Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 11/11/2016 Služba Revive Israel

Rekapitulace shromáždění „Global Gathering“ v Jeruzalémě

Prožili jsme tu v Jeruzalémě neuvěřitelný týden historického významu jak z duchovního hlediska, tak z hlediska vztahů. Na shromáždění Global Gathering, které řídil David Demian, se sešly asi tři tisíce věřících z více než pětadvaceti národů. Rozličné národnostní skupiny si navzájem projevovaly úctu a lásku takovou měrou, jaká nemá v minulosti obdoby.

Ašer: V jednom okamžiku mne pozvali na pódium s tím, že jsem něco jako duchovní otec izraelských mesiánských Židů.  Bratři ze Samoy mne vyzvedli na ramena, abych mohl pozvednout do výše zlatou korunu představující královskou hodnost jako symbolický dar Ješuovi. A protože držet tu korunu nabízenou Ješuovi dlouho ve výšce pro mě bylo těžké, přihrnula se na pódium skupina arabských křesťanských vedoucích, aby mi drželi paže.  Když jsme spontánně zpívali slova 24. Žalmu a pak vyhlašovali „Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově“ (Mt 23:39), bylo v Aréně cítit cosi úžasného. 

Mně osobně ta celá „prorocká gestikulace“ příliš neseděla a musel jsem to potom zpracovat v modlitbě. S Davidem jsme ten večer „nakousli“ a vykládali symbolický význam podle biblického pohledu. 

Cítil jsem, že moje rozpaky jsou příznakem váhavého postoje mesiánského společenství, které zatím k záměrům a metodám vedoucích této mezinárodního církevní organizace nemá příliš velkou důvěru. Bylo to pro nás znamením, abychom našim bratřím a sestrám důvěřovali a postoupili tak výše do Boží vůle.

Arabští vedoucí nám projevovali hlubokou oddanost založenou na smlouvě, připravenost obětovat v loajalitě vůči nám život. (Pro některé Araby, kteří přišli s muslimských zemí, může účast na tomto shromáždění znamenat opravdu riziko života.) Vnímali jsme jejich touhu nejen mít s námi obecenství, nýbrž také pomáhat nám splnit naše poslání – korunovat Ješuu při Jeho druhém příchodu. Pozvedli mi paže, když se unavily. Uvědomili jsme si, že více než kterékoli společenství víry na světě to budou právě křesťanští Arabové, kteří nás mesiánské Židy potvrdí a pomohou nám splnit naše poslání.

Pod vedením Ducha svatého jsme symbolicky ukázali, jak nutná bude vzájemná podpora v Božím lidu, máme-li Ješuu korunovat a uvítat jej, až opět přijde, aby vládl a kraloval na této planetě. Pak nás David vedl v modlitbě za zlomení moci deklarace UNESCO, která popírá dějinné spojení Židů s Chrámovou horou. Na závěr jsem v modlitbě prohlásil, že Bůh si vytváří nový typ „Spojených národů“ z duchovního ostatku v každém národě a ze sjednocení těchto ostatků v lásce a modlitbě pod vládou Krále Ješuy.

Cody: „Co jsem prožil tento týden o prvním večeru shromáždění, bylo něco neuvěřitelného. Zněly chvály – a tu v jednom okamžiku zpěváci I hudebníci ztichli. Pak se v celé budově na dvacet minut rozhostilo „svaté ticho“ v Boží přítomnosti. Nikdo nepromluvil a nepohnul se, každý v tichosti očekával na Ducha svatého. Nikdy jsem dosud při nějaké větší akci nezažil, že by účastníci věnovali tolik času tichému čekání na Boha – a TO SE MI LÍBÍ, je třeba, abychom to dělali častěji! Vedoucí na pódiu měli na tvářích slzy. Poté začala zvolna ze shromáždění stoupat píseň ‚Svatý, svatý je Bůh všemohoucí, hoden jest Beránek…’ Toto sborové pění vyvolalo další potůčky zpěvu stoupající vzhůru z obecenstva! Bylo to úžasné!“ 

Video ze shromáždění Gathering shlédněte ZDE!


Reakce na volby v USA

Pro mnoho lidí v Americe I v celém světě znamenalo Trumpovo vítězství šok; vždyť nastalo v poslední minutě. Ve skutečnosti je to však pouze dokladem, k jaké liberálnosti a zaujatosti už dospěla jak americká, tak světová média; Trump měl silnou podporu po celou dobu, jenže to nikdo nechtěl připustit. O pondělním večeru před volbami vedl Ašer shromáždění Global Gathering; byla to doba mimořádně intenzívních přímluv s vymítáním ducha Jezábel a za to, aby se při volbách uskutečnila Boží vůle. Nevěděli jsme, co a jak dopadne. Jsme vděčni našemu nebeskému Otci, že jeho milost pro Spojené státy trvá nadále. Zbývá dlouhý boj za vzestup, za obnovu bohabojných a mravních základů Ameriky. Možná bude trvat léta, než se věci dostanou do správných kolejí. Zůstaňme spojeni v modlitbě za veliké pokání, probuzení a reformaci v Americe, v Izraeli i v národech. 


Utrpení vede ke slávě

V tomto kázání se Ašer ptá: „Povolává tě Bůh k utrpení nebo k oslavení?“ To zní jako něco, co se navzájem vylučuje, že? Míra utrpení, které prožíváš v tomto životě, určí úroveň slávy, jež tě čeká v budoucím věku. Sledujte v angličtině ZDE!


Dobrodiní Království

V tomto evangelizačním kázání ze sboru Everyday (Každý den) v kalifornském městě Arroyo Grande klade Cody Archer důraz na dobrodiní, k nimž máme přístup jako občané Božího království. Živou nahrávku sledujte na našich facebookových stránkách  ZDE!


Pomozte s propagací televizního vysílání Ješua chaj - Ješua žije!

Toužíme oslovit Izraelce Ješuovým evangeliem, proto jsme před rokem na internetu zahájili program Yeshua Chai, a 24/7 Internet TV channel, kde vysíláme materiály vytvořené v různých mesiánských společenstvích v Izraeli.

Rádi bychom tento kanál podpořili a potřebujeme vaši pomoc! Prosím, odklikněte "like" na našem facebooku a požádejte přátele o totéž! Naším cílem je získat tento měsíc dva tisíce takových doporučujících odkliknutí. Díky vám za partnerství a modlitby!


Zpět