Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©18/9/2015 Služba Revive Israel

Modlitba Páně

Ašer Intrater

Obvykle se ji modlím před východem slunce na střeše našeho domu, který stojí v Judských horách a ze kterého je výhled na celou krajinu od Jeruzaléma až po Tel Aviv.

Otče náš, který jsi v nebesích – Vše začíná opětovným připojením a potvrzením našeho osobního vztahu s Bohem. Tento okamžik oslovení Boha v takové intimnosti jako otce / táty byl průlom v historii víry a náboženství, a bylo to nad rámec toho, co dříve zažil Mojžíš, David a Proroci.

Posvěť se jméno tvé – To, co děláme na této zemi, může buď vzdát čest a slávu Bohu, nebo Mu způsobit rozpaky a odpor. Měli bychom se sami sebe zeptat, zda v každé situaci všechny naše reakce působí Bohu čest, nebo Jej znevažují.

Přijď království tvé – Nejsme zde jen proto, abychom byli “spaseni, požehnáni nebo vytrženi,” ale jsme také pozváni k účasti na Božím velikém plánu změnit svět. Naše životy mají smysl. Království má původ v nebi, směřuje dolů a jeho cílem je země.

Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi – Je zde něco, po čem Bůh touží. Máme na výběr činit to, co chce, nebo to, co On nechce. Modlíme se za poznání toho, co chce, abychom dělali, a rozhodnutí, jak toho docílit. Není žádné výmluvy.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes – Dříve než se začneme modlit, Bůh ví, jaké jsou naše základní fyzické potřeby. Pro ty z nás, jejichž práce pomáhá živit druhé lidi, můžeme přidat frázi „a taktéž všechnu denní manu“.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům – Prvním krokem k jakémukoliv řešení je naše vlastní pokání: uznat naše vlastní provinění, zastavit se a změnit se. Druhým krokem je odstranit neodpuštění a zášť z našich srdcí.

A neuveď nás v pokušení – Pokání se pojí s našimi hříšnými činy. Tato modlitba se zabývá naším sklonem k vnitřnímu hříchu, nejen k hříchu, ale i k pokušení. Bůh chce změnit naše postoje, stejně jako naše činy.

Ale zbav nás od zlého – Po všech výše uvedených krocích můžeme obdržet vítězství nad silami zla z okolního světa.

Nepropásněte toto video, kde Ašer sdílí vice postřehů z Modlitby Páně v Matouši 6,9-13. Pro sledování v angličtině klikněte ZDE!


Sdílení s přáteli (část první)

Rachel Netanel

Má kamarádka Penina je turistickou průvodkyní, která nyní ukončuje své zájezdy návštěvou našeho centra. Minulý měsíc sebou přivedla18 žen z Tel Avivu. Jedna z nich byla učitelkou Bible. Když jsem vyučovala o Ješuovi a mluvila o tom, jak často je zmíněn v proroctvích, řekla, že vyučuje Bibli v hebrejštině již celá léta, ale nikdy nepostřehla, kde je psáno o mesiáši nebo že mesiáš musí zemřít. Když jsem se sdílela z knihy Daniel a s několika dalšími verši, byli ohromeni.

Nedávno nás navštívila skupina manažerů z elektrárenské společnosti. Jedli jsme spolu a sdíleli své svědectví. Mluvila jsem o tom, jak se lidé snaží činit druhým dobré a chtějí tak na lidi zapůsobit. S věřícími tomu tak není, protože naším motivem je potěšit Boha a ne člověka. Jeden z nich, který byl ateista, mi řekl, že jen slabí lidé potřebují věřit v Boha. Nicméně, většina z nich se chce vrátit a přivést sebou své přátele a rodinu.

Do našeho domu nedávno zavítala skupina studentů spolu se svými přáteli. Polovina z nich měli na sobě kippy (jarmulky). Diskutovali o nadcházejících dnech Awu, kdy zbožní Židé nejedí maso a vyhlíží Jom Kippur (Den smíření). Řekla jsem jim, že Bůh nemá tak velký zájem na tom, že nejíme, ale spíše očekává, že se odvrátíme od hříchu. Izajáš 58,4 „Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině.“ Izajáš 59,2: „Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? A vaše hříchy, které způsobily, že skryl tvář před vámi, a neslyší?“

Děkujeme, že se za nás modlíte. Pokud toužíte finančně zasít do tohoto díla, můžete věnovat svůj dar přes Revive Israel kliknutím ZDE!


Sbor Ahavat Ješua

Eddie Santoro

Moje současná zdravotní situace má velmi pozitivní dopad na každodenní fungování sboru. Mladí vůdci, do nichž jsme investovali mnoho let našeho života, převzali zodpovědnost sami za sebe. Toto načasování nebylo dle našeho plánu, ale chválíme Boha za plodnost a pokrok, kterého jsme svědky. Také chválíme Boha za „přílivovou vlnu“ lásky, jež obmyla naše shromáždění v reakci na naší současnou zkoušku.

Naše poslední šabatové shromáždění bylo úžasné. Růst není jen v číslech, ale v umocnění pomazání v uctívání, v aplikaci Slova a darech Ducha. Jsme přesvědčeni, že náš sbor má mocné povolání a je připraven být jeruzalémským sborem posledních časů - se znameními a zázračnými důkazy - přinášejícími sklizeň a urychlení návratu Pána.

Tento týden jsme slavili židovský Nový rok (na Svátek troubení). Tento nádherný svátek ohlašuje začátek o velkých svátků. Deset dní mezi svátkem Jom Kippur jsou známy jako dny Awu. Během tohoto období mnoho Židů v Izraeli a po celém světě činí pokání a zvažují svůj postoj před Bohem.

Na Jom Kippur se zúčastníme spolu s dalšími čtyřmi sbory 24 hodin modliteb a půstu. Společně budeme pro další rok volat o nový dotek Božího milosrdenství a lásky k Jeho tělu. Budeme také investovat mnoho hodin přímluv za spásu Božího milovaného Izraele, a také se budeme přimlouvat za chaotickou situaci na Blízkém východě a na celém světě.


Zpět