Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 19/2/2016 Služba Revive Israel

Co znamená „maranatha“?

Ašer Intrater

Výraz „Maranatha“ (1 Korintským 16:22, Zjevení 22:20) je výkřikem víry a modlitbou za příchod Páně, a je obvykle překládán jako „Pane přijď!“ Ten je napojen na modlitbu: „Přijď království tvé“ (Matouš 6:11) a „Požehnaný, jenž přichází“ (Matouš 23:39).

I když se toto slovo nachází v původním řeckém textu Nového zákona, není řecké, ale aramejské. Téměř všechny knihy Zákona a Proroků (Tanach) jsou psány v hebrejštině kromě několika částí v aramejštině, většinou v Danieli. Slovo „maran“ znamená pane, a „atha“ znamená přijít.

V prorocích existují dva druhy příchodu Mesiáše. Jedním z nich je „pokorná“ verze v Zachariáši 9:9: „Hle, přichází k tobě tvůj král. Je spravedlivý a vítězný. Pokorný, jede na oslu, na hříběti, osličím mláděti.“ Naplnění tohoto vidíme v evangeliích, kdy Ješua vjíždí před svým ukřižováním do Jeruzaléma (Matouš 21:5).

Druhý popis je Mesiáš ve slávě. Daniel 7:13-14 – „Hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka… a byla mu dána vladařská moc, sláva a království.“ Toho jsme svědky při Ješuově svědectví před velekněžími (Matouš 26:64) a ve svém kázání na konci časů (Matouš 24:30). On se na sebe odkazuje jako syn člověka přicházející ve slávě na nebeských oblacích. Oba tyto citáty odkazují zpět k proroctví v Danielovi 7.

Tato pasáž v Danielovi je v aramejštině a slovo pro „přijít“ je „atha“. Křik „Maranatha“ v Nové smlouvě je také odkaz na Daniela 7. Jedná se v podstatě o hlásání víry: „Ješuo, ty jsi Pán (maran).“ „Věříme, že přijdeš atha“ v moci a slávě na nebeských oblacích, jak je popsáno u Daniele 7:13-14. Modleme se za tato proroctví, které mají být naplněna, a zvou znovu k příhodu. Maranatha, Amen!


Výlet Netanel House do Ruska

Rachel a Gilad

Nedávno jsem byla v Rusku, kde jsem na místní univerzitě vyučovala a vedla požehnání při Šabatové večeři. Po příjezdu jsem se dozvěděla, že večerního setkání se zúčastní hlavní rabín toho města, spolu s ministryní náboženství, pastorem a některými univerzitními elitami.

Byla jsem velmi nervózní, protože jsem vyučovala tyto šábesové požehnání před hlavním rabínem! To bylo pro ženu něco neslýchaného, a univerzita mě varovala, abych nemluvila o Ješuovi. Když jsem začala, cítila jsem v mém srdci šepot Ducha svatého „Kdo se stydí za mne a za má slova… za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.“ (Marek 8:38).

Tak jsem vysvětlila, že jsem mesiánská Židovka a že pocházím z ortodoxní náboženské rodiny, jejímž předkem byl rabi Alkabetz, který napsal židovský Siddur (modlitební kniha). Na základě toho jsem si všimla, že rabi má oči úplně dokořán. Po sdílení svého svědectví jsem pokračovala ve výuce o Šabatu. Na konci jsem jim řekla, v Izraeli tančíme a máme radost z Šabatu. Najednou celá místnost propukla v jásot a tleskání a každý začal tančit. Později mi rabín řekl, že to byl jeden z nejlepších Šabatů, jaké kdy zažil.

Ministryně náboženství mi další den volala a požádala o schůzku. Setkali jsme se a byla jsem schopna s ní mluvit o Pánu. Řekla mi, že chce vědět víc a že se všichni její pracovníci musí naučit o Bohu Izraele, protože to je místo, odkud pochází všechno dobré. Hospodin tak učinil mnoho jiných neuvěřitelných věci, že by trvalo příliš dlouho, než bych je zde všechny popsala.


No Longer Strangers - Daniel C. Juster [part 3]

For this week's video teaching in English with Korean translation, click HERE!


Zpět