Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©1/1/2016 Služba Revive Israel

Radikální křesťan

Výňatek od Francise Frangipaneho

Člověk může být nominálním křesťanem, převážně neovlivňován duchovními věcmi, až jednoho dne se začte do Bible, a duchovní oheň zapálí jeho srdce. Pokud ten člověk zůstane ve svém novém přesvědčení, jeho život bude stále více podobný vzoru Ježíše Krista. Stane se více milujícím a odpouštějícím, a více ochoten investovat svůj život k tomu, aby byli stejně tak i ostatní vykoupení. Bude, stručně řečeno, stále více podobným Kristu. 

Začne-li nominální muslim číst Korán, a pokračuje ve svých denních pobožnostech, v určitém okamžiku se bude stále více poslušně odevzdávat všem Mohamedovým učením. Stejně jako následovník Ježíše se nakonec snaží být podobným Kristu, tak se angažovaný muslim bude snažit prokazovat svou věrnost tím, že je poslušný i v militantním islámském extrémismu. To, co činil Mohamed, bude Mohamedův stoupenec také dělat.

A to je ten problém: křesťan, který se stává stále více podobným Kristu, je přizpůsoben Vykupiteli; muslim, který se stává stále více podobným Mohamedovi, je proměňován ve vojenského vůdce. Pokud si chcete přečíst celý článek, klikněte ZDE!


Rozbouřený týden v Izraeli

V tomto videu Ašer shrnuje několik nedávných zpravodajských událostí z tohoto a minulého týdne, které jasně ilustrují současnou společensko-politickou situaci státu Izrael. Pro sledování v angličtině, klikněte ZDE!


Islám, gnosticismus a antikrist

Bassem E.

Jan psal o duchu antikrista, „Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista“ 1 Janova 4,2-3

Jan mluvil o gnosticismu a doketismu. Tvrdili, že i když Ježíš vypadal, že je v těle, on doopravdy nebyl v podobě lidského těla, jako jsme my. Jejich prvním vůdcem Frenacus Basilides (asi 120 n. l.), uvedl, že se na kříži Ježíš změnil do formy Šimona z Kyrény a byl ukřižován místo Ježíše.
V jistém smyslu se Ježíš jako první zabýval tímto duchem u Matouše 16, kdy promluvil k Petrovi, když se Petr Ježíše snažil přemluvit, aby nechodil na kříž (verš 21 – 23 - „Jdi ode mne, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože nemáš na mysli věci Boží, ale věci lidské.“)

Tento antikristovský satanský vzorec pokračoval v průběhu věků, až do vytvoření islámu, jež je jedním z nejúspěšnějších Satanových projektů. Jan varuje věřící před duchem antikrista, jež je stejný duch, který se snaží zničit plán Boží spásy.

Měli bychom se s tím vypořádat duchovně mocí Ducha svatého a jednotou církve: „Vy, dítky, jste z Boha a přemohli jste je, neboť ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“ (1 Janova 4,4).


Otec a prvorozený

Tal Robin

Je rolí staršího bratra, aby prokazoval vůli Otce ve zbytku rodiny. Bůh si přeje být s lidstvem tak, jako otec chce být se svými dětmi. Bůh byl smutný, protože ztratil rodinu vyhnáním Adama a Evy z rajské zahrady.

Pracoval napříč celou historií, aby vytvořil pro sebe lid, nebo rodinu k obrazu prvorozeného syna, jehož role by ukázala dalším národům tuto Jeho touhu. Tímto způsobem Ješua přišel jako prvorozený ze synů Božích. Otec touží, aby byla Jeho rodina jednotná.

Ježíš oznámil lidstvu, že Bůh je náš Otec, a modlil se v Janovi 17 za jednotu mezi věřícími a mezi nimi a Otcem. Mesiánský zbytek v Izraeli má odpovídající povolání, že je „prvorozeným“ mezi národy a přispěje ke znovusjednocení rodiny.


Hebrejské podobenství o dvou nevěstách

Kalah

Od stvoření světa bylo Boží největší touhou přebývat s lidstvem, ale po pádu se všechno změnilo. Po oddělení od Něj, Bůh věděl, že neexistuje nic, co bychom my mohli udělat pro obnovení vztahu s Ním, nebo se dokonce chovat takovým způsobem, který byla kdysi možný v zahradě Eden.

Z pohledu lidstva, Bůh se stal náhle něčím vzdáleným, nepoznatelným a nedosažitelným. Bůh potřeboval způsob, jak s námi znovu navázat vztah, tak poslal Ješuu a povolal ty, kteří v něj uvěřili, aby byli Jeho nevěstou.

Slovo pro nevěstu v hebrejštině je „kalah“, ale toto slovo také znamená snachu. Znamená to, že vzhledem k velké Boží lásce, jsme nejen jen „kālaḥ“ (nevěstou) Ješuy, ale jsme také „Kalah“ (snachou) Boha Otce. Takže bez ohledu na to, jak se na to díváte, jsme Jeho „kalah.“ - Shani Ben-Ari

Ezer K'Negdo

Když Bůh pro člověka stvořil ženu, odkazoval se na ni jako na „pomocníka.“ Termín v hebrejštině je ve skutečnosti "Ezer K'negdo", což znamená „nápomocnou opozicí“ nebo „proti pomocník." Tento koncept je krásný tím, že obecně manžel a manželka mají přesně opačné silné a slabé stránky. On je silný, kde je ona slabá; ona je silná, kde je on slabý. Mají doplňující dary a povolání.

Moje manželka Betty vidí detaily a účelnosti, kde já jsem viděl jen velké celky. Nemohli jsme fungovat bez sebe. Ona je jako mikroskop; já jsem jako dalekohled. Píšu hrubé návrhy těchto článků; ona dělá korektury. Někdy to může být nepříjemné, jak vždycky vidí moje slabiny (a hned mi o nich dá vědět).

Betty je opravdu perfektní biblickou manželkou s dokonalou biblickou bilancí: 50% mi pomáhá, a 50% je proti mně! - Ašer Intrater


Zpět