Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 18/11/2016 Služba Revive Israel

Načasování vytržení

Ašer Intrater

Ješuovo základní vyučování o času konce najdeme ve všech třech synoptických evangeliích (Matouš 24, Marek 13, Lukáš 21). Shrnuje a vykládá učení všech izraelských proroků. Apoštolové zakládali své spisy na předmětu, o němž vyučoval Ješua.

Ve 24. kapitole Matouše (v.31,40) mluví Ješua dvakrát o nadpřirozené události, kdy andělé vynesou věřící do vzduchu (vytržení). Krom toho hovoří Písmo o hrozné době soužení, kdy dojde k

  1. odhalení zla
  2. očištění věřících
  3. zázračnému probuzení

Někteří učí, že andělé vynesou věřící před časem soužení nebo uprostřed něj. Na „před“ nebo „uprostřed“ však neukazuje žádný verš; všechny verše jasně popisují, že k tomu dojde „potom“.

  1. Ješua učil, že musíme „vytrvat do konce. (Matouš 24,13)
  2. Někteří mají „utíkat do hor.“ (verš 16). Když tam nejsi, není důvod utíkat!
  3. Bůh ty dny „zkrátí kvůli vyvoleným“ (verš 22). Pro svaté zkrátí čas konce: nevezme je odtud před koncem.
  4. Ješua věřící varuje, aby se během té doby nenechali „svést“ " nebo nepodlehli „strachu“ (verše 4, 5, 25). Nejsi-li tu, nemá to smysl.
  5. Čas příchodu andělů jasně nastane „po soužení těch dní.“ (Matouš 24,29, Marek 13,24) Až „tehdy“ (verš 30) nastane druhý příchod a vytržení.
  6. Ješua tu událost přirovnal k Noemově potopě, a ta nastala „toho dne“, kdy Noe vstoupil do archy, ne předtím.
  7. Podobně to Ješua přirovnal ke zničení Sodomy, k němuž došlo toho dne, kdy Lot vyšel.“" (Lukáš 17,29). – Ani o okamžik dříve.

Buďme v posledním čase připraveni a vítězní!


Obecná shoda o čase konce

Daniel Juster

Eschatologie je učení o posledních dnech a budoucím věku.

V křesťanském světě se vytvořil konsens učení o eschatologii. Ačkoli si toho nejsou všichni vědomi, mohli bychom téměř všechny body nazvat otřepanou pravdou. Obecný konsens říká:

Poslední dny začaly Ješuovým příchodem a dále pokračovaly jeho smrtí, vzkříšením a sesláním Ducha svatého o dni Letnic (Šavuot). Boží království už přišlo, ale naplno se projeví při druhém příchodu Ješuy. 

Pohroma a zásah

Poslední z posledních dní se nyní vztahuje k událostem, k nimž dojde krátce před druhým Ješuovým příchodem. Ta doba zahrne velmi těžkou zkoušku Božího lidu vzdorujícímu moci temnoty. Židovské myšlení nazývá tuto dobu porodními bolestmi před příchodem Mesiáše (Sanhedrin 98). V tomto bodě týkajícím se velké zkoušky na konci tohoto věku se klasická židovská eschatologie úžasně shoduje s církví. (Nazývám tento pohled „pohromou a zásahem“).

Nakonec však bude Boží lid vysvobozen a vstoupíme do budoucího věku. Obecný souhlas se dokonce odráží i v římskokatolickém katechismu, podle nějž:

před druhým Kristovým příchodem musí církev projít závěrečnou zkouškou, která otřese vírou mnoha věřících. Pronásledování, které církev doprovází na její pozemské pouti, odhalí „tajemství bezpráví“ v podobě náboženského podvodu, který lidem nabídne zdánlivé řešení jejich problémů za cenu odpadnutí od pravdy. Vrchol představuje náboženský podvod antikristův, lživé mesiášství, jímž člověk oslavuje sám sebe namísto Boha a jeho Mesiáše, který přišel v těle. 675

Církev vstoupí do slávy jedině skrze tyto poslední Velikonoce, kdy bude následovat Pána v jeho smrti a vzkříšení. Tehdy se království uskuteční, nikoli dějinným triumfem církve skrze postupující nadvládu, nýbrž jedině Božím vítězstvím nad konečným rozpoutáním zla ... 677

A co Izrael?

Naše učení se s tímto konsensem velice shoduje, podle nás však postrádá spojení těchto událostí posledních dob s Izraelem a židovským lidem. Pokud jde o Izrael, hovoří hebrejské Písmo soustavně o závěrečné bitvě (Jóel 3, Izajáš 25-27, Ezechiel 38, 39, a mnoho dalších míst) související s Božím lidem v Izraeli. Podívejme se jen na jedno :.

Zacharjáš 12, 14 – Čteme zde o vpádu národů a bitvě o Jeruzalém. Ta povede k úžasné době následného pokání  a Izrael pohlédne na Toho, kterého probodl (12,10), což se klasicky vykládá jako obrácení Izraele k Ješuovi. Na konci této velké bitvy se všechny národy obrátí k Bohu a budou jej každoročně uctívat v Jeruzalémě o Svátku stánků (Sukkot).

S vděčností pozorujeme, že dnes se Izrael a židovský lid stávají součástí obecného konsensu církevní teologie týkající se času konce, stejně jako byly ústředním bodem v promluvách hebrejských proroků o času konce.


Rozhovor o jeruzalémském shromáždění Global Gathering

V tomto videu vypráví Tal Haroniová z našeho týmu Revive Israel o silném zážitku z minulého týdne, kdy sloužila ve chválící skupině na jeruzalémském shromáždění Global Gathering. Anglicky ZDE


Vyučování na videu o pomazání Duchem svatým

V tomto kázání hovoří Ašer o pomazání Duchem svatým. Stejné pomazání, jaké umožnilo prorokům napsat Písmo, umožňuje i nám je číst a porozumět mu. Anglicky ZDE!


Pomozte s propagací televizního vysílání Ješua chaj- - Ješua žije!

Toužíme oslovit Izraelce Ješuovým evangeliem, proto jsme před rokem na internetu zahájili program Yeshua Chai, a 24/7 Internet TV channel, kde vysíláme materiály vytvořené v různých mesiánských společenstvích v Izraeli.

Rádi bychom tento kanál podpořili a potřebujeme vaši pomoc! Prosím, odklikněte „like“ na našem facebooku https://www.facebook.com/yeshuachai.tv a požádejte přátele o totéž! Naším cílem je získat tento měsíc dva tisíce takových doporučujících odkliknutí. Díky vám za partnerství a modlitby!


Zpět