Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 18/3/2016 Služba Revive Israel

Předurčeni být jedno

Daniel Juster, Th. D., (Výňatek z: The Identity of the Church: The Body of Messiah)

Kniha Skutků a obzvláště Skutky 15 jsou klíčovou pasáží pro porozumění pozice a identity pohanů, kteří reagovali na poselství evangelia a stávají se součástí Království.

Na první pohled je reakce vůdce jeruzalémského sboru Jakuba ve Skutcích 15 ohledně spasených pohanů zvláštní. Cituje pasáž z Ámose 9:10-11, která je ve svém původním kontextu milénijní. V Septuagintě čteme:

„Šimon pověděl, jak se Bůh předem postaral, aby z pohanů vybral lid pro své jméno. A s tím se shodují slova proroků, neboť je napsáno: Potom se vrátím a znovu postavím Davidův zbořený stánek, jeho trosky znovu vystavím a vztyčím jej, aby i ostatní lidé horlivě hledali Pána, všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno…“ (Skutky 15:14-17).

Co Ámos zamýšlel?

Jakubův pohled je, že Bůh si povolává svůj lid z pohanů, a ne z lidí, které povolává ke konverzi na Židy, natož aby dal vzniknout třetí, nové „rase“, která není ani židovská, ani pohanská. Cituje Ámose s pohledem na poslední události a věk, kdy Izrael a národy jsou jedno pod vládou Mesiáše.

Jakubův pohled zapadá do celého kontextu synoptických evangelií. V případě, že království Boží v průlomu vstoupilo do tohoto světa, o čemž svědčí zázraky Ješuy, apoštolská znamení, a vylití Ducha svatého, pak dalším aspektem království by také měl být příchod pohanů, kteří se podřídí vládě Davida. I když Ješua ještě nezasedl na pozemský trůn v Jeruzalémě, již začal vládnout, a sedí po pravici Boží.

Započtení

Proroci mluví na více místech o obrácení pohanů, kteří přichází ke světlu Mesiáše. On je světlem a korouhví pro národy, a přináší Boží spásu až na konec země. Započtení národů bez konverze na Judaismus, je obrazem z proroků, kterého jsme již svědky. Nicméně k plnému napojení národů na Boha Izraele teprve přijde. Ámosův text se již začíná naplňovat. Stan Davida je obnovou davidovské smlouvy a shromáždění se dostanou pod Jeho vládu, pod krytinu Jeho stanu.

Příchod pohanů je dalším důkazem, že Ješua je Mesiáš a průlom Království je součástí tohoto věku. Izrael a národy jsou určeny, aby se staly jedním pod vládou Mesiáše. Nicméně v současné době vidíme, že skrze Mesiáše se už Židé a pohané pomalu sjednocují. Jsou eschatologickým nástinem přicházejícího věku. Ukazují přicházející věk, který se již demonstruje v tomto věku.


Víra pro probuzení

V tomto poselství se Ašer Intrater sdílí o křtu Duchem svatým, síle probuzení a modlitbě, která mu předchází. Pro poslech v angličtině s francouzským překladem, klikněte ZDE!


Více teroristických útoků

Betty Intrater

Taylor Force byl absolventem West Pointu, sloužil 5 let v armádě, včetně několika misí v Afghánistánu a Iráku. Jeho vojenský výcvik byl ale k ničemu, když čelil izraelskému stylu válčení. Byl smrtelně napaden, když byl na dovolené v Jaffě, kde se s přáteli procházel po promenádě. Mladý Palestinec ozbrojený nožem ho ubodal k smrti ve chvíli, kdy nečekáte vůbec žádné nebezpečí.

Jedná se o typ vedení války, kterému Izraelci pravidelně čelí. Je to vlastně druh ruské rulety. Nemůžete se na to připravit, nebo vědět, jak to bude vypadat. Musíte se neustále ohlížet přes rameno, snažit se být pozorný, modlit se a doufat v to nejlepší.

Mnozí si v mezinárodním společenství neuvědomují, že v izraelské společnosti existuje vysoká míra integrace Židů a Arabů. Izraelští Arabové, kteří mají plné občanství, z větší části žijí v míru a plně se integrovali se svými židovskými sousedy. Rovněž palestinští Arabové, kteří žijí a pracují v izraelských městech na Západním břehu. V mnoha případech jsou cennými a důvěryhodnými zaměstnanci.

Taylor Force si nebyl vědom toho, že nepřítel v Izraeli není jasně označen odlišným stylem uniformy a který stojí na druhé straně plotu z ostnatého drátu. On je uvnitř a může udeřit kdykoliv.


Problematika služebnictví

Rob Parker, from IHOPKC, shares more on the topic of Stewardship with our team, a central subject to our faith. To watch in English, click HERE!


Zpět