Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 22/7/2016 Služba Revive Israel

Výslovnost JHVH

Ašer Intrater

Někdy dostávám dotazy ohledně správné výslovnosti JHVH יהוה , Božího jména v hebrejské Bibli od časů Mojžíšových. Především se však „distancuji“: nestojí to za hádky., protože

  1. Ve skutečnosti nikdo bezpečně neví, jak se to vyslovovalo.
  2. V Nové smlouvě zvláštní výslovnost nikdo nevyžaduje.
  3. Apoštolská komunita v prvním století řekla, že jediné jméno j, nímž máme co dělat, je Ješua (Sk 4,12; Fp 2,9).
  4. Jméno Ješua nahradilo JHVH ve významu Pán. (Hospodin, Adónaj, nebo "Kyrios" (Filipským 2,9).
  5. Jméno Ješua (ישוע )je zkrácená podoba jména Jehošua (יהושע ), které obsahuje první část (יהו nebo Jeho-) JHVH s výslovností Jehovah. Jinými slovy, JHVH je obsaženo ve jméně Ješua.

Nezastávám názor, aby věřící v Izraeli začali užívat zvláštní výslovnosti, protože:

  1. Zisk z takového pokusu by zrovna nestál za společenskou a náboženskou reakci, jakou by to vyvolalo v ortodoxní komunitě v Izraeli.
  2. V hebrejštině při vyslovování některého tvaru JeHoVaH není jasné, co říkáte, protože to zní jako časování slovesa „být“¨
  3. Každý ovšem má právo to jméno vyslovovat, pokud jej „nezneužívá“ (Ex 20,7)
  4. Přílišný důraz na výslovnost často vedl ve skupinách, které to dělají, ke kultovním nebo elitářským tendencím.

Podle všeho, co bylo řečeno, se zdá, že správná výslovnost asi byla JeHoVaH (nebo JeHoWaH, pokud se ovšem hláska Vav ve starověku vyslovovala jako anglické w, jak se domnívá mnoho učenců).

Nejzřejmějším důvodem je v hebrejštině více než sto případů užití jmen o stejném kořeni a stejné slabičné struktuře, která VŠECHNA bez výjimky používají samohláskové struktury E-O-A. Jsou to tato jména:  Jehojariv, Jehonadav, Jehoram, Jehoševaat, Jehošafat, jehoševa, Jehošua, Jehozabad, Jehocadak, Jehoahaz, Jehoaddan, Jehoada, Jehojakim, Jehojachin.

Ve středověku se rabínská tradice vzdala veškerého úsilí o vyslovování JHVH; nahradila jej totiž slovem „adónaj“ (Pán, Hospodin). Od té doby, co máme k dispozici úplný biblický text, byly by jakékoli písemné změny bezvýznamné.   

Druhý důvod je spjat s duchovním významem. Jméno JHVH souvisí se slovesem „být“. Vidíme to v knize Exodus 3 při Mojžíšově setkání s hořícím keřem a u více než tuctu odkazů na „já jsem“ jakožto JHVH u Izajáše v kapitolách 41-48. V hebrejském slovese „být“ představuje samohláska „e“ budoucnost, samohláska „o“ přítomnost a samohláska „a“ minulost. Duchovním významem jména JHVH je tedy věčný Bůh, který byl, je a bude. Obšírněji pojednávám o jméně JHVH v knize „Kdo obědval s Abrahamem?“.


Generační spolupůsobení

V této zprávě si Cody Archer všímá rozdílu mezi starozákonním a novozákonním modelem předávání vůdcovství dalšímu pokolení a ukazuje, že žijeme v době, kdy starší vedoucí napomáhají sepětí svých mladších vedoucích s vedoucími v národě a naopak!

Titulky jsou ve španělštině, portugalštině, italštině a dánštině. Klikněte ZDE!


Seznamte se s týmem: Šani

Tento týden se vám představuje člen týmu Revive Izrael Šani Ben Arii.

Titulky jsou v korejštině, japonštině, italštině, francouzštině a holandštině. Klikněte ZDE!


Nevydařený turecký puč a jak se modlit

Michael Kerem

Načasování nezdařeného pokusu o puč přichází hned po dohodě o usmíření mezi Izraelem a Tureckem, po sebeobhajobě Turecka kvůli sestřelení ruského bojového stíhacího letounu a po sblížení s Egyptem. Vypadalo to dokonce, že tureckou zahraniční politiku začínají řídit rozumnější síly a že populistická rétorika ustupuje praktickým diplomatickým vztahům se sousedy. Výsledek puče vede logicky k závěru, že vedoucí strana může situace využít k upevnění moci ve svých rukou a k omezení oponentů. V Turecku se diskutuje o demokracii. Problémem ovšem je, že každá strana si význam definice tohoto pojmu vykládá po svém.

Je důležité porozumět rozhodující úloze, jakou Turecko v minulosti hrálo na Blízkém východě. Pro modlitbu za budoucnost tohoto národa vám doporučujeme prostudovat si důkladněji jeho minulost.

* Modlete se, aby Mesiášovo tělo v Turecku mohlo i nadále svobodně, bez cenzury a zastrašování žít podle své víry a praktikovat ji. 

* Modlete se, aby v moci postavení na předních místech v politické, sociální a bezpečnostní oblasti užívali své moci a vlivu k ochraně všech občanů Turecka a aby provedli zemi tímto těžkým obdobím.


Zpět