Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 26/2/2016 Služba Revive Israel

Eklesiologie Rút a eschatologie Ester (část první)

Ašer Intrater

Vznik podzemní církve v Číně za posledních 30 let dramaticky změnil složení a vzhled mezinárodní ekklésie: její velké množství, zkušenosti s pronásledováním, víra v nadpřirozenou intervenci, orientální historie, důraz na domácí sbory a její vize „zpět do Jeruzaléma“. S ohledem na čínskou kulturu „rodinných předků“, nám také přináší jedinečný pohled na „širší rodinu“, jako mezinárodní Tělo Kristovo. Její přítomnost změnila celou naši eklesiologii (pochopení významu a formy mezinárodní církve).

Skupina čínských a zahraničních vedoucích, která je koordinována Davidem Demianem, přijala vizi přivést do Jeruzaléma velké množství křesťanů k uctívání Pána. Tato konference „Global Gathering“ se konala v listopadu 2014 a byla nazvána „822“ - převzato ze Zachariáše 8:22, který popisuje „ A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledaly v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonily si ho…“ Opravdu, Mezinárodní kongresové centrum v Jeruzalémě bylo během této historické události zcela naplněno.

David Demian je egyptským Arabem, lékařem, který žil a pracoval mnoho let v Kanadě. Zde bylo široké zastoupení nejen východoasijských a západních církví, ale i mnoho arabských křesťanů. Vedoucí tým se skládal z těch, kteří už dlouho sloužili vizi „Dálnice Izaiáš 19“, která si klade za cíl duchovní probuzení na Blízkém východě, stejně tak i usmíření mezi Araby a Židy, jak je uvedeno v proroctví Izajáše 19:23-25. Na této konferenci, a v následném „Global Gathering“, někteří z nás jako součást mesiánského židovského vedení v Izraeli přišli na pódium a vedli čas uctění našich arabských křesťanských bratrů a sester, a na kolenou v pokání jsme prosili za odpuštění za naše vlastní hříchy pýchy a nevěry. Výsledek byl poněkud šokující, protože arabští křesťané byli hluboce dotčeni projevem lásky a pokory, byli téměř omráčeni, když jim žehnali mesiánští Židé.

David reagoval tím, že vedl všechny, kdo na konferenci reprezentovali jednotlivé národy (včetně Číňanů a Arabů) ke smluvnímu slibu Rút k židovskému národu: „Tvůj lid bude mým lidem (Rút 1:16).“ Cítil jsem, že tento okamžik se stal dějinným bodem obratu. Až do teď ti, kdo vnímali „poslání Rút“, byli považováni pouze za menšinové křesťany, kterých se Pán dotýká se speciální láskou a loajalitou vůči židovskému lidu.

Kvůli účasti jak čínských, tak arabských křesťanů na tomto smluvním závazku, nastala duchovní proměna. „Povolání Rút“ by nemělo být výjimkou, ale pravidlem, ne něčím neobvyklým, ale normou, ne menšinovou záležitostí, ale záležitostí většiny. Pochopení Rút jakožto podobenství „ekklésie“ by znamenalo, že Orpa (ta, která se vrátila) už nereprezentuje normativní křesťany spolu s Rút (pravděpodobně ve významu přátelství) jakožto výjimka, ale spíše Rút by měla reprezentovat obraz VŠECH křesťanů a Orpa je tou bezbožnou a nevěrnou.

To nám dává novou perspektivu na to, co bychom nazvali „eklesiologie Rút“: Mezinárodní církev Ekklésia je nezbytně napojena na Izrael. Toto spojení přichází smlouvou s Bohem Izraele skrze Mesiáše Izraele (Efezským 2,12;19). Spojení mezi Izraelem a Církví, co se týče původního biblického významu, nově vymezuje obojí: Důležitost identity Izraele jakožto zbožného národa, který je rozšířen duchovně do ostatních národů skrze církev; a církev je nezbytnou součástí mezinárodního duchovního těla, které má kořeny v Izraeli. Identita církve je spojená s Izraelem a identita Izraele je spojená s církví.

Dan Juster to nazval „duální obnova Izraele a církve“. To pojí izraelologii a eklesologii v jeden celek. Věříme, že je to původní pohled apoštolů na Izrael a církev. V naší době je tento apoštolský pohled „eklesiologie“ obnovován. Mesiánsko-židovský „pozůstatek“ hraje roli mostu mezi církví a Izraelem, a roli Izraele v rámci církve.

Pohled obnovy na eklesiologii má rovněž efekt na naši eschatologii (studium o posledních časech). Eklesiologie ovlivňuje eschatologii. Eklesiologie obnovy by měla vést k eschatologii obnovy. To, jak vidíme Izrael a církev dnes, ovlivní, jak vidíme proroctví o posledních časech, jako by se měly naplnit zítra. Izrael a církev jsou spojeny od svého původu a zůstanou spojeny i při svém povolání.

Společná identita ovlivňuje, jak vidíme přicházející Boží království. Mohli bychom říci, „Izrael plus církev rovná se Boží království“. Nebo, „vztah mezi Izraelem a církví vede ke zrození Božho království na Zemi“.

Kniha Rút popisuje reálné historické události, ale může být vnímána jako prorocké podobenství o vztahu mezi Izraelem a církví. To je to, co nazýváme „eklesiologie Rút“. V podobném stylu i kniha Ester popisuje reálné historické události, ale i na ni můžeme pohlížet, jako na prorocké podobenství o posledních časech. Nazýváme to: „eschatologie Ester“.

Těšte se příští týden na druhou část!


Klíč k uzdravování nemocných

Chtěli byste být efektivnější v poslušnosti Ježíšova příkazu: uzdravujte nemocné? V tomto audio poselství Cody Archer sdílí své osobní příběhy selhání a úspěchu v modlitbách za nemocné a nabízí klíč z písma, který vám pomůže vidět více průlomů. Pro poslech v angličtině klikněte click HERE!


Zpět