Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©25/12/2015 Služba Revive Israel

Světlo světa

Ašer Intrater

Narození Mesiáše by měl být největší svátek židovské historie. Prorok Izajáš nám řekl, že lidé Izraele spatří velké světlo.

Izajáš 9,1
Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo.

Tyto pasáže mluví o duchovním světle a duchovní temnotě. Temnota je cokoliv, co vede ke smrti a světlo je jakákoliv věc, která vede k životu. Odkud se světlo bere? Je se lidské rase zjevuje? Skrze dítě.

Izajáš 9,5
Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán.

To dítě je tím světlem. Dítě se narodí v Betlémě (Micheáš 5,1), ne v New Yorku, Maroku nebo na Ukrajině (místa, kde někteří židé věří, že se tam narodili jejich „mesiáši“!). Dítě bude pocházet z kmene Juda (Genesis 49,10) a jeho osudem bude místo na Davidově trůnu (Izajáš 9,6). Narodí se ze zasnoubené panny a bude nazván „Bůh s námi“ (Izajáš 7,14; Lukáš 1,27; Deuteronomium 22,23; 25 a 27). 

Pravé světlo, které dává život, se projevuje mocí zmrtvýchvstání. Světlo bude zjeveno skrze Mesiáše, kdy jeho tělo vstane z mrtvých.

Izajáš 26,19
Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů.

V této pasáži je rosa a světla symbolem zmrtvýchvstání. Zaslíbení tohoto světla zmrtvýchvstání přichází ke všem ostatním mrtvým spolu se vzkříšením „mrtvého těla“ Mesiáše. Toto světlo a naděje na vzkříšení života musí být rovněž sdílena se všemi pohanskými národy.
Izajáš 49,6

Nestačí, abys byl mým otrokem k pozdvižení kmenů Jákobových a k navrácení zachovaných z Izraele, nýbrž dám tě za světlo národům, abys byl mou záchranou až na konec země (42,6).

V tradičním židovském myšlení převládá názor, že když pohané věří v Ježíše, dokazuje fakt, že není opravdovým židovským Mesiášem. Ale podle Izajáše je opak pravdou: žádný rabín nebo lidský mesiáš nemůže říci, že naplnil tato proroctví Izajáše, že Mesiáš bude světlem pohanům (národům)!

Pro ty z nás, kteří věříme v tohoto Mesiáše-Dítě-Krále, zazáří duchovní světlo Boha a je jedno, jak temným se svět kolem nás stává.

Izajáš 60,1
Povstaň, rozjasni se, protože přišlo tvé světlo a vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Neboť hle, tma přikryje zemi a hustá temnota národy.

Když se před 2 000 lety narodil Ješua, ti, kteří spatřili toto dítě, pochopili Izajášova proroctví, která se naplnila v tomto dítěti. Pochopili, že je tím, který byl předurčen stát se světlem světa (Lukáš 2,32; Jan 8,12) a kdo usedne na Davidův trůn (Lukáš 1,32; Jan 18,37). 

Nechť na tento svět plný korupce a násilí zazáří skrze nás světlo Ješuy. On je Boží odpovědí na temnotu kolem nás. Jeho světlo svítí v temnotách a temnota jej nemůže pohltit (Jan 1,5).


Strategické dárcovství 2015

Třetinu darů blíže neurčených dáváme na pomoc a posílení místním věřícím v Izraeli. Díky vašim finančním darům jsme byli schopni požehnat místní sbory, mesiánské obytné komunity, věřící ve finanční tísni, podpořit evangelizace a jiné dobročinné účely.

Na tomto videu vyjadřujeme vděčnost za to, co jste strategicky zaseli do Revive Israel. Pro zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Děkujeme Vám, našim partnerům

Chtěli bychom Vám vyjádřit naši vděčnost za věrné modlitby a finanční partnerství během celého minulého roku! Náš tým se znovu rozrostl (již na 22 členů), dohlížíme na další sbor (Ješuat Israel), strategicky jsme zaseli stovky tisíc šekelů do místního těla Mesiáše, oslovili jsme více lidí skrze týdenní emailové zprávy a sociální sítě než kdykoli předtím, vyslali jsme naše členy sloužit do Švýcarska, Japonska, Číny, Koreje, Hong Kongu, Malajsie, Ameriky, České Republiky, Francie, Portugalska, Kypru, Anglie a hostovali návštěvy ze všech těchto zemí a i dalších. To vše bychom nebyli schopni bez vašeho nepostradatelného partnerství. Děkujeme za Vaši spolupráci při rozšiřování Božího království jak v Izraeli, tak v ostatních národech!


Chanukové evangelizační shromáždění

Ron Cantor

Naše chanukové evangelizační shromáždění ve sboru Tiferet Ješua se ukázalo jako pravděpodobně největší shromáždění vůbec! Přišlo více než 100 návštěvníků. Měli jsme tam místo pro stání a 15 lidí bylo bez židlí. Tanja, jedna z našich vedoucích chval, vedla sbor izraelských dětí při tradičních Chanukových písních.

Protože většina lidí přišla poprvé, neznali pojem „chvály“ a chápali to spíše jako představení, tleskali po každé písni! Moti Kohen, náš vedoucí mládeže, vysvětloval kým, jakožto Mesiánští Židé, jsme.

Mnoho z nových příchozích šlo nahoru se svými dětmi na dětskou party, ostatní, kteří zůstali, slyšeli mocné svědectví Sahar, domorodé izraelské věřící, a Bilele, arabského věřícího a důstojníka v armádě, jehož předci jsou i Drúzové. Ašer mluvil krátké poselství, které to vše spojilo.


Židovské kořeny: Boží plán pro smíření a vykoupení

V tomto poselství Dan Juster oslovuje komunitu Wheaton College ohledně spojení mezi židovským lidem a přicházejícím Božím královstvím. Pro zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Zpět