Zpět k článkům

Služba Revive Israel

©1/5/2015 Revive Israel Ministries

Být viděn

Ašer Intrater

V kázání na hoře (Matouš 5-7) Ješua učí o Deseti přikázáních. Vysvětluje pravdu o motivaci srdce, která by měla být základem pochopení a poslušnosti Tóře.  Hora, na které Ješua kázal, představuje horu Sínaj. Když Ješua jednal s duchovními vůdci, opakovaně zdůraznil určitý postoj srdce: touha být viděn.

Matouš 6,1 –  Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv.

Dokonce i naše dobré skutky mohou být poskvrněny touto rafinovanou motivací. Kolik z naší „služby“ je motivováno touhou, aby nás lidé ctili a viděli jako spravedlivé?

Matouš 6,5 – A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé.

Během uctívání a na sborových setkáních tajně doufáme, že si někdo všimne, jak jsme duchovní a „pomazaní“?

Matouš 6,7 – Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Když se modlíme, vyučujeme, nebo vedeme setkání, jsme fascinování zvukem našeho hlasu a myslíme si, že i ostatní náš hlas rádi poslouchají?

Matouš 6,16 – Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí.

Máte určitý „super-duchovní“ vzhled, který „obléknete“, když mluvíte o duchovních tématech? Myslíte si, že uděláte dojem na lidi tím, jak vypadáte, aby si mysleli, že jste vážní a upřímní, svatí a milující, starostliví a zúčastnění? Ješua to nazývá pokrytectví, falešná nebo předstíraná víra. Au!
A při kárání farizeů Ješua dodává:
Matouš 23,5 – A všecky své skutky dělají proto, aby je lidé viděli.

Vypadá to jako určitá touha, běžná mezi duchovními vůdci, aby se druzí na nás dívali, nebo alespoň dívali s úctou. (Je to téměř jako opak žádosti očí dívat se na ženu s chtíčem – Matouš 5,28)

Přemýšlím, proč se Ješua tak často opakuje? Vypadá to, že je to zde strašně zbytečné, nemyslíte si? Pravděpodobně se opakuje, protože se tento samotný problém objevuje tak často mezi mnoha duchovními vůdci a v mnoha různých situacích. Ješua také řekl, že máme toužit, aby naše dobré skutky byly viděny.

Matouš 5,16 – Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.

Nejde o to, jestli jsme viděni, ale o to proč? Do jaké míry činíme „dobré skutky“ pro samotnou Boží slávu, nebo nenápadně klameme sami sebe, abychom sebrali trochu té slávy pro sebe?


Aspekty opravdového uctívače

V tomto poselství se náš drahý přítel Paul Wilbur sdílí se svým svědectvím a vypichuje některé klíčové charakteristiky, které Bůh hledá v opravdovém uctívači. Pro zhlédnutí videa v angličtině klikněte ZDE!


Novinky z Beit Ješua

Za posledních 25 let vzniklo po celém Izraeli mnoho center pro drogově závislé. Beit Ješua (Dům Ješuy/spasení) v Jeruzalémě je otevřen pro závislé již 10 let. Vedoucí této služby svědčí závislým na ulici, modlí se za ně a zvou je, aby se zapojili do ročního programu, kde studují Bibli a učí se praktické dovednosti. Téměř všichni, kteří dokončí první měsíc kurzu, dojdou do konce a poznají Ješuu.

Minulý týden jeden z našich pracovníků, Roni Rejuwan, který slouží pravidelně v Beit Ješua, měl privilegium pokřtít tři bývalé narkomany! Prosím modlete se za Roniho a službu v Beit Ješua, kde pastorují a pečují o muže, kteří obdrží nejen svobodu od své závislosti, ale i duchovní obnovu.


Palestinci jsou vražděni

Ron Cantor, Tiferet Ješua

Palestinský utečenecký tábor v Jarmouku je obklíčen Assadem a čelí útokům ISIS. Počet Palestinců zde se během posledních třech let smrsknul z 160 000 na 18 000. Desítky tisíc jich uprchlo, tisíce jich bylo zavražděno a mnoho z nich umřelo hladověním.  Palestincům, kteří zůstali, ISIS brání opustit Jarmouk a nutí je být lidskými štíty… zní to povědomě? Jarmouk je popisován jako open-air vězení.

Palestinci zažívají opravdovou genocidu a nikoho to nezajímá. Kde je jakékoli pobouření?
Pro přečtení zbytku článku v angličtině, klikněte ZDE!


Izraelský kabinet

Prosíme, pokračujte v modlitbách za rozhodování o konečné podobě vládního kabinetu. Vyvstaly určité obavy nad stranou Šas, jako potenciálním dohlížitelem nad ministerstvem vnitra a ministerstvem náboženství.


Homosexuální manželství

V rukou nejvyššího soudu USA je obrovské rozhodnutí týkající se svazku lidí stejného pohlaví. Toto rozhodnutí může ovlivnit rovněž i jiné státy po celém světě. Vypadá to, že devět soudců je rozděleno (4 pro a 4 proti) a rozhodující hlas je tedy v rukou Anthony Kennedyho. Během jednoho z předběžných slyšení vyvstala rovněž otázka, zda by nejvyšší soud měl garantovat práva pro 3 osobové svazky.

Náš přítel Michael Brown mluví na téma svazku osob stejného pohlaví. Pro zhlédnutí v angličtině klikněte ZDE.


Nepál

Naše srdce se obrací k tisícům obětí nedávného zemětřesení. Izrael poslal letadla k evakuaci téměř 2000 obyvatel této oblasti. Teď již chybí jen jedno, Or Asraf. To je díky vysoce vyvinutému systému schopné transportovat celou polní nemocnici, která může být postavena okamžitě na jakémkoli místě na světě.


Zpět