (Církve bránící Izrael) Terra Fertil (Úrodná půda) a mnoha jiných. Konalo se kolem patnácti setkání v řadě míst. Většina účastníků byli lidé od pětadvaceti let po třicátníky. Některá z hlavních témat: Jednota církve, Naše duchovní vztahy v rodině, Osobní svatost, Příprava církve na její postoj bok po boku s Izraelem, Návrat do věku Skutků apoštolských, Křest v Duchu svatém a Povolání k naprostému poddání Ježíšově vládě. 

Jsme si vědomi, že témata týkající se Izraele, církve a doby konce nejsou vedlejší teologickou záležitostí, nýbrž že jde o ústřední duchovní boj za ustavení Božího království v našem pokolení. Výjezd byl v každém ohledu velice požehnaný a pomazaný Boží milostí. Když jsme odjížděli, oplývala nám srdce láskou k našim drahým přátelům v Brazílii.


Poslední probuzení – Dan Juster

V tomto vyučování přináší Dan Juster výklad o posledním probuzení v Izraeli I v národech a odpovídá na otázku: „Dojde k záchraně pouze několika lidí, nebo mnohých?“

Anglicky ZDE 


Seznamte se s týmem – Bill

Seznamte se s dalším členem týmu – Bill Wallace

Anglicky ZDE


Zpět