Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©4/9/2015 Služba Revive Israel

Lévité z pohanů

Ašer Intrater

Když si Jákob vzal za ženu Leu, jejich třetí syn byl Lévi. Jeho jméno pochází z výroku Ley: … Tentokrát už se ke mně můj muž „připojí“…- Genesis 29:34. Přidruží se, to je kořen Levi יול . Lea to myslela duševním způsobem, ale Bůh ve své svrchované volbě této rodiny, tímto jménem zamýšlel dosažení duchovního osudu. Ten, kdo se stal součástí kněžského kmene, a vzal si jméno Levi jako ten, kdo „lpí“, „připojí se k“, „blízce náleží“ nebo „přidruží se“ k Hospodinu.

Naši přátelé u International House of Prayer (Kansas City), svůj název získali od Izajáše 56:7 – „Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“ A kdo jsou lidé v této kapitole, kteří se modlí v domě modlitby za všechny národy?

Izajáš 56:3 a 6 – „Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili…“

Kořen slova pro „připojil“ u Izajáše 56 je stejný jako jméno Lévi v Genesis 29. Synové národů z pohanů, kteří se připojili k Pánu, budou stát v duchovním kněžství, podle „povolání“ Levi.

Poslední kapitola Izaiáše popisuje zvláštní naplnění tohoto pohansko-levitského kněžství na konci časů:
Izajáš 66:21 – „Také z nich si vezmu kněze, lévijce," praví Hospodin.“

Tito pohané nejen naplňují duchovní aspekty modlitby a kněžské služby, ale také podporují obnovu židovského národa a znovuzaložení státu Izrael (Izajáš 66:10-20). Připojení se k naplňování proroctví konce časů o Sionu je stejně nedílnou součástí jejich lévijského povolání jako i dalších kněžských aspektů modlitby a služby.

V Nové smlouvě vidíme naplnění kněžství: nejprve u Ješuy, jehož vysoké kněžství je řádu, který předchází (a), přesahuje Léviho - řád Melchisedecha (Židům 7); ale také v kněžství každého věřícího, jak jsme Písmem nazváni „královstvím kněží“ a (1 Pt 2:9, Zj 1:6), "královské kněžstvo". Celé tělo Mesiáše, Žid a pohan společně, se mají připojit k Hospodinu, aby se tak zprostředkovala Boží vůle mezi nebem a zemí. Tak můžeme vidět, jak jsou na konci časů prorocká Písma, mezinárodní hnutí modlitby, a obnova Izraele v podstatě vzájemně propojeny.


Deset dnů Awu

Chceme Vás povzbudit, abyste i nadále stáli před Pánem v modlitbách, půstu a mimořádné pozornosti během těchto 40 dnů Elulu, svátku troubení a Dne smíření. 10 dnů od troubení (první den Tišreje, sedmého měsíce) ke smíření (do 10. dne Tišrej) jsou známou hebrejskou tradicí, neboli „deset dnů Awu," což konkrétně znamená „strach z Pána.“ Svátek troubení symbolizuje polnici v soužení v knize Zjevení, a Den smíření symbolizuje druhý příchod Ješuy.

Těch 10 dní mezi nimi představuje zvláštní dobu naplnění proroctví a konec událostí. V tomto roce Šmity, přichází obzvláště intenzivní čas duchovní změny, krize, obnovy, politických konfliktů a ekonomických otřesů. Je to doba, kdy „se vše bude jevit jako těsně před koncem“. Buďme ve střehu a modleme se. Pokud můžete, vstupte do postu od jídla, pití, médií, zábavy, a tak dále. Pak se můžete spojit s námi, když vše bude vrcholit postem na Jom Kippur.


Zneužití šófaru

Nenadužíváme v našich uctíváních šofar až tak, že je to zneuctěním? Je to nápomocné, když se lidé cítí svobodní a přinesou si s sebou na chvály vlastní šofar a troubí na něj kdykoli cítí? V soukromí můžeme ve svobodě chválit jakýmkoli způsobem, ale na veřejnosti spolu s ostatními kolem musíme respektovat jejich vlastní zkušenosti v uctívání. Nadto, neměli by starší, kteří vedou záležitosti sboru dohlížet nad používáním nástrojů ve sboru, tak jako synové Arona ve starověkém Izraeli? V tomto videu Ron Cantor řeší tyto otázky a další. Ke zhlédnutí v angličtině klikněte zde!


Kořen hořkosti

 Hannah Wagner

Nedávno jsem se modlila za více ovoce a darů Ducha Svatého. Najednou jsem cítila, jak Pán mluví k mému srdci, že mám v sobě „kořen hořkosti“, o kterém se píše v Židům 12,15 „Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o Boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí.“

Myslela jsem si, „To nemůže být o mě.“ Pak mi ale Pán připomněl určitou osobu. Řekla jsem, „Ale já už jsem té osobě odpustila.“ A On mi ukázal kořen hořkosti v mém srdci, který musím vyseknout mnohem hlouběji. Tento kořen poskvrňoval ovoce ducha v mém životě.

Pak jsem cítila Pána, jak mi ukazuje, že toto se rovněž týká „Mesiášova těla“ všeobecně. „Moje Tělo je plné tohoto kořene hořkosti a potřebuje být uvolněno.“ Když máme skrytý kořen neodpuštění, ten kontaminuje jiné okolo nás, a to činí Mesiášovo tělo slabým.

Židům 12,14 „Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána.“ Toto je ten správný čas na odpuštění lidem kolem nás, odstraňme jakýkoliv kořen hořkosti a uvolněme ducha milosti a svatosti. Zdravý kořen ponese zdravé ovoce.


Narovnání Království

V tomto poselství Ašer mluví o Božím řádu v Jeho království a v životě věřícího. Jak můžeme jako věřící narovnat sami sebe v osobním chození s Mesiášem a jak bychom měli rozumět Bohem danému řádu v těle Ješuy? Pro poslech v angličtině klikněte zde!


Zpět