Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©21/8/2015 Služba Revive Israel

Narovnávání Království se zrychluje

 Ašer Intrater

Izrael, Církev a národy nyní procházejí významným a intenzivním obdobím restrukturalizace. Nastane to velmi brzy.

  1. Elul/40 – Minulý víkend oznamoval začátek Elulu (šestý měsíc biblického kalendáře). V židovském tradici je to čas pokání a odpuštění před svatými dny v Tišrei (sedmý měsíc), který reprezentuje Boží soud. Tento měsíc, plus prvních 10 dní Tišrei – od Troubení po Smíření – označuje období přibližně 40 dní. Toto období chceme ukončit spolu s 5 sbory uspořádáním posvátného shromáždění v Jeruzalémě na Jom Kippur. Uvážíme-li fakt, že to je rok Šmity (sedmý šabatový rok), je toto prorocké období ještě více zásadní.
  2. Chiropraktické narovnání – Nedávno jsme při modlitbě vnímali analogii k přeskupení páteřových obratlů. Pokud jsou páteřové obratle dokonce i jen nepatrně mimo správné postavení mohou způsobovat velkou bolest a neschopnost pohybu. Tato rychlá restrukturalizace je jako chiropraktické „křupnutí“ pro „Tělo“ Mesiášovo jako celku.
  3. Olovnice – Narovnání musí být dokonalé jako stavbařská olovnice. Amos 7,7-8 ukazuje Ješuu držícího olovnici uprostřed lidu Izraele. On drží olovnici Božího dokonalého standardu spravedlnosti a plánuje vybudovat Své království na zemi.
  4. Přijíždějící vlak – Dalším podobenstvím je vlak přijíždějící po kolejích. Jak se přibližuje, koleje, které byly zakřivené nebo měly výhybku špatným směrem, jsou před vlakem narovnávány. Síla přibližujícího se vlaku „zachvátí“ a narovná koleje před ním. Cokoli není v linii, bude smeteno nebo ignorováno. (Srovnejte Lukáš 3,4-7 a Izajáš 40,3-5.) Matouš 3,1-3 - V oněch dnech přichází Jan Křtitel, hlásající v judské pustině: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes." To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: `Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky!´
  5. Žalm 2 a 133 – Je zde paralela a opačné uspořádání, které je ve světě: jedno negativní a druhé pozitivní. Negativní je popsáno v Žalmu 2, pozitivní v Žalmu 133. Oba žalmy obsahují hebrejské slovo יחד Jachad které znamená „spolu sjednocení“. V Žalmu 2 národy jsou sjednoceny proti Bohu a Jeho Mesiáši (verš 2). V Žalmu 133 je společenství víry sjednoceno v lásce a radosti (verš 1). Oba žalmy obsahují slovo ציון Sión, ve významu Jeruzalém. Sión znamená „Značka“. Jeruzalém se stane středem zájmu antagonismu a kontroverze pro národy (2,6) a zároveň požehnáním a sjednocením pro společenství víry (133,3)

Poznámka: Doufáme, že příští týden vám dáme specifičtější seznam na modlitby týkající se tématu království a znovu narovnání. Mezitím se prosím modlete za naše přátelé Eddieho Santoro, Jacoba Damkani a Patty Juster, kteří nedávno prošli vážnými operacemi.


Průlom v izraelské mládeži  

Eitan Shishkoff

Celostátní mládežnický tábor Katzir (Sklizeň) je mezi sborová služba, která má za úkol vyzbrojit mesiánské dospívající, aby se stali pracovníky a vedoucími v konečné sklizni před návratem Ješuy. Minulý týden na konci táborového týdne, vykročili v před mladí lidé, aby přijali Ješuu a aby byli naplnění Duchem Svatým. Konferenční místnost byla naplněná přítomností Pána. Mladí vyhledávali modlitbu od duchovních maminek a tatínků v Katzir. "On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům," (Malachiáš 3,24).

Mládež katzir studovala každý den Boží dary. Šli na pěší tůru do krásných, dech beroucích Golanských výšin, kde vytrhávali plevel a obnovili tak zanedbaný pozemek komunity. Každý večer poslouchali cílená poselství od různých řečníků, mesiánských Izraelců, se silným nasazením pomoci vyzbrojit tyto mladé lidi. Mnoho let jsme se modlili, sloužili a vyhlíželi tento čas, kdy synové a dcery Izraele se celým svým srdcem obrátí k Hospodinu. A spousta z nich to na letošním táboře udělala.

Nyní je důležité pokračovat v práci. Budeme dětem, prostřednictvím sociálních médii, pravidelně posílat ke čtení pasáže z Písma. Jejich poradci jsou s nimi ve spojení a zůstanou v kontaktu. Jejich místní vedoucí mládeže, pastoři a rodiče budou v příštích dnech hrát největší roli. A my začneme plánovat další tábor Katzir, abychom pokračovali v dalším budování na tom, co Bůh letos v létě tak podivuhodně udělal.


Roni pastorem sboru Ješuat Israel

Zakládání a podpora sborů je jedním z cílů Revive Israel. Nedávno jeden z našich zaměstnanců, Roni Rejuwan, který sloužil pravidelně rehabilitačním centru pro drogově závislé Beit Ha’Yeshuah (Dům spasení), byl požádán, aby převzal roli pastora v jejich sboru Ješuat Israel (Spasení Izraele). Tento rostoucí sbor momentálně navštěvuje 70 lidí a polovina z nich jsou z rehabilitačního programu, nebo ho již absolvovali.

Prosíme, připojte se k nám v modlitbách za Roniho a sbor, za rozvoj silného týmu vedoucích, a za finance na nový dopravní prostředek pro transport účastníků programu.


Shrnutí lévijských obětí

V tomto poselství se Ašer sdílí na téma, se kterým si spousta věřících jen těžko rozumí – kapitoly týkající se obětí v knize Leviticus. Co se můžeme naučit z obětních rituálů z dob chrámu a jaký postoj vůči nim máme zaujímat dnes? Ke zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Zpět