Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 12/2/2016 Služba Revive Israel

Reálný důvod pro antisemitismus

Paul Wilbur

Příští měsíc (23. – 24. března) slavíme Purím. Většina lidí si nepovšimne, že děj knihy Ester se koná ve stejnou dobu, jako děj prorockých knih Zachariáše a Agea. Jaký je význam tohoto časového rozmezí?

V knihách Zachariáše a Agea nacházíme malý pozůstatek Židů, který se navrátil do Jeruzaléma, aby přestavěli oltář, chrám a město. Kniha Ester popisuje celosvětovou vlnu antisemitismu vycházejícího z Persie (starověký Írán). Mezi těmito dvěma knihami existuje spojení.

Navrácení Jeruzaléma představuje pokrok v Božím království. Vlna antisemitismu je hnutí zla, které představuje duchovní útok na tuto obnovu Království. Je přímá souvislost v tom, když dochází k obnově Jeruzaléma a mesiánského pozůstatku, narůstá i nenávist a zlo. Proto je genocida Židů a zničení královského ostatku v Jeruzalémě cílem mezinárodního antisemitismu.

Dnes jsme svědky podobného průběhu, který má totožný prorocký význam. Izraelský národ byl obnoven, a to s Jeruzalémem jako hlavním městem. Ve stejnou dobu dochází k obnově mesiánského pozůstatku víry v Izraeli. Paralelně povstává celosvětové hnutí propagandy a teroru, jehož hlavním cílem je zdiskreditovat židovské nároky na Jeruzalém a zničit Izrael.

A stejně jako za doby Zachariáše, tak dnes logika tohoto duchovního boje má co do činění se zastavením návratu Mesiáše. První obnova Izraele vedla k prvnímu příchodu Ješuy. Druhá obnova povede k druhému příchodu Ješuy.

Ješua říká v Matouši 23,39, že Jeho návrat bude v reakci na izraelský národ, zvláště kdy jeruzalémští budou s pláčem volat po Jeho návratu: „Požehnaný, který přichází ve jménu JHVH!“ Izraelský národ je na svém místě; mesiánský židovský pozůstatek v Izraeli v Jeruzalémě roste kousek po kousku. Ďábel ví, že jeho čas je krátký, a proto je hysterický, panikaří a vzteká se (Zjevení 12,12). Proto se takové démonické nenávisti, lži a vraždy uvolňují proti Božím plánu. Toto je skrytá duchovní příčina toho, proč se dnes děje ve světové politice tolik zla.


Naše část proroctví

Elhanan ben-Avraham

Jedním z aspektů proroctví je božské varování před důsledky nezákonného a nekřesťanského chování: soud, který nastane v případě, že takové chování beze změny pokračuje. Skrze to Bůh posílá proroky, aby nás varovali, protože touhou Jeho srdce je, že bychom měli činit pokání a změnit své chování, abychom nemuseli být drsně souzeni. Jeho milost vítězí nad Jeho soudem (Jakub 2,13).  

„…cožpak si přeji smrt ničemy? Vždyť jestliže se ničema odvrátí od své cesty, zůstane naživu.“ (Ezechiel 33,11; 18,23; 18,32). Jako kompliment tomuto zjevení Ješua učedníkům řekl: „Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.“ (Lukáš 12,32).  Bůh si libuje ve sdílení dobroty Jeho království se svými poslušnými dětmi a netěší jej trestat zlé a neposlušné.

V Bibli vidíme případy, kdy se Bůh ve skutečnosti rozmyslel v důsledku lidské upřímné přímluvy, nebo pokání. Klasickým příkladem je výzva Jonáše k Ninivským o zničení tohoto velkého města do tří dnů, kdy otevřené pokání krále a lidu Ninive zcela zvrátilo události (dokonce i prorok se zděsil).

Vidíme také případ, kdy Pán prohlásil k Mojžíšovi, že On by jistě vymazal Izrael z mapy světa za jejich prohřešky, ale na přímluvu Mojžíše Bůh zastavil svůj hněv, změnil svůj záměr a tak i dějiny světa (Exodus 32,10-14,32). To znamená, že část, kam se bude proroctví odvíjet, je v našich rukou. Boží soud není vlakem pevně položeným na železných kolejích; Jeho srdce slyší naše modlitby a přímluvy, aby se všichni lidé obrátili a byli spaseni (1Tim 2,4).


No Longer Strangers - [ part 2 ]For this week's English video teaching, click HERE!

Zpět