Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 9/9/2016 Služba Revive Israel

Smíření světa na konci časů

Ariel Blumenthal

Bible toho hodně říká o Ješuově I našem vzkříšení z mrtvých na konci časů. Přivedení mrtvých k životu v plné slávě je něčím, po čem prahne veškeré stvoření (Ř 8,18-23). Naše tělo po vzkříšení bude jiné než to dnešní, stejně jako je zcela zralý pšeničný klas mnohem „slavnější“ než prosté pšeničné zrnko. Nové, nebeské tělo je nezničitelné, slavné, mocné a duchovní. Ješua je sám vzkříšením, je to „prvotina těch, kdo zemřeli“ (J 11,25; 1 K 15:23-44 Český studijní překlad).

Je snad něco srovnatelného s tou neuvěřitelnou nadějí, tou úžasnou mocí, která je jádrem naší víry? Na jednom místě to Písmo opravdu srovnává – při popise obnovy víry v evangelium v židovském národě v listě Římanům 11,15: „co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!“

Vzkříšení z mrtvých

V listě Římanům 11,12 a 11:15 říká apoštol Pavel v podstatě dvojím způsoben totéž: zavržení Ješuy většinou židovského národa v prvním století popisuje jako „prohřešek“, „selhání “ a „zavržení“. Bůh je však ve své smlouvě věrný a proto v tajemství jeho plánu I tato hrozná zatvrzelost Izraele a soud nad ním ústí v „obohacení“ a „smíření“ národů (pohanů). A když pak Pavel prorockým časovým tunelem hledí ke konci časů a vidí budoucí obnovu a „přijetí“ Izraele, prohlašuje, že to může znamenat jedině „mnohem významnější“ období bohatství a smíření pro svět, které se – svou úžasnou mocí a dramatičností – podobá „zmrtvýchvstání“; je to něco jako vzkříšení!

Milovaní, to je přesně to, co prožíváme. Během postupné tělesné I duchovní obnovy Izraele – židovského národa – evangeliem v posledních sto třiceti letech jsme se stali svědky největšího rozmachu křesťanství ve světě od prvního století. Misie, církev, různá modlitební hnutí rostou geometrickou řadou. A to vše je oním „což teprve“ z 12. a 15. v

Žijeme v úžasné době obnovy!

Tuto zvláštní milost „smíření světa“ prožíváme v n+kolika posledních letech V hnutí Gathering (Shromáždění). Dokonce – jak o tom psal Ašer Intrater během posledních čtrnácti dnů (část 1část 2) – dochází k proměně ve velice hlubokých záležitostech týkajících se vztahů v Abrahamově rodině, které už čtyři sta let jsou na Blízkém východě velice dynamické. Minulý týden nás několik z Izraele prožilo v Londýně ve Velké Británii tři dny uctívání, modlitby a obecenství s mnoha vedoucími, zvláště z Egypta. Nepřišli jsme kvůli smíření – sešli jsme se, abychom oslavovali Krále. Během toho však Duch mocně působil, zvláště mezi mladými, a vedl nás hlouběji do smíření, jednoty a uvědomění si společného údělu (Ef 3,6).

Kdybyste mi ještě před pár lety řekli, že budeme mít taková shromáždění s tolika egyptskými vedoucími a že nás Duch svatý povede k společnému prorockému boření hradeb, které už po tisíce let – již od časů Abrahama, Sáry, Hagar, Izmaele a Izáka - trýzní naše národy I oblast – no…asi bych vám řekl, že jste se zbláznili! A přece se právě tohle děje! Žijeme v úžasné době obnovy (a smíření) všeho, o čem mluví svatí proroci (Skutky 3:21): například Izajášovo zaslíbení Egyptu, Asýrii a Izraeli, které ostatek každého národa začíná naplňovat (Izajáš 19,23-25).

To vše je něco jako „přihořívá“ pro příští Global Gathering, které bude 7.-11. listopadu v Jeruzalémě. Počítáme s několikatisícovou účastí z Dálného východu, s mnoha sty účastníků z Blízkého východu a mnoha, mnoha dalšími z celého světa. Sejdeme se v jeruzalémské Aréně a jako při každém z těchto shromáždění budeme Pána radostně uctívat zpěvem, tancem I provoláváním. Jak přesně že nás Duch svatý povede? ? To nevíme, ale jsme plni očekávání a zveme vás: přidejte se§ Pro více informací o nejbližším Gatheringu klikněte zde!


Duch svatosti

V tomto vyučováni nám Ašer Intrater ukazuje, jak můžeme skrze dílo Ducha svatého růst ve svatosti, a vyzývá nás k životu bez kompromisů. Pro sledování v angličtině klikněte zde!


Přehled podzimních akcí

Prosím, zúčastněte se několika hlavních, které se konají tento měsíc.

Skupina mladých lidí v Izraeli a po celém světě zahájila spontánních čtyřicet dnů půstu a přímluv (od začátku měsíce elulu, tedy 2. září, do Dne smíření 11. října včetně). Námětem modliteb je „obrácení srdcí otců k dětem“ (Malachiáš 3,24).

V tomtéž období se bude konat jedinečné shromáždění u příležitosti svátku hlaholení polnic (židovského Nového roku) v sobotu 1. října. Program bude v hebrejštině a arabštině, s tlumočením do sluchátek v angličtině, a spojí biblický význam troubení na šofar s důležitostí smíření mezi arabskými křesťany a mesiánskými židy v Izraeli v čase konce.

O vlastním Dni smíření 11. října budeme mít náš výroční den půstu, modliteb a vyučování společně s tamními organizacemi bratří a sester v Jeruzalémě a v Tel Avivu.


Seznamte se s týmem: Roni

Tento týden se seznamte s Ronim Rejuwanem, členem týmu Revive Israel a pastorem sboru Bejt Ješua.

Titulky jsou v čínštině, dánštině, francouzštině, polštině a španělštině. Klikněte ZDE!


Zpět