Zpět k článkům

Služba Revive Israel

© 21/1/2016 Služba Revive Israel

Exodus a Zjevení

Daniel Juster

Věřím, že kniha Zjevení poskytuje obraz soudu v posledním čase před návratem Ješuy. Ano, tato kniha dává pomoc a útěchu věřícím, kteří jsou pronásledováni a ujišťuje je o Božím spravedlivém soudu – v každé době; rovněž i pečetě mohou být aplikovány na mnoho období v historii. Nicméně, jak se blížíme k polnicím a nádobám Božího hněvu, úroveň soudu je vykreslena jako něco, co jde ještě mnohem dále, než jsme v historii viděli.

Nejdůležitější biblický vzor pro tyto soudy se nachází při vysvobození Izraele během Paschy a Exodu. Rády jsou paralelou: voda v krev, temnota, hmyz (nadpřirozené množství kobylek), vředy, bolestivé boláky a smrt (Zjevení 8, 9, 16). Soudy sedmi polnic jsou paralelou k některým soudům nádob hněvu, ale nádoby hněvu jsou větší v intenzitě a devastaci. (Zjevení 16)

Spasení uprostřed soudu

Ve Zjevení 7 čteme o 144 000 mužských členech židovského ostatku, který je zachráněn a označen pro Boží ochranu. To naznačuje, že bude mnohem více spasených. Pak čteme o těch z každého kmene a národa, kteří jsou spaseni a stojí před trůnem. Během tohoto období je věčné evangelium proklamováno všem, kteří žijí na zemi (14,6). Toto je ohlášeno před konečným soudem nádob hněvu. Vskutku před sedmou polnicí a po smrti dvou svědků – jejichž služba je paralelou k Mojžíšovi a Aronovi, když svolali rány – Jeruzalém se obrátí k Bohu (a logicky k Ješuovi). Podívejte se na tento mocný verš:

„V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení a desetina města padla. Sedm tisíc lidí v tom zemětřesení zahynulo a ostatní dostali strach a vzdali slávu nebeskému Bohu.“ (Zjevení 11,13)

Toto město je identifikováno jako Jeruzalém, ale město se stalo jako Sodoma (termín užitý rovněž pro Jeruzalém v Ezechielovi 16). Přesto, se „ona“ teď obrací k Bohu, a to poukazuje na poslední soudy, nádoby hněvu a vykoupení Izraele a Božího lidu z celého světa.

Veliké a úžasné dny před námi  

Progrese je velmi podobná knize Exodus. Konec toho všeho je, když Boží lid vstoupí do Zaslíbené země.

Ještě jsme neviděli takovou intenzitu soudu ve světě, přesto jsou teď věci tak nejisté, že takovéto rány jsou vskutku možné. Islámští teroristé vyvíjí biologické zbraně a plány pro jadernou válku. (Dokonce pracují na tom, jak vysadit z provozu elektrickou rozvodnou síť západu.) Vypadá to, jakoby bezpečnost celého světa visela na vlásku. Ale až do okamžiku před tím, než se Pán vrátí po sedmé polnici, budeme svědky největší sklizně, největších zázraků a spasení Izraele. Takže vskutku Boží sláva bude zjevena v jeho záchraně skrze soud. Izrael je v oku bouře.


Ustanovování Jeho království na Zemi

V tomto poselství z Aglow 2015 Global conferene, Ašer mluví na téma příchodu Ješuy a naší role jako věřících v partnerství s Ním v šíření Království po celém světě.

Pro objednání nahrávky z Aglow 2015 Global konference klikněte ZDE!

Pro zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Duch Svatý a povodeň

Chaim Zingerman

Když v době Noeho přišla na svět povodeň, přišla ze dvou směrů – některé vody povstaly ze země jako gejzíry z velké hloubky a některé vody sestoupily z nebe, protože pršelo čtyřicet dní a nocí (Gen 7:11-12). 

 To stejné platí rovněž pro Ducha Svatého. On, Duch Boží, nesestupuje na nás jen z nebe, „Potom se stane, že vyleji svého Ducha na každé tělo“ (Joel, 3,1), ale také stoupá vzhůru z vnitřku věřícího, jak je v těchto verších: „…ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.“ Jan 4,14

„ Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra! To řekl o Duchu…“ Jan 7,38-39


Šalom Vám všem z Asie!

Ariel Blumenthal

Já a Benjamin (můj 3 roky starý syn) jsme právě v Koreji a účastníme se další „Gathering“ konference. Tyto „Gathering“ konference v různých zemích - stejně jako Global Gathering, která se konala v loňském roce v Německu - mají obrovský vliv na budování jednoty a smyslu pro rodinu v Těle Kristově. Není to lehká záležitost, aby se tolik lidí z mnoha různých národů a pozadí shromáždilo a mělo takovou nadpřirozenou duchovní jednotu a průlom v Duchu svatém. Prosím, modlete se za nás, když budeme s Korejci a lidmi z dalších asijských zemí vyprošovat Boží přítomnost pro Koreu. (Můžete se připojit na: http://livestream.com/accounts/10682374)

Poté se vracíme do našeho domova v Xi'an, kde oslavíme čínský Nový rok, a připravíme se na zbytek roku 2016. Prosím, modlete se s námi o moudrost, jak dělat strategická rozhodnutí pro náš studijní plán, službu a rodinný život na příští rok v Číně. Hodně lásky Vám všem přejí Blumenthalovi!


Zpět