Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 21/10/2016 Služba Revive Israel

Agresivní pokora, neboli „zeď“

Ašer Intrater

Když jsem se nedávno modlil kvůli situaci, která se dotýká mnoha našich přátel jak v Izraeli, tak v mezinárodním měřítku, spatřil jsem v srdci obraz mohutné kamenné zdi, která naznačovala obtížnost daného problému. Byla příliš velká, než aby bylo možno ji zničit nebo přelézt.

Spodek zdi nebyl spojen se zemí, mezi ním a zemí byla mezera a tou procházelo světlo, které pronikalo z druhé strany zdi.

Zeď představovala pýchu, ego a vznešenost těch vedoucích, o které šlo. Řešení situace bylo na druhé straně zdi – představovalo je ono světlo. Mezera pod zdí byla dost široká, aby tudy člověk mohl projít na druhou stranu – pokud se prostě dost hluboko sklonil.

Žádná jiná překážka tu nebyla. Ten prostor byl otevřený, každý se tudy mohl dostat k „osvícenému“ řešení. Bylo třeba jen jednoho – aby se ti vedoucí (a když na to přijde - kdokoli jiný) pokořili… Ničeho jiného nebylo třeba. S pokorou se ta situace mohla stát slavnou.

Je to tak prostá a přitom náročná biblická zásada. Pokoříme-li se, Bůh nás povýší (Jakub 4,10, Matouš 23,12). Jsme-li pyšní, Bůh před námi záměrně skryje svou moudrost a vědění (Matouě 11,25-29).

Pýcha byla příčinou prvního hříchu a kořenem satanské vzpoury. Dokážeme-li se vyhnout tomuto jedinému pokušení, bude to dobrý začátek naší další duchovní „cesty”. Měli bychom se pokořovat tak, jako to činil Ješua (Filipským 2,5-9).

Často však jako by pýcha „naskočila“ sama od sebe. Naším úkolem je ji srazit. Musíme se pokořovat spíš „agresivně”. A přitom pokora skoro vždy přináší mnoho pozitivního ovoce.


Rekapitulace Dne smíření – Jom kipur

Děkujeme, že jste se mnozí modlili, postili nebo zúčastnili spolu s námi konference na Jom kipur. Bylo to naše zatím nejlepší shromáždění na Den smíření. Zúčastnili se věřící z více než pěti hebrejsky mluvících sborů. Panoval mezi námi dokonalý soulad a jednota. Chajim W. nás uvedl do tradiční židovské liturgie promíšené prorockými zpěvy v Duchu. První večer vyučoval Gil A., v dopoledním shromáždění Juval Y. a při závěrečných bohoslužbách Hezi I.

Někteří z mladých lidí, např. Liat A. a Nava N., přinesli svědectví o průlomech, k nimž došlo během čtyřicetidenního půstu, a pak jsme pokračovali veřejnou přímluvou za spásu našeho národa. 

Bylo to pomazané uctívání a chvála – s prorockými dary, veřejným čtením celého proroctví Jonáše a listu Židům a na závěr se za zvuku šofaru provolávalo „Baruch Haba” (požehnaný, který přichází) na uvítanou Mesiáši Ješuovi, který opět přijde jako Král Izraele a Král králů. Věříme, že Pán odpověděl tím, že z otevřených nebes vylil svou milost na nás, na dům Davidův a na svůj lid všude, kde se nachází. (Za 12,10-14)


Druhý příchod a podzimní svátky

Židovské svátky prorocky ukazují na první i druhý Ješuův příchod a podrobně rozvrhují Boží plán spásy pro Izrael a veškeré lidstvo. 

Anglický poslech si odklikněte ZDE!

Titulky jsou v čínštině, dánštině, francouzštině, italštině, polštině a portugalštině!


UNESCO a Chrámová hora

Ašer odpovídá na směšnou rezoluci UNESCO, která prohlašuje, že mezi Chrámovou horou a judaismem není žádná vazba.  VIZ!


Význam obnovy Izraele pro dobu konce

Co je největším znamením doby? V tomto kázání proneseném v mesiánském židovském sboru Beit Shalom v kalifornském městě Coroně mluví Cody Archer o významu Božího plánu: Bůh chce opět přijít, očistit židovský lid a obnovit jej v jeho zaslíbené zemi. Pro poslech klikněte ZDE a vyhledejte si Codyho kázání ze šabatu 10.08.16. 


Intenzívní zimní učednictví

Během nadcházející zimy, 1.12.2016-25.1.2017, se bude konat intenzívní osmitýdenní kurs učedníků. Hostiteli anglicky mluvících věřících každého věku budou naši přátelé v Jerusalem Hills Inn . Tuto dobu pravidelně načasovaných chval, modliteb a vyučování stráví účastníci v oblasti Jeruzaléma společně s týmem Revive Israel a v severním Izraeli s Return Ministries a přitom budou prakticky sloužit místní církvi. Každý týden se bude konat výlet do různých míst po celém Izraeli. 

Cena 2000 dolarů zahrnuje ubytování v pokojích zařízených na způsob studentské koleje, veškeré stravování, cestování po Izraeli a vstupné při týdenních zájezdech. Začátek programu se rychle blíží a počet míst je omezen. Více informací a přihlášku najdete na:  [email protected]

Zvací video najdete ZDE.


Zpět