Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©22/5/2015 Revive Israel Ministries

Svátek Šavuot

Eddie Santoro, sbor Ahavat Jeshua

Izrael teď slavil poslední jarní svátek- Šavuot, znám také jako letnice. V našem sboru jsme "počítali Omer", padesát dní mezi Pesachem a Šavuotem a narůstá velké očekávání oslav konajících se tento týden.

Podle židovských tradic byla Izraeli ve stejný den jako je Šavuot dána na hoře Sinaj Tóra - ne dlouho poté co tento národ otroků byl zázračně vyveden z Egyptského otroctví. Tato událost byla pro židovský národ mnoha způsoby vždy rozhodujícím okamžikem, Boží zjevení, které oddělilo národ jako Boží vyvolený lid. Byla to Tóra, která vyučovala Izrael, jak má žít a jak se přiblížit k Bohu.

Bůh si překvapivě vybral právě tento den Šavuot, aby před dvěma tisíci léty vylil svého Svatého Ducha na svoji nově vytvořenou církev. A tak jako Tóra, napsaná na kamenné desky, přišla vymezit Israel, tak i nový život Ducha Svatého, zapsaný v srdcích lidí, přišel, aby vymezil Církev.


Všechny národy na Šavuot

 Chandy Thomas, Gateways Beyond Training Schools

Neobvyklá duchovní zkušenost ze Skutků 2 následovala po Velkém poslání jít do celého světa (MT 28,18-20). V této kritické chvíli zmocnění k vyplnění tohoto poslání, je významné, že tento úplně první křest Duchem Svatým se projevil extatickou promluvou v jazycích národů, existujících pod nebem.

Šavuot- Letnice představují zmocnění prvních židovských věřících, aby se stali světlem všem národům- naplnění starodávného proroctví (Izaiáš 42,6; 49,6; 60,3). Bylo to, jakoby toto světlo, tento Boží duchovní oheň, který na ně sestoupil, obsahoval všechny barvy duhy, reprezentující různé lidi na světě. Nevážit si jazyků, kultur a etnických skupin národů, by proto pro nás, jakožto Mesiánsko-židovské hnutí, znamenalo v podstatě opuštění našeho původního, celosvětového povolání.

To nás přivádí k scéně, kde jsou zbožní Židé ze všech národů pod nebem shromáždění v Jeruzalémě. Při tomto setkání je specificky zmíněn každý národ, včetně proselytů, Řeků, Asiatů a Arabů!

Skutky 2,5 a 11 - V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem... Židé i proselyté, Kréťané a Arabové: všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží.

Když byli pokřtěni v Duchu Svatém, vnějším projevem nebyla náhodná show nadpřirozené síly, ale bylo to velmi účelné. Jasně to vyjadřovalo, že toto poselství království a jeho lásky je pro všechny národy.

Obnovení daru jazyků v církvi je v moderní historii paralelou k obnovení hebrejského jazyka pro židovský národ. Během Šavuotu můžeme být svědky a oslavovat toto znovu ustanovení hebrejské modlitby a uctívání mezi mesiánským pozůstatkem v Izraeli. Zároveň, je důležité stanovit význam jazyků "olim" (zbožní židé z každého národa) a těch, kteří z různých národů navštěvují Izrael. V tomto vyjádření mnohojazyčného a mnoho kulturního jednotného uctívání, se stáváme extravagantní ukázkou prorockého očekávání jeho brzkého příchodu.


Morální hodnoty

V tomto poselství Ašer ukazuje, jak Ješua sestoupil na horu Sinaj, aby ustanovil morální zákon, a vysvětluje srdce skrývající se za zákonem na hoře Blahoslavenství, na hoře Golgota dává smíření kvůli porušení zákona, a umožňuje nám dodržovat jeho zákony tím, že na hoře Sion dává Ducha Svatého a je tím jenž se vrátí zpět a bude z Olivetské hory soudit národy, které porušily jeho zákony. Ke zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE!


Výjezd do Zimbabwe

 Troy Wallace, JVMI

Koncem dubna organizace Jewish Voice Ministries International vedená Jinathanem Bernisem, sponzorovala další seminář o vůdcovství v Zimbabwe. Tato událost se konala souběžně s úspěšným Medical Outreach (lékařský výjezd) v Mberengwe, který přinesl více než 600 nových věřících v Ješuu! Strávili jsme čas s 62 vedoucími z 35 sborů, jejichž založení bylo výsledkem Božího hnutí mezi Lemba, kterým náš Medical Outreaches sloužil. Byli jsme schopni posoudit, že v současné době máme každý Šabat okolo 1 500 Lemba setkání pro služby v této začínající sítí sborů.

Seminář zahrnuje dva dny vyučování Biblických základů postavených na tématu " Volání k vůdcovství". Jonathan, Mezmur, Jack Zimmerman a já pokrýváme témata vyučování od "Kritéria vedení" přes " Závazek konfrontovat v lásce" až po " Osobní oddanost". Čas byl určen k vyzbrojení sborových vedoucích, aby mohli efektivněji vést a činit lepší rozhodnutí, a aby podporovali zdravý sborový život.

Po setkáních jsme se také sešli s mnoha místními vedoucími k vyhodnocení efektivity práce. Náš společný čas s místními vedoucími vyvrcholil ordinací Alfiuse Matandy jako Národního Lemba sborového dohlížitele. Viděli jsme to, jako klíčový moment ve vývoji Mesiášova těla v Zimbabwe.


Deep Cries Out - Chvála ze dne Ta'anit Esther

Zde je jedna píseň z 12 hodinového uctívání a modliteb během Esteřina půstu (4. března) pořádaným Revive Israel. Ke zhlédnutí v angličtině, klikněte ZDE!


Modlitební prosby

Prosíme, mějte v modlitbách na paměti Ašera, Betty a Ilanu, jelikož během následujícího týdne budou v USA. Odletěli hned po slavnosti Šavuot, kdy byli s námi celou noc vzhůru. Ašer bude hovořit na konferenci Tikkun America (29-31. května).
Pro více informací, klikněte ZDE!

Tuto cestu následuje další týden plný setkání a vyučování (pondělí, středa a čtvrtek v Revive Israel, v pátek na shromáždění Tiferet Ješua a v sobotu na shromáždění Ahavat Ješua). Modlete se za milost, sílu a pomazání ve všem, co dělají.


Zpět