Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©27/11/2015 Služba Revive Israel

Královna epištol

Cody Archer

Epištola Efezským byl napsána a poslána jako kolující dopis asijským sborům, které Pavel založil a z nichž byl jeden z Efezu. V ostatních epištolách napsaných Pavlem vidíme vzor jeho širokého osobního pozdravu lidem, které Pavel znal. List Efezským je nejvíce neosobním dopisem napsaným Pavlem. Není v něm téměř žádný osobní pozdrav, a neřeší žádné konkrétní místní problémy, stejně jak to jinak běžně činí v jeho jiných dopisech. Na dvou místech Pavel zmiňuje, že s některými, kterým psal, neměl možnost se setkat, ale jen slyšel o jejich víře (Ef 1,15; 3,2).

Když se podíváme na původní rukopisy v řečtině, vidíme jiný úvod, než jaké nám moderní překlady uvádí. První verš v originále je psán takto: Pavel, svatým, kteří jsou věrní v Kristu Ježíši. Neexistuje žádná zmínka o městě Efez. Ve verši dva, Pavel, stejně jako ve všech svých dopisech zdraví své čtenáře se slovy - milost a pokoj. Milost je v řečtině Charisa byl to běžný pozdrav mezi lidmi mluvícími řecky, stejně jako pokoj - Šalom v hebrejštině je běžný pozdrav mezi hebrejsky mluvícími. Pavel píše jak Židům, tak pohanům.

Pavel napsal tento dopis na sklonku svého života, kdy byl uvězněn Římany. V této epištole bylo použito na 70 slov, které Pavel v jiných listech nepoužil. Měl méně rozptýlení, necestoval a ve vězení měl mnohem více času na rozmýšlení. To vysvětluje, proč se mnoho učenců kvůli jejímu vznešenému a expresivnímu jazyku odkazuje na tento dopis jako na „královnu epištol“. V první kapitole Pavel píše jednu větu, která je složená z deseti veršů (3-10)! Dovedu si představit, že po letech poslušnosti, intimity a nadpřirozených setkání s Bohem, to v Pavlovi vře vzrušením a uctíváním, když pečlivě píše pod inspirací Ducha svatého.

Epištola Římanům může být známa jako Pavlova systematická teologie, ale tento Pavlův list zachycuje nejvyšší a nejzásadnější zjevení. Když pochopíme pozadí této epištoly jako kolujícího dopisu, který měl být čtený všemi a zdůrazňující vzájemný vztah mezi Židy a pohany v Ješuovi, činí tento list jasnou učebnicí jednoty a přípravou na Ješuův návrat.  Vracejme se k této epištole pravidelně s našimi myšlenkami, které mají být zjeveny na světlo, očištěny a nastaveny ve správném pořadí tak, abychom byli svatí a neposkvrnění před Jeho obličejem v lásce!


Chléb a víno (Část 1)

V této první části dvou vyučování Ašer vyučuje o významu chleba, kdy lidé přicházejí k večeři Páně. Co vlastně deklarujeme, když přijímáme chléb? Pro sledování v angličtině (překlad do čínštiny), klikněte ZDE.


Bio-technologická generace

David Shishkoff

Poslední desetiletí bylo svědkem výbuchu úplně nového druhu informačních technologií (IT). Nemám na mysli tu explozi, které byly Microsoft a Apple součástí, nýbrž explozi objevů v říši dávných bio-nanotechnologií. Je to záležitost Božího inženýrství v každé z našich buněk, tkání, orgánů a biologických systémů: v lidském těle a v milionech dalších druzích stvoření.

„… Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy…“ (Římanům 1,18-20)

Elitní technologie

Za posledních několik desetiletí se skrze vědecký výzkum zjistilo velmi mnoho o inženýrství živých organismů. Vědci stále objevují množství geniálních řešení a patentů, až vznikla celá nová oblast výzkumu, nazvaná „bio-mimikry.“ Strojírenské firmy šetří léta drahého výzkumu sklízením „myšlenek“, které jsou navrhované do praktického života. Například suchý zip je kopií otřepů osiva, které ulpívají na našich kalhotách. Vývoj leteckého křídla je stále inspirován ptačími křídly.

Jako inženýr se osobně snažím představit si obrázek znázorňující bytosti kolem mě, které zaplňují okolní krajinu plazením, plaváním, během a létajícími bio-roboty. Všichni jsou ve skutečnosti elitní technologií autonomních zařízení, které jsou schopné neuvěřitelných funkcí, a daleko předčí všechny technologie, které kdy lidstvo vyvinulo.

Ateismus na ústupu

Mnoho objektivních vědců a dokonce i filozofů, si začínají být vědomi biologických objevů, které jsou zmíněny Římanům 1,19, a odvracejí se od ateistického pohledu na svět. Žijeme v generaci Římanům 1 – v čase, který je napříč historií úplně jiný a nový, kdy by myslitelé měli být pohledem na svět, který se projevuje kolem nás, schopni logicky pochopit existenci „Inteligentního Designéra.“


Facebook

Sledujete nás na facebooku? Denně na Facebooku přidáváme nové příspěvky a najdete zde i naše týdenní aktualizace. Buďte online, a sledujte, co se týdně děje v Revive Israel!


Ana Elech

„Ana Elech“, kam půjdu, je kolekcí deseti skladeb napsaných Birgittou Veksler. Při tvorbě se inspirovala žalmy a zpěv je komponován v jejich původním jazyce – v hebrejštině. Písně odrážejí touhu po spasiteli, Mesiáši, který je vložen do srdce židovského národa.

Pro více informací o Birgittě a jejím novém CD, návštivte www.birgittaveksler.com


Zpět